hu.FalunDafa.org
 
Fálun Dáfá

Esszenciák a
továbbhaladáshoz II.

(Magyar verzió)

Li Hongzhi
 


Az igaz természet kinyilatkoztatása

 

Rendületlenül művelni a Dáfát, az akarat rendíthetetlen A szintek emelkedése az alapvető

 

A próbák előtt tárul fel az igaz természet

 

A beteljesülés elérése, buddhává, taová vagy istenné válás

 

Li Hongzhi 1999. május 8.

 

Néhány gondolatom

 

Nemrégiben a hírek arról tudosítottak, hogy Kína kiadatásomat kéri az Amerikai Egyesült Államoktól, az attól kapott kereskedel-mi támogatásának 500 millió USD értékben való csökkentéséért cserébe. Ezzel kapcsolatban mondanék néhány szót. Én csak arra tanítom az embereket, hogy legyenek jók. Ugyanakkor feltételek nélkül segítek nekik megszabadulni betegségeiktől, egészségügyi problémáiktól, valamint képessé teszem őket arra, hogy elérhes-senek egy magasabb tudatszintet. Sem pénzt, sem egyéb anyagi természetű dolgot nem kérek viszonzásul. A társadalomra és az emberekre pozitív hatással voltam, ami széles körben fordította az emberek szívét a jóság irányába, s emelte magasabbra erkölcsi szintjüket. Azon töprengek, vajon miért kérik kiadatásomat. Azt szeretnék, hogy Kínába való visszatérésem révén még több ember találhassa meg a Fát és művelje a szívét? Ebben az esetben - nehogy elessen az ország 500 millió USD-tól -, önszántamból visszatérek.

 

Mindazonáltal úgy hallottam, általában háborús bűnösök, közveszélyes emberek, vagy bűnözők a kiadatottak. Ha ez így van, akkor nem tudom, vajon melyik előbbi kategóriába tartozhatok.

 

Valójában, folyamatosan azt tanítom az embereknek, hogy a Őszinteség, Jóság, Tolerancia vezérelvei irányítsák őket. Bizonyo-san példaképként kell, hogy szolgáljak. Amikor engem és a Fálun Gong-tanítványokat alaptalanul megvádoltak és igazságtalanul kezeltek, mindannyian nagy Jóságot és Toleranciát mutattunk.

 

Csendesen kitartottunk, hogy a kormánynak elég ideje legyen megismerni minket. Ám ez a türelem egyáltalán nem azt jelzi, hogy a Fálun Gong-tanítványok és én bármitől is tartanánk. Tisz-tában kell lenni azzal, hogyha egyszer valaki megtapasztalja az igazságot és az élet valódi értelmét, attól sem riad vissza, hogy saját életét áldozza. Könyörületességünket és türelmünket ne té-veszd össze a félelemmel, hogy így önkényes cselekedeteidet még nagyobb terjedelemben tovább vezethesd. Valójában ezek az em-berek megvilágosult emberek és művelők, akik felismerték az élet igaz értelmét. Ne tekintsétek a Fálun Gong-gyakorlókat babonás-nak. Ezen a téren sok olyan dolog van, amit az emberiség és a tu-domány még nem ért meg. Nem a felsőbb rendű lényekben való hit miatt léteznek a vallások is? Valójában a vallások és az istenekben való ősi hit azok, amelyek lehetővé tették az emberi társadalom er-kölcsi értékrendjének több ezer éves fennmaradását, amely tekin-tettel van a ma élő emberiségre – beleértve téged, engem és min-denki mást is. Ha ez nem így lett volna, az emberiség már régen katasztrófához vezető bűnöket követett volna el, az emberek ősei már régen kihaltak volna, és nem lenne ma ez, ami van. Az erköl-csiség valóban különösen fontos az emberiség számára. Amennyi-be az embernek nincs erkölcsi értékítélete, képes bármilyen rosszat elkövetni, ami szörnyű veszélyt jelent az emberiség számára.

 

Ezt tudom elmondani az embereknek. Valójában a szándékom nem az, hogy tegyek valamit a társadalom számára és nem is sze-retnék a hétköznapi emberek problémáival törődni, még kevésbé szeretnék politikai hatalmat. Nem minden ember tartja a hatalmat olyan fontosnak. Nem azt szokták mondani, hogy "Mindenkinek megvan a maga ideálja?" Én csupán azt kívánom, hogy azok, akik képesek a művelésre, elvezethessem a Fához, és megtaníthassam őket arra, hogyan tökéletesítsék saját xinxingjüket, azaz hogyan ja-vítsák morális színvonalukat. Emellett nem mindenki fogja tanul-ni a Fálun Gongot. Továbbá, amit teszek, annak nincs semmi köze a politikához. Vizsont az emberi szív jobbulása és az erkölcsös mű-velők minden ország vagy nemzet számára hasznosak. Hogyan nevezhető "gonosz kultusznak" valami, ami segít az embereknek

 

betegségük megszűntetésében és egészségük megőrzésében, va-lamint ami növeli az emberek erkölcsi színvonalát? Minden Fálun Gong-gyakorló tagja a társadalomnak, mindnek van saját foglal-kozása, karrierje. Ez annyiból áll csak, hogy elmennek a parkba minden reggel, hogy ott egy fél órán át vagy egy órán át végez-zék a Fálun Gong gyakorlatokat, utána pedig elmennek dolgozni. Nincsenek különböző előírásaink, amiket az embereknek be kell tartaniuk, mint a vallásoknál és nincsenek templomaink, és val-lási szertartásaink sem. Az ember tanulja, ha tanulni szeretné és ha valaki menni szeretne, akkor megy. Nincsenek tagsági listáink sem. Hogy lehetne ez egy "vallás"? Ami pedig a "gonosz" jelzőt il-leti, gonosznak tekinthető az, ami arra tanítja az embereket, hogy legyenek jók, anélkül hogy ezért pénzt kérne, ami meggyógyítja az embereket és segíti őket egészségük megőrzésében? Vagy vala-mi egyszerűen csak attól "gonosz", mert kívül esik a Kommunista Párt elméleteinek látókörén? Emellett úgy vélem, hogy egy gonosz kultusz az egy gonosz kultusz, de ezt nem a kormány szabja meg. "Igaznak" nevezhető egy gonosz vallás akkor, ha az összhangban van a kormány bizonyos tagjainak elképzeléseivel? Nevezhető-e egy becsületes személy "gonosznak", ha az nem felel meg szemé-lyes elképzeléseiknek?

 

Tulajdonképpen, tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy mi-ért ellenzik néhányan a Fálun Gongot. Ahogyan azt a média jelen-tette, túl sokan gyakorolják a Fálun Gongot: 100 millió ember való-ban nem kevés. Félnek attól, hogy túl sok jó ember van? Nem igaz az, hogy annál jobb, minél több jó ember van, és ha minél keve-sebben vannak a rosszak? Én, Li Hongzhi, feltétel nélkül segítem a művelőket erkölcsük tökéletesítésében és egészségük elnyerésé-ben, ami társadalmi stabilitást idéz elő, az emberek jobban szol-gálják a társadalmat ép testük révén. Nem hasznos ez a hatalmon lévők számára? Ezek a dolgok tényleg bekövetkeztek. Miért van az, hogy ahelyett, hogy köszönetet mondanának nekem, 100 millió embert szembe akarnak állítani a kormánnyal? Micsoda kormány lehet ennyire érthetetlen? Emellett, ki az, akinek nincs családtag-ja, gyermeke, rokona, vagy barátja e 100 millió ember között? Ez

 

tényleg csak azt a 100 millió embert érintő kérdés? Így a szemben-állók száma még ennél is nagyobb lehet. Mi a csoda történik "hőn szeretett országom vezetőivel"? Amennyiben én, Li Hongzhi, saját életemmel eltüntethetném e jó emberektől való félelmüket, azon-nal visszatérnék és hagynám, hogy azt tegyenek velem, amit csak akarnak. Miért kockáztat általános elutasítást, pazarol munkaerőt és tőkét, használ fel politikát és pénzt az emberi jogok megsérté-sét jelentő alkudozás folytatására? Másrészt, az Egyesült Államok vezetnek az emberi jogok elismerésében. Vajon elárulná-e az USA kormánya az emberi jogokat egy ilyen alku megkötésével? Ezen-kívül, az USA állandó lakosa vagyok, állandó lakos, akire az USA törvényei vonatkoznak.

 

Nem akarok ujjal mutogatni senkire. Csak az, amit tesznek, számomra érthetetlen. Miért mondanak le egy jó lehetőségről, amivel megnyerhetnék a közvéleményt, és állítanak ehelyett a kor-mánnyal szembe több, mint 100 millió embert?

 

Azt mondják, sokan mentek Zhongnanhai-ba, ami egyes em-bereket megbotránkoztatott és feldühített. Valójában, az ott lévő emberek száma nem is volt olyan nagy. Gondolkodjunk el a kö-vetkezőn: 100 millió Fálun Gong-gyakorló van, és csak valamivel több, mint tízezren mentek el – tényleg olyan sok lenne ez? Nem kellet az embereket noszogatni: 100 millió emberből, ha vala-ki menni akart, a következő is úgy tett, majd egyik pillanatról a másikra tízezernél is többen lettek. Nem voltak jelszavaik vagy transzparenseik, nem tettek semmi rendkívülit és legkevésbé sem szegültek ellen a kormánynak. Ők csupán a kormánnyal való vi-szonyunkról akartak beszámolni. Mi a baj ezzel? Hadd kérdezzem meg: hol találsz ilyen derék tüntetőket? Kicsit sincs rátok hatással, ha ezt látjátok? Az a módszer, mellyel mindenképpen hibát akar-nak találni a Fálun Gongnál, hogy így eltörölhessék, anélkül, hogy a többi tényezőt figyelembe vennék, igen maradi. A Fálun Gong nem szörnyű, mint ahogyan azt egyesek elképzelik. Ellenkezőleg, számos előnnyel jár, és egyáltalán nem káros a társadalomra néz-ve. Ezzel ellentétben a legszörnyebb a nép bizalmát elveszíteni. Le-gyünk őszinték, a Fálun Gong-tanítványok szintén emberi teremt-

 

mények, akik művelik magukat, még van saját emberi érzületük. Ebben a helyzetben, amikor ennyire kegyetlenül bánnak velük, nem tudom biztosan, meddig tudják ezt majd elviselni, éppen ez az, ami miatt leginkább aggódom.

 

Li Hongzhi 1999. június 2.

 

Pozíció

 

Azokat a próbatételeket, amiken egy művelő keresztülmegy, egy hétköznapi ember nem képes elviselni. Ezért lehetett a történelem folyamán a művelésben oly kevés ember sikeres, s érte el a betel-jesülést. Az emberi teremtmények csupán emberi lények. A kriti-kus pillanatokban nehezükre esik emberi képzeletüket elereszte-ni, mindig ürügyet keresnek önmaguk meggyőzéséhez. Másrészt egy nagyszerű művelő képes kilépni önmagából, sőt minden átla-gos emberi gondolatból, a kegyetlen próbatételek közepette. Gra-tulálok azoknak a Dáfá-művelőknek, akik teljesítik a beteljesülést meghatározó próbákat. Az örökkévalóságot, amelyben soha nem szűnik meg létezésed, sőt megalapozod jövendő szintjeidet is, te magad teremtetted; hatalmas tekintély és erény származik mű-velésedből. Légy szorgalmas! Ez a legnagyszerűbb és legnagyobb kiváltság.

 

Li Hongzhi 1999. június 13.

 

Stabilitás

 

Azok az esetek, amelyek az utóbbi időben történtek, már komoly gondot okoznak sok Fálun Dáfá-tanítványnak, ugyanakkor jelen-tősen elhomályosítják a nemzet imázsát. A Fálun Gong-tanítvá-nyokat gyakorlásukban zavarták meg az érintett hivatalok és ré-giók közvetlen és közvetett formában. Ezenkívül, figyelembe véve

 

azt a helyzetet, amelyben néhány ember arra használja hatalmát, hogy felkavarjon egy Fálun Gong eseményt, s ezzel emberek szé-les rétegét szembeállítsa a kormánnyal, politikai előnyt szerezve ezáltal, a tanítványok ezekről az esetekről a szokásos csatornákon keresztül számolhatnak be a különböző kormányzati szinteknek, az ország vezetőinek.

 

Ám mi művelők vagyunk. Nem játszhatunk politikai szerepet, és nem engedhetjük, hogy a bekövetkező események erőszakkal megzavarjanak benneteket. Csillapítsátok akaratotokat, folytassá-tok a szokásos gyakorlatot és Fá-tanulmányaitokat, legyetek szor-galmasak, műveljétek magatokat alaposan, és folyamatosan töké-letesítsétek önmagatokat.

 

Li Hongzhi 1999. június 13.

 

Bevezető a Fálun Dáfá orosz változatához

 

Becsüld meg!

 

Az istenek fogadalmai beteljesülnek;

 

Becsüld meg!

 

Ez az, amit keresel;

 

Becsüld meg!

 

A Fá éppen előtted áll.

 

Li Hongzhi 1999. július 10.

 

További megjegyzések a mi xinre vonatkozóan

 

A "vak hit" (mi xin) meglehetősen általános kifejezés volt, mielőtt egyes kínai politikusok egy halálos kifejezéssé tették. Valójában, azok a politikusok nem vak hitként propagálják a "mi xint", ha-nem politikai feliratként, szlogenként; ez a politikai fogás különö-sen mások támadására használatos. Ha egyszer valamire ráütik

 

ezt a címkét, az a tudománnyal ellentétessé, s így arcátlanul tá-madhatóvá válik.

 

Tény, hogy azok, akik átéltek már mindenféle politikai kam-pányt, igen éles elmével bírnak. Hittek valamiben, megtapasz-talták a csalódást, vakon imádtak valakit vagy valamit, és saját tapasztalataik révén tanulták meg a leckét. Nevezetesen, a "kultu-rális forradalom" idején érte lelküket felejthetetlen csapás. Gondo-lod, hogy az ilyen emberek képesek minden további nélkül hinni bármiben? Az emberek ma már képesek biztosabban eldönteni valamiről, hogy az vajon valóság, vagy csak úgynevezett vak hit, politikusok koholmánya.

 

Nem a politikusok határozzák meg, hogy valami tudomány vagy vak hit. Ezt inkább a tudósok döntik el. Mindazonáltal, azok az ún. tudósok, akiket politikai célok érdekében alkalmaznak, va-lójában maguk is politikai szereplők. Lehetetlen, hogy ilyen em-berek ténylegesen semleges, tudományos álláspontból vonjanak le helyes, tudományos következtetéseket. Tehát ők alapjában véve nem tekinthetők tudósoknak. A politikusok alkalmazásában mű-ködő klubként csupán annyit tehetnek, hogy hatást gyakorolnak az emberekre.

 

A világegyetem Igazságának megértése a Dáfá művelés tanít-ványai számára a racionális megismerésből és tapasztalásból való kiemelkedés eredménye. Az emberi teremtmények számára - beál-lítottságuktól eltekintve - jelentéktelen a világegyetem Fá elveinek megcáfolása, amelyek az emberi társadalom minden elképzelését meghaladják. Ugyanakkor, különösen az emberi társadalom erköl-csisége áll az összeomlás határán, a nagy világegyetem még egy-szer irgalmas az emberi teremtményekhez és megadja számukra ezt az utolsó esélyt. Ez az emberiség reménye, amit mérhetetlen kincsként, megbecsülve kell őrizni. Az emberek önzésből aláássák a világegyetem által adott utolsó reményt, feldühítve ezzel eget és földet. Sőt, a tudatlan emberek sok katasztrófát természeti jelen-ségnek tartanak. Az univerzum nem az emberiség végett létezik. Az ember csupán a létezés legalacsonyabb szintjének megnyilat-kozása. Ha az emberiség a továbbiakban nem tesz eleget a létezés

 

kívánalmainak az univerzum e szintjén, akkor azt csak kipusztí-tani lehet a világegyetem történelméből.

 

Emberiség! Ébresztő! Az isteni fogadalmak a történelemben be fognak teljesülni. A Dáfá minden lény felett ítélkezik. Az, hogy valaki milyen utat jár életében, a saját választása. Az ember egy gondolata meghatározhatja a jövőjét.

 

Őrizd és becsüld meg: a világegyetem Fá-elvei éppen előtted

 

állnak.

 

Li Hongzhi 1999. július 13.

[image] 

 

Li Mester csendesen szemléli a világot a hegyekből, miután el-hagyta New York-ot 1999. július 20.-át követően. (A fénykép publi-kálva: 2000. január 19.)

 

Az értő szív

 

A Tanító vezeti az utat, a Fá minden lényt megment, Egyetlen felvont vitorla, százmillió vitorla követi.

 

A ragaszkodást hátrahagyva, a megvilágított csónakok sebesen siklanak,

 

Gondolatokba merült emberi szívvel átszelni az óceánt fáradsá-gosnak bizonyul.

 

A szél és a felhők hirtelen változnak, és az ég porladni látszik,

 

A hegyek megrázkódnak, a tengerek kavarognak és vad hullámok

 

tornyosulnak fel.

 

A Tanítót szorosan követve, a Dáfá-t rendületlenül művelve, Túlzott ragaszkodással a lényeg elvész.

 

Néhányan saját életüket mentik, cserbenhagyva a felborult hajó-kat, szétszakadt vitorlákat,

 

Ha a sár és a homok teljesen elkülönült, arany fény ragyog fel. A nagy beszéd semmit se számít, ha életről-halálról van szó,

 

A cselekedetek felfedik a valóságot.

 

Ha elérkezik a beteljesülés napja,

 

Az igazság nagy kinyilatkoztatása ámulatba ejti majd a világot.

 

Li Hongzhi 1999. október 12.

 

(publikálva: 2000 május 22.)

 

A beteljesülés felé

 

Ragaszkodással tanulni a Fát, nem igazi művelés. Mindazonáltal, a művelés folyamán az ember fokozatosan szembesül alapvető ra-gaszkodásaival, majd megszabadul azoktól, így eleget téve a mű-velővel szemben támasztott kívánalmaknak. Akkor mit jelent az alapvető ragaszkodás? Az emberi lények sok eszmét elsajátítanak ezen a világon, ennek következményeként ezek az eszmék vezetik őket vágyaik követésében. De amikor valaki erre a világra érkezik, a karmikus elrendelés az, ami meghatározza életét, azt, hogy mit fog nyerni és veszíteni. Hogyan képes egy ember eszméje megha-tározni életének egyes fejezeteit? Nos, azok az úgynevezett "szép álmok és kívánságok" fájdalmas, makacs törekvéssé változtak, amelyek soha nem teljesülnek be.

 

A Dáfá határtalan belső tartalommal bír, mindent megteremt a világegyetem szintjein, amibe természetesen az emberiség is beletartozik. Így azokat a szerencsétlen embereket kivéve, akiket a baljós, ősi gonosz erők – amelyek önmaguk már kipusztulóban vannak - a Fá üldözésére használnak fel, az emberek képesek látni a Fában a dolgok jóságát. Néhányan valóban látják a Dáfá Fá-elveit,

 

miközben sok más tanítvány megtalálja emberi elképzelései révén különböző vágyait és kívánságait a Dáfában. Az emberi ragaszko-dó szív bírta rá őket a Dáfában való művelésre.

 

Néhányan azt gondolják, hogy a Dáfá összhangban van azzal, ahogyan ők értelmezik a tudományt; néhányan úgy gondolják, hogy megegyezik saját viselkedési kódexükkel; néhányan úgy tartják, hogy a saját politikával való elégedetlenségüket fejezi ki; mások úgy vélik, hogy a Dáfá képes megmenteni az emberiség eltorzult erkölcsét; és megint mások úgy hiszik, hogy a Dáfá ké-pes meggyógyítani betegségeiket; egyesek pedig úgy gondolják, hogy a Dáfá és a Mester igazságos, és így tovább. Nem rossz az, hogy a világ emberi lényei ilyen ragaszkodással sóvárognak a szép álmok és vágyak után. De egy művelő biztosan nem tehet így. Elindulhatsz a Dáfá útján ezekkel a gondolatokkal, mégis, a művelés folyamatában önmagadat művelőnek kell tekintened. Ha a művelés tanulásának időszakában olvasod a könyvet, a Fát ta-nulod, és szorgalmasan haladsz előre, tisztán fel kell ismerned, milyen gondolataid voltak, amikor először jöttél a Dáfához. A mű-velés bizonyos ideje után még mindig hasonlóak a gondolataid? Az emberi ragaszkodás miatt folytatod az utat? Ha így van, akkor nem számítasz tanítványomnak. Ez azt jelenti, hogy nem tudtál megszabadulni az alapvető ragaszkodástól, és nem vagy képes a Fát a Fával megérteni. Azok, akik kiselejteződtek a gonosz vizsga által, mely Kínában történik a Dáfával, mind olyanok voltak, akik nem tudtak megszabadulni ilyen ragaszkodásaiktól. Ugyanakkor negatív hatással voltak a Dáfára.

 

Ennek ellenére, abban a helyzetben, amelyben a tanítványok többsége, akik igaz művelők, kemény nehézségektől szenvednek, a kimenetel ideje ismételten eltolódott, azokra várva, akik felisme-rik saját alapvető ragaszkodásukat. Ez azért van, mert közülük so-kuknak sorskapcsolatuk van és ezenkívül fennállt a remény, hogy eljutnak a beteljesüléshez.

 

Tudod-e azt, hogy az ősi gonosz erők jelenlegi legfőbb mentsé-ge a Dáfá üldözésére, hogy elrejted alapvető ragaszkodásod? Így ezen emberek azonosítása érdekében a megpróbáltatásokat még

 

keményebbé teszik. Amennyiben az emberi tudomány révén ra-gaszkodsz a Dáfá állandóságához, ők úgy manipulálják a bűnös emberi teremtményeket, hogy azt a hazugságot terjesszék, hogy a Dáfá "babona"; ha ragaszkodsz ahhoz, hogy a Dáfának betegség-gyógyító hatása van, ők azzal manipulációként elterjesztik azt a hazugságot, hogy a Dáfá tiltja az embereknek a gyógyszerek sze-dését, ami már 1400 ember halálához vezetett; sőt, ha azt mondod, hogy a Dáfá nem játszik politikai szerepet, ők azt hazudják, hogy a Dáfá és Li Hongzhi idegen politikai erőket tud maga mögött, stb.; ha azt mondod, hogy a Dáfá nem gyűjt tiszteletdíjat, ők azt mondják, hogy a Mester nem becsületes eszközökkel, vagyon fel-halmozására törekszik. Bármihez ragaszkodsz is, ők mindenre ki-agyalnak valami gonosz hazugságot. Sőt, ha a Dáfá károsodásától tartasz, olyan cikkeket gyártanak, amelyeket állítólag a Mester írt. Gondold át: a roppant nagy próba az, ami jelenleg pontosan láttat-ja, hogyan él a Dáfá és hogyan viselkednek a tanítványok a Mes-ter távollétében. Hogyan beszélhetne nyíltan a Mester? Hogyan mondhatnám el neked, mit tegyél? Ráadásul, ők manipulálják a bűnös emberi teremtményeket, hogy vizsgálják meg a Dáfát és an-nak tanítványait, vessék alá őket egy átfogó és ártalmas próbának, amely minden emberi gondolatot és ragaszkodást céloz meg. Ha valóban képes lennél megszabadulni az alapvető emberi ragaszko-dásodtól művelésed során, akkor ez az utolsó megpróbáltatás nem lenne ilyen heretikus és gonosz.

 

Néhányan máig nem képesek a könyv olvasására koncentrálni.

 

Különösen azoknak, akik közületek a Dáfáért dolgoznak, nem kel-lene ürügyet keresniük, hogy eltitkolják azt, hogy nem olvassák a könyveket, vagy nem tanulják a Fát. Még akkor is, ha a Mesternek teszel valamit, minden nap nyugodt szívvel kell tanulnod a Fát, és szolídan kell művelned magad. Amikor elméd olvasás közben ide-oda barangol, a könyvbeli számtalan buddha, tao és isten látja ne-vetséges és szánalmas gondolataid, azt, hogy a karma utálatosan gondolataid révén irányít. Ennek ellenére, te mégis ragaszkodsz a káprázathoz, és nem ismered fel. Néhány gyakorló, aki a Dáfáért dolgozik, hosszú időn keresztül nem olvas, vagy nem tanulja a Fát.

 

Hogyan láthatnák el ők jól a Dáfá feladatát? Akaratlanul sok, ne-hezen visszaszerezhető veszteségnek lettél kitéve. A múltbeli lec-kéknek érettebbé kellett, hogy tegyen titeket. Az ősi gonosz erőket csak úgy lehet megakadályozni abban, hogy elméd résein keresz-tül előnyt szerezzenek, hogy gyakrabban és szorgalmasabban ta-nuljátok a Fát.

 

A jelen eseményeket a történelemben már régen előkészítették. Nagyszerűek azok a tanítványok, akik a nyomás ellenére, a Fá ér-vényesítésére előlépnek. Amikor utoljára azt kérdeztem a magas szintű élőlényektől, akik nemsokára kiselejteződnek, hogy miért agyalnak ki hazugságokat rólam és a Dáfáról, így feleltek: "Nincs más lehetőségünk! Az út, amin jársz, ennyire őszinte. Hogyan le-hetne másképpen tesztelni a Dáfát és a tanítványokat?" A Dáfát károsítók a gonosz erők, melyekből csupán egy maréknyi létezik. Amit ők tesznek, mindössze annyi, hogy gonosz lényeket hasz-nálnak fel, akiket véleményük szerint szintén ki kell selejtezni. A mérhetetlen és számtalan buddhák, taok és istenek a világegye-temben, és a még nagyobb kozmikus testek teremtményei, mind-annyian figyelnek mindent az univerzum ezen apró porszemén. A Dáfá a világegyetemben már mindent beteljesített. A hatalmas erény nagyszerű és örökkévaló. Azok a tanítványok, akik átjutot-tak a széles körű és legkeményebb próbákon, sziklaszilárd alapot teremtettek a Dáfának ebben a világban, megmutatva az emberi világnak a Dáfá igaz megnyilatkozását, ugyanakkor elérték leg-nagyszerűbb pozíciójukat. A gonosz hamarosan teljesen el lesz távolítva, a gyarlók az emberi világban megkapják büntetésüket, nem folyhatnak tovább bűnök. A tanítványok a beteljesülés eléré-sére várnak, és én sem várhatok tovább. Mindenkinek a magatar-tása, akár jó, akár rossz, azt tükrözi, amit el fog érni. Teremtmé-nyek, a jövendő helyzetetek a saját választásotok.

 

Li Hongzhi 2000. június 16.

 

A tajvani Fá-konferenciához

 

Először is, szeretnék köszönteni minden tajvani Dáfá-tanulót: üd-vözlet mindenkinek!

 

Kívánom, hogy Fá-konferenciátok teljes sikert arasson!

 

Remélem, e konferencia után, meg fogjátok találni, hol van kis le-maradásotok, és szorgalmasabbakká váltok, ezt a Fá-konferenciát szentté és sérthetetlenné teszitek, amelyhez viszonyítani fogjátok, hogyan tanultok és műveltek, és megmutatjátok az igaz Fát a vilá-gon élő embereknek.

 

Li Hongzhi 2000. június 25.

 

Egy jóslatra vonatkozóan

 

Tanítványok: Ami most következik be Kínában, az a történelem-ben már előre elrendezett volt, és ezt többen meg is jövendölték ko-rábban. Mivel nem a lényeg közvetlen megvilágítását választották, mely egyrészt az emberi világ rejtélyeinek megfelelő, másrészt így felhívják az emberek figyelmét, ezért a hétköznapi emberek csak akkor képesek egy jóslat jelentését felfogni, miután az már bekö-vetkezett a történelemben.

 

Például, arra tekintettel, ami Kínában történik, a francia szár-mazású Nostradamus, a következőket állította jóslataiban, több évszázaddal ezelőtt:

 

"Az 1999. év hetedik hónapjában,

 

Az égből lejön majd a nagy Terrorkirály,

 

Azzal a céllal, hogy visszahozza az életbe Angolmois nagy királyát, Előtte és utána Mars uralkodik majd az emberi boldogság elhozójaként."

Centuries X, 72. Nostradamus

 

Az, amiről ő beszélt "1999. év, hetedik hó, Az égből eljön a…, Azzal a céllal, hogy visszahozza az életbe a … királyt…" pontosan arra vonatkozik, hogy pár emberben a Kínai Kommunista Párt Köz-ponti Bizottságában az a hátsó gondolat merült fel, hogy saját ha-talmukat egy átfogó, ártalmas, Dáfá és tanítványai ellen irányuló elnyomás megindítására használják. Embereket tartóztatnak le, vernek meg, küldenek munkatáborokba, ítélnek börtönbüntetésre, könyveket tesznek tönkre. Mind ehhez felhasználják a hadsere-get, a rendőrséget, titkos ügynököket és diplomáciai eszközöket. Az összes rádió- és televízióadót, újságot hazugságok terjesztésé-re használják, hitvány módon valósítva meg az üldözéstetést. En-nek nyomasztó mérete, mintha az ég összeomlásával fenyegetne, miközben gonoszságuk szerteszét terjed az egész világon. Az ősi erők ezt az elmék eltorzításával előre elrendezték a Dáfá vizsgála-tának céljára. A Mester emberek közötti Fá-helyreigazítási folya-matát feltámadási folyamatnak tekintik.

 

Ami az "Előtte és utána Mars uralkodik …" mondatot illeti, az azt jelenti, hogy Karl Marx 1999. előtt és után egyaránt uralkodik a világon. Valójában, nemcsak a kommunista gonosz párt társadal-mai gyakorolják a marxizmust napjainkban. A szociális gondozás rendszere és annak a világ fejlett országai által adoptált változa-tai, szintén a kommunista, heretikus doktrinákhoz tartoznak, a kapitalista rendszeren belül. Kívülről olyanok, mint a szabad tár-sadalmak, mégis úgy tűnik, hogy igazából az egész világon gya-korlatilag kommunizmus van. A gonosz, kommunista államokból a fejlett nyugati országokba érkezők benyomása a következő: "Ez olyan, mint a kommunizmus, kivéve azt, hogy nem pártolják az erőszakos forradalmat."

 

Az utolsó rész "az emberi boldogság elhozójaként", szintén megegyezik a gonosz, kommunista párt eszméjével, mellyel fel akarja szabadítani az egész emberiséget, éppúgy, mint a nyugati társadalmakat fenntartó szociális gondozás a szigorú adózás ré-vén stb..

 

Mivel ez az ügy még a befejezés stádiumában található, csak ezeket a mondatokat fejtegetem. A lényeg az, hogy az ehhez az

 

időszakhoz kapcsolódó jóslatok sok országban keringenek. A fenti megjegyzések csupán utalások.

 

Li Hongzhi 2000. június 28.

 

Tetszés szerint használva

 

Soha nem szerettem a modern kínai nyelv által általánosított nyelvtant és szavakat, amelyek jelentése csekély. Ezért gyakran nem használom a szabványosított nyelvtant és szavakat, ha a Fát tanítom! Néhányan ezt nem értik meg. Az igazság az, hogy azok a szavak, amelyek jelentését modern emberek módosítottak, már magukban hordozzák alkotóik eszméit. Különösen azokat a szava-kat lehetetlen a Fá tanításakor használni, amelyek az ateizmus és a politika elemeit tartalmazzák. A tanulók megértésének segítése érdekében, amennyire lehetséges, a modern kínai nyelvtant és sza-vakat alkalmazom.

 

Hogyan lehet a világegyetem Fáját az emberi kultúra által sza-bályozni? Ha azt a célt szolgálja, hogy a Fá-elveket világosabban fejezzem ki, nem kötődöm az emberi kultúrához, megtöröm an-nak szabályait és kényszereit, a nyelvet is úgy használom, ahogy nekem tetszik. A Dáfá világos kifejezése érdekében, kívánságom szerint alkalmazom a nyelvet. Néha, például, nagyon hosszúak a mondataim és szavakat ismételek, ezzel hangsúlyozom, és adok mélyebb értelmet mondataimnak. Ennek ellenére, az emberi nyel-vet a felső szint, a Fá mélyebb elveinek kifejezésére használni, igen nehéz. Ami a szavakat illeti, alapvetően tetszés szerint haszná-lom azokat. Például, gyakran használom a "fokot" (程度) a "tel-jesítmény fokaként" (成度), érzésem szerint ezt a szót kell hasz-nálni annak kifejezésére, hogy mennyiben valósult meg valami; szeretem a "lényeg igazságát" (真相) "valódi helyzetként" ( ) használni, véleményem szerint ez a szó kifejezi, hogyan állnak a dolgok valójában; szeretettel használom az "abszolút" () szót "határozottként" (), szerintem ez a szó nagyobb súllyal bír; a

 

"mérhetetlent" () használom az "óriási" () helyett, mert az sok-kal inkább alkalmas a világegyetem hatalmas Fájának leírására, stb.. A mondatok leegyszerűsítését sem kedvelem pontok írásával. Írás közben gyakran használok vesszőket a mondat végén. Én csak a Fá belső jelentését tartom szem előtt, viszont nem érzem köteles-ségemnek, hogy az emberi szabályokkal foglalkozzak. Az emberi kultúrát az istenek adták az embereknek, a modern kínai nyelvet pedig modern emberek elfogult gondolkodásmódja alakította át, annak istenhittel való vádolásával és politikai fogalmaival. A Fá elhoz majd az emberiségnek minden újat és igazságosat, és ezt semmi sem fogja befolyásolni, ami ősi, tisztességtelen vagy elfo-gult. Elvégeztem a középiskolát, ám nem jártam főiskolára, hogy megvédjem elmémet a fogalmak, teorémák, meghatározások, tu-dományos törvények, emberi elméletek és egyéb szabványozott dolgok formáló hatásaitól. Ezeket az emberi dolgokat egyáltalán nem lehet belekeverni a világegyetem hatalmas Fájának tanításá-ba, ez a Fá és az emberi eszmék összeütközését okozná.

 

Dáfá a kozmikus Fá, a Dáfá alkotta meg a világegyetem összes lényét. A Dáfá hozta létre a világegyetem egyes szintjein az

 

életkörülményeket, az élőlények normáit, és megalkotta a bölcses-ség különböző formáit a különböző élőlények számára, beleértve az emberiség kultúráját is. A Dáfá széles körű terjesztésének célja a Fá helyreigazítása a világegyetemben, valamint a Dáfá emberi tanítványainak eljuttatása a beteljesüléshez. A Dáfá emellett egy új emberiséget teremt, és ennek megfelelően új kultúrát is ad az emberiségnek.

 

Li Hongzhi 2000. június 28.

 

A beavatkozás elkerülése

 

Tanítványok: a Dáfá, miként azt nektek tanítom, az egyetlen olyan dolog, amely biztosíthatja számotokra a beteljesülést, személyi-ségetek művelés általi tökéletesítésével. Ha valaki a még el nem

 

engedett emberi ragaszkodásaival egy olyan gonosz élőlényt idéz elő, mely alakomban jelenik meg, és mely ragaszkodásának meg-felelően mondja neki, hogy mit tegyen és hogyan szabotálja a Fát, akkor ez a valaki nagy veszélyben van. Ha nem eszmél fel, egy, a Fát károsító gonosz lélekké válik.

 

Törvény testjeim (Fáshen) testesítik meg elmém bölcsességét és energiámat, gondolkodásmódjuk egy csöppet sem tér el az enyémtől. Nem szóltam egy szót sem, amikor a Dáfá és tanulói üldözőjükkel szembetalálkoztak, a gonosz próbáján. Ez pontosan úgy néz ki, mint amikor az egyetemre felvételiztek: a vizsgán, ott a helyszínen, megmondhatja a tanár, hogyan válaszoljatok a kér-désekre? Miután én nem szólalhatok meg a vizsga közben, miért is használnám törvény testjeim alakját arra, hogy nyíltan megmond-jam, mit tegyetek?

 

Nemrégiben, Hong Kongban, egy nyomorult nő, aki eszét ve-szítette, komolyan beavatkozott a Dáfába az elméjében démono-kat létrehozva, azzal, hogy abszurd dolgokat állított arról, miként adták tudtára törvény testjeim, hogy mit tegyen. Még egy hozzá irányuló telefonhívásom felhasználásával, és állandó rossz csele-kedeteivel is kárt okozott. Nem lényeges, milyen abszurd dolgokat mond az állítólagos törvény test nevében, nincsenek hozzá hason-ló tanulóim. Ha vannak emberek, akik őt akarják követni a Fá összezavarásába, vele tarthatnak – olyan tanítványokat akarok, akik a művelést becsületesen és nemes módon gyakorolják, nagyszerű istenek, akik rendíthetetlenek és szilárdak, akár a gyémánt.

 

Tanítványok: Ebben az ünnepélyes pillanatban józannak kell lennetek! Én voltam az, aki a Fát tanította nektek. Törvény testjeim csupán gondolataim képei, amíg jómagam a főlény vagyok. Vál-hat-e Dáfá tanítvánnyá az, aki nem ismer el engem [Mesterként]? Ráadásul, vannak olyan tanulók, akiknek nem kellene növelni az elégedettségét, pontosan azért, mert úgy gondolják, hogy a Dáfáért tesznek Fá-helyreigazító dolgokat. Jelenleg mindazok, akik irra-cionálisan és őrültséget beszélnek, veszélyben vannak – ez szá-mukra veszedelmes. Sokkal fontosabb, hogy egyikőtök se vegyen tudomást arról, amire az a szabotőr buzdít Hong Kongban, és ne

 

szolgáltassatok neki közönséget. Ez nem jelenti azt, hogy a Mester nem könyörületes: művelésetek néhány évében nem csupán egy hihetetlenül nagy lehetőséget hozok el számotokra, hanem ezzel együtt állandó utalásokat adok sajátmagatok tökéletesítéséhez, gondoskodom biztonságotokról, elintézem különböző tartozásai-tokat, azért, hogy elérhessétek a beteljesülést – ezek nem olyan dol-gok, amelyeket akárki képes megtenni bárkinek. Ezek épp azok az emberek, akik túl irracionálisak és nem tudják a Dáfát és a műve-lés gyakorlatának lehetőségét megbecsülni.

 

Amikor a Fát tanítottam, előre szóltam nektek minden olyan problémáról, amely a gonosz és pusztító próba közben felme-rülhet. Valóban nehéz ezen átjutniuk azoknak, akik nem igazán gyakorolják a művelést. Ugye, most látjátok, miért mondom olyan gyakran, hogy olvassátok többet a könyvet? A Fá képes áttörni minden ragaszkodást, a Fá képes elpusztítani minden gonoszt, a Fá képes megcáfolni minden hazugságot és megerősíteni az őszin-te gondolatokat.

 

Azok az esztelen nyomorultak titkos ügynökök által manipu-láltak. Ami azokat az embereket illeti, akik ragaszkodásuk miatt velük tartanak, még ha képesek is feleszmélni, számukra nagyon nehéz lesz újabb lehetőséget kapni a művelésre. A Dáfá ünnepé-lyes, a művelési gyakorlat pedig komoly dolog. Valaki – nem lé-nyeges, kicsoda -, saját maga volt kénytelen megfizetni mindazért a rosszért, amit elkövetett ezen a világon. Nem akarom egyetlen tanulóm bukását sem, viszont nem veszek fel olyan tanítványokat, akik nem érik el a lécet.

 

Li Hongzhi 2000. július 5.

 

Közlemény

 

Minden Dáfá Egyesülethez!

 

Egyáltalán nem rossz dolog a kínai kormánynak a tényeket ró-lunk békés úton kinyilvánítani. Mindamellett, művelőként teljesen

 

el kell utasítanunk bármilyen túlbuzgó megközelítést, beszédet. Tavaly tisztáztátok az igazságot, a világ embereihez és kormánya-ihoz jóakarattal fordultatok, és ezt őszinte módon tettétek.

 

Örülök azok miatt a tanítványok (nagyszerű teremtmények) miatt, akiket a Dáfá művelés edzett. Abban is reménykedem, hogy a jövőben, amíg az igazságot tisztázzák, és a kormányhoz fordulnak, nem fogják elhanyagolni Fá-tanulmányaikat, mivel mindannyiuknak tovább kell haladnia a beteljesülés irányába.

 

Nagy figyelmet fordítok mindenre, amit a tanulók tesznek, és mű-velésük állapotára is. Remélem, mindannyian egyre jobban keze-litek majd a dolgokat.

 

Li Hongzhi 2000. július 20.

 

Értelem

 

Megpróbáltatások közepette, nagyon nehéz egy tanulónak egy do-log okát látnia; de nem lehetetlen. Ha csendesíti szívét, és a Dáfával értékeli a dolgokat, képes lesz a dolog természetét látni. Néhány tanuló azt javasolja, hogy a művelés legjobb gyakorlata bekerülni egy fogvatartó központba vagy munkatáborba, börtönbe, a Dáfá igazolásának céljából. Tanítványok, ez nem így van. A Dáfá iga-zolásának irányába való lépésnek többféle megközelítése nagy-szerű cselekedet. Ám ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy hagy-ni kell, hogy heretikus és gonosz legyen. Ha ez lenne a helyzet, akkor miért kérnék a gyakorlók a nyilvánosság előtt petíciókban, hogy engedjék szabadon az ártatlanul fogva tartott, bebörtönzött és munkatáborba hurcolt tanítványokat? Nem a fogvatartás a cél. A Dáfá igazolása az, ami valóban nagyszerű és nektek ezért kell kiállni a nyilvánosság elé. Amíg előállsz, meg kell próbálnod a Dáfá érvényesítését követni – ez a nyilvánosság elé állás valódi célja. Amikor a gonosz alakok azt kérdezik, hogy gyakoroljátok-e a Fálun Gongot, semmibe vehetitek őket, vagy más módon hárít-hatjátok el kérdéseiket. Ne engedjétek önként a gonosznak, hogy

 

félreállítson!

 

Jelenleg van néhány tanítvány, akik azt állítják, hogy törvény testjeim mondták meg nekik, hogy mit tegyenek, hogy végletekbe essenek. Számos alkalommal elmondtam már, hogy csak hamis törvény testek mondják meg a tanítványoknak közvetlenül, mit te-gyenek. Továbbá, hamis törvény testek csak akkor jelennek meg, ha egy tanuló erősen ragaszkodik valamihez. Ez a károkozó ősi erők célja. Egy erős ragaszkodású tanuló viselkedése, szigorúan mondva, alapvetően saját démoni természetének kinyilvánítása és az indulat idézi elő; nem az értelem. A gonosz csak ezután tűnhet fel. Mostantól legyetek óvatosak, akik azt állítják, hogy törvény testjeim nyíltan megmondják nekik, mit tegyenek, valójában ezek mind hamis törvény testek.

 

Dáfá-tanítványként mai viselkedésetek nagyszerű. Mindez a jóságotok (shan) megnyilatkozása, és ettől tart leginkább a go-nosz, akárcsak azok, akik a jóságot támadják a gonosz által be-folyásoltan. A Dáfá és tanítványai üldöztetését elfogadók csele-kedetei rendkívül gonoszak és megbotránkoztatóak, attól félnek, hogy mindezek kiderülnek. Muszáj a világ embereit tájékoztat-notok gonoszságukról – ez éppúgy megmenti az embereket is a világon. A gonosz eltávolítása során, önmagatokat tökéletesebbé, a Fá megnyilatkozását erősebbé teszitek a világon. Tudjátok-e azt, hogy minden cselekedeteket már előre megalapozott a Dáfá és a Dáfá-művelők legnagyszerűbb és örökkévaló hatalmas erkölcsi tisztasága? Ha majd a történelem következő fejezetéhez érünk, a megmaradt emberek látni fogják nagyszerűségeteket, és a jövő istenségei örökké emlékeznek majd a történelemnek e nagyszerű időszakára. Erősítsétek meg a Fát értelemmel, tisztázzátok az igaz-ságot bölcsességgel, terjesszétek a Fát és mentsetek meg embereket könyörülettel – ez alapozza meg egy felvilágosult lény hatalmas erkölcsi tisztaságát.

 

Li Hongzhi

 

2000. augusztus 9.

 

Végső ragaszkodásaid megszüntetése

 

A Dáfá és a Dáfá-tanítványok tapasztalták a leggonoszabb, legár-talmasabb, pusztító megpróbáltatást – ehhez hasonlót soha nem tapasztaltak korábban a történelemben. A Dáfá és tanulói, akik va-lóban egy őszinte művelési mód legnagyszerűbb művelőiként sze-repelnek, átjutnak a próbatételeken. Az emberi világban minden egyén, szervezet és csoport abból a célból tesz dolgokat az emberi társadalomban, hogy elérjen valamit ebben a világban. A Dáfá-tanítványok azonban megszabadulnak minden szokásos emberi ragaszkodásuktól – beleértve emberi életükhöz való ragaszkodá-sukat is -, azzal a céllal, hogy elérjék a felsőbb lények szintjét. Ez az, amiért képesek vagyunk túljutni az emberi történelem leggo-noszabb, legártalmasabb és legalattomosabb üldöztetésén. Ez az, amire azok a nyomorult gonoszok nem jöhetnek rá.

 

Mert igaz művelő vagy, aki megfelel az elvárásoknak, nem fe-nyegethet téged pénzveszteség vagy anyagi érdek – olyan dolgok, amelyektől egy művelőnek egyébként is meg kell szabadulnia. Sőt mi több, ezek a művelők képesek az életet és a halált is elengedni: hogyan is félnének a halál fenyegetésétől? Habár számos nyomo-rult ember mégis gonosz módon cselekszik, a leggonoszabb lénye-ket, a kozmikus test felső szintjein már teljesen kiűzték a világ-egyetem Fá-helyreigazítási folyamatában. A gonosz egyének, akik a legfelszínesebb szinten vannak az emberiségben, hamarosan meg kell, hogy fizessenek minden bűnükért, amint teljesen kiűzet-nek az emberi világ Fá-helyreigazítása során.

 

Közép-Kínában ezekben a napokban néhány titkos ügynök, aki azt állítja magáról, hogy Dáfá tanuló, előkészíti saját útját a munkatáborokba és olyan helyekre, ahol a tanulókat azért tartják, hogy kárt tegyenek bennük. Ezek félrevezetik a tanulókat azzal az

 

állításukkal – és más eszközök alkalmazásával –, hogy ők [a titkos ügynökök] már elérték a beteljesülést. Azt mondják a tanulóknak, hogy a tanulók már elérték a beteljesülést és nincs szükségük to-vábbi gyakorlásra, a tanulóknak a hétköznapi emberekhez hason-lóvá kell válniuk, amennyire csak lehet, stb. ezzel a badarsággal

 

becsapnak több olyan tanulót, akik a megpróbáltatások közepette nem akarnak az emberi világban maradni, és amilyen hamar csak lehet, el akarják érni a beteljesülést. A Fában elmondtam nektek, hogy amennyire lehetséges, a művelés során alkalmazkodni kell a hétköznapi emberekhez. Soha nem mondtam azonban, hogy a hétköznapi emberekhez hasonlónak kell lennetek. Ha nem kü-lönböztök egy átlagos embertől, akkor művelők vagytok? Dáfá-tanítványok – jövendő buddhák, taok és istenek, hogyan enged-hetitek azoknak a gonoszoknak, nevetséges pojácáknak, hogy kihasználjanak benneteket?

 

Eljött az ideje, hogy megszabadulj végső ragaszkodásaidtól. Művelőként már tudod, hogy a cselekedeteid révén meg kell sza-badulnod minden földi ragaszkodásodtól (beleértve az emberi testhez való ragaszkodást is) az élet és halál elengedésének folya-matán keresztül. A beteljesülés elérése iránti elkötelezettség nem egyfajta ragaszkodás? Ez nem az emberi vágyból való ragaszko-dás? Egy buddha ragaszkodna a beteljesülés eléréséhez? A lényeg valójában az, hogy azok a művelők, akik ténylegesen megközelítik a beteljesülést, nem érzik a ragaszkodást. A Fá tanítása során be-szélek arról az elvről, hogy egy diák, aki jól teljesíti a leckéjét, ter-mészetesen bejut a főiskolára, míg azok a diákok, akik a főiskolára való bejutáshoz ragaszkodnak, de nem teljesítenek jól az iskolá-ban, nem kerülnek be. Nem rossz egy művelő számára, ha azt kí-vánja, hogy elérje a beteljesülést, az elmédnek azonban a Fá szerint kell működnie. A folyamatos művelés közben nem szándékosan fogsz megfelelni a beteljesülés színvonalának. Különösen azok a Dáfá-tanulók, akik nem bírják elviselni a szenvedést, könnyebben gondolnak az emberi világ elhagyására és a beteljesülés mihama-rabbi elérésére, így a gonosz kinasználja ezt a rést. Már túljutotta-tok a legnehezebb időszakon. Ami a végső ragaszkodásodat illeti, biztosnak kell lenned abban, hogy megszabadultál tőle. Tanítvá-nyaim minden szenvedését ismerem. Az igazság az, hogy jobban becsüllek titeket, mint ti önmagatok! A világegyetemből minden gonosz példátlan sebességgel ki lesz űzve.

 

Tavaly óta, a tanulók karmája, a Fá nem megfelelő értelmezé-

 

se, képtelenség a ragaszkodástól való megszabadulásra a megpró-báltatások közepette, képtelenség az őszinte gondolatokkal való foglalkozásra a fájdalmas próbák közepette, stb., ezek mind az üldözés gonoszságának főbb mögöttes okai, és ezek igazából az alapvető ürügyek arra, hogy a gonosz károsítja a Fát. Mindazonál-tal, amennyi erőfeszítést tesz egy művelő a művelés során, annyit fog nyerni a beteljesülés elérésekor. Emlékszel még, hogy egyszer, a Fá tanítása közben egy tanuló megkérdezte, vajon egy művelő képes-e magasabbra művelni megvalósítási állapotát, mint ahol élete eredetileg kialakult? Ha egy művelő képes elszakadni az élettől és a haláltól bármilyen körülmények között, a gonosz bi-zonyosan tartani fog tőle. Ha minden tanuló képes megtenni ezt, a gonosz önmaga megszűnik továbblétezni. Ti már mindannyian tudatában vagytok a "kölcsönös alkotás és kölcsönös gátlás" elvé-nek. Ha nem féltek, a félelmet keltő tényező megszűnik létezni. Ez nem magától megy, hanem igazi, merész elszakadással érhető el. Valahányszor szenvedni látlak benneteket, a Mester nálatok is job-ban aggódik; valahányszor nem léptek helyesen, az a szívemnek valóságos fájdalom. Minden, amit a gonosz tesz, valójában azt a ragaszkodást és félelmet célozza meg, amitől nem szakadtál el. Ti jövendőbeli felvilágosult lények vagytok, akik buddhákká, taokká és istenekké válnak, nem foglalkoztok evilági veszteségekkel és hasznokkal. Ezért képesnek kell lennetek elszakadni mindentől. Ha nem ragaszkodtok a beteljesülés eléréséhez, a gonosz nem lesz képes előnyt szerezni ebben az utolsó résben.

 

Amikor azok a nyomorultak Dáfá-tanulónak adva ki magukat megpróbáltak benneteket elbizonytalanítani, általában azt állítot-ták, hogy ők maguk tanulók, akik már elérték a beteljesülést, és ehhez hasonló ostobaságokat. Figyelemre méltó, hogy képes vagy elszakadni élettől és haláltól, mégsem kell kifejlesztened egyfaj-ta ragaszkodást a beteljesülés eléréséhez. Ez hiba lenne! Pontosan olyan réssé válna, amely a gonoszt juttatná előnyhöz. Ha azt hirde-tik, hogy már elérték a beteljesülést, kérd meg őket, hogy emelked-jenek az égbe, mindenkinek megmutatatva azt, vagy mondjanak fel egy szakaszt a Zhuán Fálun könyvből próbaképpen. Az, aki elérte

 

 

 • beteljesülést, egy buddha, tao vagy isten, határtalan sugárzással, isten nagyszerű képében, a Buddha Fá isteni hatalmának birtoká-ban van – többé nem lesz emberi megjelenése. Hogyan képesek azok a jelentéktelen bohócok, akik munkatáborokba mennek, és rejtélyesen cselekednek, megtéveszteni a Dáfá-tanítványokat? Bár több tucat csalót felismernek – az alja népséget -, akik e szégyenle-tes tetthez folyamodnak, éppen az érintetlen szívetek révén lesz-tek képesek minden szituációt kezelni.

 

Mostanra a kozmikus testből a gonosz teljesen kiűzettetett, és a Fá befejezi a három világkör helyreigazítását. Csupán a legkülső héj szintje az, ami még áttörésre kerül. Ez villámgyors sebességgel történik, érinti az emberi világbeli nyomorultakat, valamint azo-kat a bűnös gyilkosokat, akik megölték, vagy megsebesítették a Dáfá tanítványait (jövendőbeli buddhákat, taokat és isteneket).

 

Űzd el végső ragaszkodásod! Minden, amit a művelési gya-korlat révén megvalósítasz, már előre megalapozott, végtelenül csodálatos, szent és sérthetetlen jövendő megvalósítási állapotod. Legyen minden lépésed helyes, ne szennyezd be, amit már megva-lósítottál. Engedd, hogy a részed, amelyet teljesen kiművelsz, még tisztább ragyogással izzon.

 

Li Hongzhi

 

2000. augusztus 12.

 

I. kommentár

 

"A megismerés nagyon jó. Tekintettel a karma gondolatának ki-nyilvánítására, a gonosz erők által bennünk okozott kárra, az igaz-ság általunk való tisztázására az emberek felé, aktívan kiűzzük a démonokat, ahelyett, hogy passzívan tűrnénk, vagy hagynánk; de gondolataink és cselekedeteink legyenek mindig jóindulatúak."

 

Li Hongzhi 2000. október 5.

 

Megjegyzés: Ez a kommentár a"Megszűntetni a démoni természetet" című cikkre vonatkozik, amelyet egy Dáfá-tanítvány írt, és mely 2000. szeptember 30-án jelent meg a "Clearwisdom" internetes honlapján.

 

Elfojtani a gonoszt

 

A kínai munka-átnevelő táborok a gonosz erők sötét tanyái. A fegyőrök többsége a pokol kisebb szellemeinek reinkarnációi. Ami azokat az embereket illeti, akiket "átneveltek", a történelemben el volt rendezve, hogy ők ilyen módon üldözzék a Fát. Nem lényeges, milyen jól cselekedtek, amikor fogva tartották, vagy megverték őket, mindez színteret állított fel számukra a mai kiugráshoz, a Fá üldözéséhez és a tanulók összezavarásához. Remélem, hogy a tanulók nem hallgatnak rájuk, és nem hisznek a gonosz hazug-ságaiknak. Szándékosan engedem őket megnyilvánulni, annak érdekében, hogy mindannyian tisztán felismerhessétek őket, és azért, hogy ezek a rejtett rosszindulatú daganatok el legyenek tá-volítva a tanítványok köréből. Minden olyan tanuló, aki az igaz-ságot tisztázza abból a célból, hogy a Dáfát érvényesítse, tényleg helyesen cselekszik. Ezt 100%-osan támogatom. Amit ők tesznek, az abszolút helyes – nem fér hozzá kétség. Remélem, mindenki jó-zan marad!

 

Li Hongzhi

 

2000. október 22., San Francisco

 

A türelem határain túl

 

A türelem (ren) nem gyávaság, még kevésbé a szerencsétlenségbe való belenyugvás. A Dáfá tanítványainak türelme nemes; nagy-szerű lét kinyilvánítása, elpusztíthatatlan és gyémánt szilárdságú; tolerancia az igazság kinyilvánítása céljából; irgalom és megmen-tés azon teremtmények számára, akik emberi természetük ellené-re őszinte gondolatokkal bírnak. A türelem egyáltalán nem egy végtelenül hosszú gyeplő, amely határtalanul engedi az emberi

 

természettől és az őszinte gondolatoktól mentes gonosz lényeket gonosz dolgokat tenni. Türelemmel képes valaki mindent felál-dozni az igazságért. Mindazonáltal a türelem nem jelenti a gonosz

 

– az emberi természettől és az őszinte gondolatoktól mentes –, lé-nyek iránti toleranciát, ellenszegülést mind az emberi, mind az is-teni törvényeknek, miként azok tönkreteszik az érző lényeket és a Dáfá létezését a különböző szinteken; és legkevésbé jelenti ször-nyű bűntettek semmibe vételét. Őszinteség (Zhen), Jóság (Shan), Türelem (Ren) a Fá! Ez a világegyetem nagy Fájának különböző szinteken való megnyilatkozása. Ezek egyáltalán nem a hétköz-napi emberi lét teóriái, vezérelvei, amire az emberi lények gon-dolnak. Ha a gonosz már elérte azt a pontot, ahol menthetetlen és megfoghatatlan, akkor az egyes szinteken eltérő mértékben lehet megállítani, vagy kipusztítani azt.

 

A türelem határain való túllépés a Fá elvei közé tartozik. Mert a művelés során a Dáfá tanítványai próbákat teljesítenek, erköl-csi karakterük (xinxing) fejlesztésre szorul, és el kell szakadniuk minden átlagos emberi ragaszkodástól, ezért a Mester nem beszélt a Türelem határain való túllépésről. Ha beszélünk róla, az gátol-ná azokat a tanítványokat, akik a művelés folyamatában vannak. Főként arra tenné őket képtelenné, hogy a gonosz Dáfá-próbái közepette helyesen irányítsák önmagukat. A mód, amely révén a gonosz lények megmutatkoznak, azt mutatja, hogy most teljesen mentesek az emberi természettől és az őszinte gondolatoktól, ezért az ilyen, Fát üldöző gonoszokat nem lehet tovább tolerálni.

 

A gonosz teljes kiűzése a Fá-helyreigazítás miatt van, és nem a személyes művelés kérdése. A személyes (egyedi) művelésben ál-talában nem "lépünk túl a türelem határain".

 

Li Hongzhi 2001. január 1.

 

Gratuláció

 

A hong kongi Fálun Dáfá-konferencia rendezőinek!

 

 

 

 • Mester teljes sikert kíván a Fá-konferenciához! Ugyanakkor, sze-retnék köszönetet mondani a kormánynak, és azoknak az embe-reknek Hong Kongban, akik támogatják és biztosítják a feltétele-ket, amelyek lehetővé teszik számunkra a Fá-konferencia sikeres megrendezését.

 

Viszonzásul a hong kongi kormány tisztviselőinek és az em-berek támogatásáért, feltétlenül továbbítani fogjuk a Fálun Dáfá csodálatosságát a hong kongi emberekhez.

 

Remélem, Fá-konferenciáink egyre jobbak és jobbak lesznek! Az üldözés során segítenünk kell az embereknek a világon, hogy a valódi helyzetet lássák, és több ember találja meg a Fát, megment-ve ezzel a világ emberiségét.

 

Li Hongzhi

 

2001. január 14.

 

 • floridai Fá-konferenciához

 

 • floridai Fá-konferencia résztvevőinek!

 

Üdvözlet! A floridai Fá-konferencia az első nagyszabású Fá-konferencia, amely angolul kerül megrendezésre. Ez kitűnő! Re-mélem ez a Fá-konferencia sikeres lesz. Remélem, a tanulmánya-itok egymással való megosztása valóban képessé tesz mindenkit a tökéletesedésre, ugyanakkor megmutatja a Dáfá igazi arcát, és még több ember számára teszi lehetővé az igazság megismerését a Dáfáról, és ezáltal a Fá meglelését is meghatározott emberek szá-mára.

 

Még egyszer, szeretnék teljes sikert kívánni ehhez a Dáfá-konferenciához!

 

Li Hongzhi

 

2001. január 27.

 

A kolosszális égbolt helyrehozatala

 

Meddig képes még a gonosz folytatni dühöngését?

 

Minden lény akarata teljes mértékben megnyilvánul.

 

Ki marad ki e szerencsétlenségből? Mosolyogva nézni, minden istenség zavaros.

 

Li Hongzhi

 

A holdnaptár Xin Si évében, az első hónap tizennyolcadik napján

 

(2001. február 10.)

 

A kényszer nem képes megváltoztatni az emberek szívét

 

Egy művelő rendületlen, őszinte gondolatai meghaladnak minden emberi értelmet, minden emberi gondolatot, és egy átlagember soha nem lesz képes megérteni azokat. Ugyanakkor a hétköznapi emberek nem képesek azokat megváltoztatni, mivel az emberek nem képesek megváltoztatni a felvilágosult lényeket.

 

A gonosz a rossz emberek kezében lévő hatalmat arra használ-ta fel, hogy zavart keltsen az elmúlt két évben, az emberi történe-lemben – csakúgy az ősi, mint a modern, a kínai és a külföldi tör-ténelemben -, valaha tapasztalt legaljasabb akciókat és eszközöket alkalmazva a Dáfá és művelői üldöztetésére. Ennek az a célja, hogy kényszerítő eszközök alkalmazásával megváltoztassák a Dáfá mű-velők szívét, és arra kényszerítsék őket, hogy befejezzék művelési gyakorlatukat. Ez hiábavaló. A történelemben soha nem járt sikerrel az, aki a becsületeseket üldözte. Mindez csupán a gonosz tetteinek kihasználására jó, hogy így szilárdítsák meg a Dáfát, és szüntessék meg a művelők alapvető ragaszkodásait, megszabadítva ezáltal a művelőket az emberségesség és a karma korlátaitól. Mindazok, akiket kiselejteznek, nem igazi művelők. Habár a gonosz ebben az időszakban, amikor kihasználják, ideiglenesen képes dühöngni és erőszakoskodni, de végül a legteljesebb szégyenben fog befeje-ződni, mert a Fá-helyreigazítási folyamatban ez azokhoz tartozik, akik kiselejteződnek. Egy éve használja ki a gonosz a rossz em-

 

bereket, mindenféle kínzó eszközöket és módszereket alkalmaz a Dáfá-művelők kegyetlen verésére és kínzására. Ugyan sok embert halálra, vagy tehetetlenné vertek, elmegyógyintézetbe kergettek, mégsem változott meg az igaz művelők állhatatossága és őszinte gondolkodásmódja. A gonosz hamis jingweneket [gyarkan olva-sandó írások] alkotott, nem engedte a tanulókat aludni, vádakat koholt, hamisan vádolt meg tanulókat, hazugságokat terjesztett, stb., hogy kemény fenyegetések, becsapások és elnyomás alá he-lyezze a tanítványokat, akik közül néhány tanuló, akik nem voltak teljesen szellemi képességeik birtokában, kényszer alatt olyan ok-mányokat írtak alá, mint pl. egy garancia, hogy nem gyakorolnak többet; "bűnbánó jelentés" és hansolók. Ezek közül egyik sem a tanulók szívéből jövő kijelentés – mindez akaratuk ellenére történt. Annak ellenére, hogy ragaszkodásuk volt, pillanatnyi előnyt adva ezzel a gonosznak, és azt tették, amit egy művelőnek nem lenne szabad, egy művelő minden oldalát tekintetbe kell venni. Nem is-merem el ezeket a dolgokat. Ha visszatérnek tiszta értelmükhöz, azonnal elkezdik majd azt tenni, amit egy Dáfá-tanulónak ebben az időben tennie kell, és időközben kijelentik, hogy mindaz, amit akkor mondtak, vagy írtak, amikor az erőteljes kínzás miatt nem voltak szellemi képességeik birtokában, semmis, azt is kijelentik, hogy elkötelezettek a művelésben. Országszerte nagy számban jelennek meg naponta a tanulók nyilatkozatai. Teljesen összedőlt a Dáfá-tanítványok őszinte gondolatainak kényszerrel és csalás-sal való megváltoztatási merényletének utolsó reménye is. A go-nosznak többé nincs módja megváltoztatni azt a döntést, hogy a Dáfá-tanítványok saját, igaz Fá-értelmezésük révén fejlődnek a művelésen keresztül, miután megjelent a buddha-természetük, igaz lényük (benti) emelkedése után a valódi művelésben. Ebben a helyzetben a gonosz megjelenése teljesen átfordul az aljas embe-rek személyes haragjának kitöltésébe, a kezükben lévő hatalmat felhasználva és a legaljasabb eszközöket alkalmazva.

 

Amióta a gonosz maradványa a jelenlegi Fá-helyreigazításban látja, hogy a Dáfátanítványok rendíthetetlenek, rendületlenül hűségesek, eszeveszetté vált és teljesen őrültté. Habár a Dáfá-

 

tanítványok nem játszanak politikai szerepet, és nem értékelik a hétköznapi emberi hatalmat, a gonosz üldözése Kínában – amely mellőz minden következetességet -, az emberek uralkodó párttal és rendszerével szembeni teljes bizalmatlanságához fog vezetni, nem fognak a kormánynak engedelmeskedni. A hazugságterjesz-tő propaganda-gépezet nem lesz képes többé a népámításra. Ez azért van, mert el van rendezve a gonosz általi Dáfá-üldözésnél, hogy a kampány idején a párt aktuális vezetője önmaga pusztítja a pártot és annak párton belüli uralmát – ez az, amit a manipu-lált emberek és az evilági emberek nem láthatnak tisztán. Ezután személyes haragjának következményei elkerülhetetlenné válnak. Ebben az üldözésben a világ emberei tisztábban fognak látni min-dent, amit a gonosz tesz; a Dáfá tanítványai éberebbé és józanabbá válnak, a művelésbeli elhatározással és éretté válással a nagyszerű beteljesülés irányába mozdulnak.

 

Li Hongzhi

 

2001. március 4.

 

Egy üzenet

 

Az európai Fá Konferencia rendezőinek és minden résztvevőnek!

 

Üdvözlet mindenkinek!

 

Ezek a mérgező, ún. próbák, melyeket az ősi erők rendeztek el, mégpedig úgy, hogy kihasználták a gonoszokat, nem lényeges, milyen gonoszak mindezek, mert a végén el lesznek takarítva a Fá-helyreigazítás során. Minden, amit jelenleg a Dáfá-tanítványok tesznek, a Dáfá és tanítványai üldözésének való ellenállás. Az igazság tisztázása, ugyanakkor a gonosz leleplezése visszatartja a gonoszt, és csillapítja az üldözést; a gonosz egyidejű felfedése megtisztítja az emberek elméjét a gonosz hazugságainak mérgé-től és a csalódástól – ez megmenti az embereket. Ez a legnagyobb jóság, mert a jövőben több milliárd ember leli majd meg a Fát, és ha az emberek elméjében a Dáfának ellenálló gondolatok vannak,

 

mihelyst elmúlik a gonosz dráma, megkezdődik ezeknek az em-bereknek a kiselejtezése. Lehetséges, hogy azok az emberek, akik sorskapcsolatban meglelik a Fát, vagy még ennél is több ártatlan ember fog kiselejteződni. Ezáltal minden, amit jelenleg teszünk, nagyszerű, könyörületes és megvalósítja utunk befejezését. Dáfá érvényesítése és a gonosz felfedése a hagyományos emberi társa-dalomban hasonló a hétköznapi emberek munkájához. De nem az.

 

Az átlagos emberek mindent önzésből tesznek, míg az, amit mi teszünk, a Dáfá oltalmazása. Ez az, amit egy Dáfá-tanítványnak tennie kell, és ez mentes minden önös érdektől! Szent és sérthetet-len, nagyszerű, és megalapozza az erős erkölcsi erényét egy felvi-lágosult lénynek, a valódi gonosszal – az ősi erőkkel - szemben.

 

Dáfá-tanítványként a helyes Fá-helyreigazítás érdekében, és mindennek a tőled telhető legjobb módon való megvalósítása ér-dekében, szükséged van a Fá sokszori tanulására. Teljesen mind-egy, hogy milyen elfoglalt vagy, nem szabad elhanyagolnod a Fá tanulását. Ez az, ami leginkább biztosíthatja számodra a betelje-sülés elérését. Annak ellenére, hogy időd szűkös, és sok nehéz-ség közepette éled életed, mégis azt teszed, amit tenned kell. Ez figyelemre méltó, és kialakítja saját hatalmas erkölcsi erényedet, kiútként számodra a nehézségekből, az elnyomás és a megpróbál-tatások alól.

 

Még egyszer, a Fá-konferencia teljes sikerét kívánom!

 

Li Hongzhi 2001. március 19.

 

Egy javaslat

 

Néhány olyan embernek, aki meglelte a Fát, és ezen az emberi sí-kon közelíti meg a Fá lényegének megértését, meghosszabodott az

 

élete a Fán keresztül; néhányan közülük többféle haszonhoz ju-tottak, úgymint a jó egészség, családi harmónia, közvetett hasz-nok rokonaik és barátaik számára, karmájuk csökkentése, és még a Mester is elviselt számukra dolgokat. Más dimenzióban, fizikai

 

testük átalakul egy istenség testévé. Ennek ellenére, amikor a Dáfá a beteljesülésedről szól, képtelen vagy kilépni az emberségesség-ből, és amikor a gonosz üldözteti a Dáfát, képtelen vagy kiállni a Dáfá érvényesítéséért. Azok az emberek, akik csak kapni akarnak a Dáfától, és nem adnak a Dáfának, a legrosszabb lények az iste-nek szemében. Ezenkívül ez a Fá a világegyetem alapja, így azok, akik mégis képtelenek ma kiállni, a megpróbáltatás után kiselej-teződnek. Sokan közülük olyan emberek, akiknek erősen megha-tározott a kapcsolatuk. Ez az, amiért a Mester vár és vár. Vannak köztük olyanok is, akik ez idő alatt önkéntesen segítik a gonoszt a Fá üldöztetésében az után, hogy állítólag "átnevelődtek". Ezek az emberek viszonylag nagymértékben függenek a karmától és az emberi dolgokhoz való alapvető ragaszkodásuktól, így abszurd hazugságok közepette, az ún. "átnevelés" során, ragaszkodásaik érdekében és viselkedésük igazolásaként, hazugságok révén, és önként elfogadják a gonosz "felvilágosulást", miközben azt szín-lelik, hogy nem akarták. Ha ezek után egy hasonló ember megy, és becsap más tanulókat, a Fá-károsítás bűnét követi el. Mindazok, akiket állítólag "átneveltek", olyanok, akik nem tudnak elszakadni az emberi dolgokhoz való ragaszkodásaiktól, és csak a véletlenre bízva léptek elő.

 

Tudtad azt, hogy egyáltalán nem ismerem el ezt, az ősi erők által rendezett gonosz próbát? A gonosz lények alacsonyszintű di-menziókban való vad dacának az alapja az, hogy azok a lények, akik már a végső, a világegyetem legmagasabb szintjén vannak, létrehoztak egyfajta védőfalat. Mindaddig, amíg ez a fal teljesen le nem lesz rombolva a Fá-helyreigazítás során, az alacsonyszin-tű dimenziókban élők, és a gonosz lények nem lesznek képesek a valóságos helyzetet látni, és így tudatlanságból mernek elkövetni baljós tetteket. A Fá-helyreigazítás közepette ezek a magas szin-tű lények a tisztítás utolsó szakaszában vannak. Ha egyszer a fal áttörik, minden gonosz lény a világon a pokolra jut majd, amikor a Fá helyreigazítja az emberi világot, és az örökkévalóságig fog-nak fizetni minden, a Dáfá üldöztetése által elkövetett bűnükért. Van néhány olyan ember, aki azt állítja, hogy elérte a beteljesü-

 

lést, olyan képtelenségeket állítva, hogy "nem szükséges többé a gyakorlás", vagy "nincs szükség további tanulásra". Ha elérted a beteljesülést, szállj fel az Égbe, és mutatkozz meg nekünk egy buddha ünnepélyes képében. Ha nincs szükséged további gyakor-lásra, akkor még a tanítványom vagy? Egy művelő nem hagyhatja abba a művelést a beteljesülés elérése előtti utolsó pillanatban sem. Ugyan azok az emberek nem démonok, de úgy cselekednek, ahogy a démonok. Ez nem jelenti azt, hogy a Mester ne lenne irgalmas – a Fá-helyreigazításban minden teremtmény önmaga választja ki útját. Azok közületek, akik azt állítják, hogy elérték a beteljesülést, rendelkeztek akár egy isten, akár egy buddha minden nagyszerű hatalmával?

 

Vannak olyan emberek is, akik rosszindulatúan azt mondják, hogy "az igazi Mester az Égben van", "el kell szakadnunk az em-beri világ Mesterétől", és "segíts a Mester feloldozásában" az ún. "béklyóktól, amelyekkel testét megkötözték". Egyetlen Li Hongzhi létezik. Nincsenek segítő ősszellemeim, nincs három lelkem és hét szellemem sem, mint az embereknek. Én vagyok a főtest. A testek az én saját testemen (benti) belül vannak, a nagyobbaktól egészen a kisebbekig, amelyek különböző szintek részeiből épülnek fel, és azok különböző dimenziókban vannak, mindet az én legfelsőbb lényem irányítja az emberi világban, és főtestem gondolatait kö-vetik. Törvénytestjeim bölcsességem közvetlen megnyilatkozásai. A gong-test határtalan, mérhetetlen gongból tevődnek össze. Nem elismerni a Mestert az emberi világban annyi, mint nem elismerni saját magát Dáfá-tanítványként. Így ez az ember nem egészen mű-velő; még kevésbé beszélhet a beteljesülésről. A jövő emberei meg fogják kapni a Fát; több milliárd ember vár erre a világon, hogy rá-találjon a Fára, a gonosz teljes megsemmisülése után. Amit ők ta-nulni és használni fognak, az a Zhuán Fálun könyv. A bűnök, ami-ket a gonosz és azok követtek el, akik tönkretették a könyveket, annyira nagyok, hogy soha nem tudják majd teljesen megfizetni. Azok számára, akiket különböző szinteken a gonosz és a rossz em-berek, a Dáfá és tanulóinak üldöztetésében manipuláltak, végtelen fájdalmak előtt állnak, mely az összes rétegen való megsemmisü-

 

lést jelenti, és melyekkel mindazt visszafizetik, amit elkövettek. Azok, akik önkéntesen aláírták az "átnevelési elismervényt", vagy akik írásban megígérték, hogy nem gyakorolnak, olyan állítóla-gos ürüggyel, mint "a beteljesüléshez való ragaszkodás feladása", vagy "az emberi eszmék feladása", valódi ragaszkodásukat leple-zik. Ők egyenesen rágalmazzák és támadják a Clearwisdom hon-lapját, amely pozitívan mutatja be a Dáfát. Az ősi erők azt hiszik, hogy egy Dáfá-tanuló, aki ragaszkodása végett írásban garantálja, hogy nem gyakorolja többet a Dáfát, jövőjét alapozta meg evvel. Ha valóban nem a szívéből jön, kényszer eredménye, és, ha a Fá-helyreigazításhoz újra csatlakozik, akkor a próbáknál nagyobb megpróbáltatásokon kell majd keresztülmennie. Annak ellenére, hogy a Mester nem ismeri el az ősi erők elrendezéseit, a következ-mények félelmetesek: ha átállsz a másik oldalra, többtízezer éves várakozásod válik azonnal semmivé. Azok, akik a Dáfá tanulói-nak álruhájában terjesztenek gonosz "felvilágosodást", figyelmen kívül hagyva, hogy korábban tanulók voltak, azt teszik, amit a Dáfát károsító démonok tesznek.

 

Valójában senki sem károsíthatja a Dáfát. Azok, akik nem jut-nak túl a megpróbáltatásokon, emberek. Ha az emberi lények nem elég jók, akkor újjá kell őket alkotni, és ez az emberek kérlelhe-tetlen sorsa. Meg akarok tenni mindent, amit csak tudok a világ minden emberének és lényének megmentéséért. Mindazonáltal, ezek az emberek nem képesek ennek megfelelően élni, és saját választásukként, ragaszkodásuk elrejtése érdekében elfogadják a rossz utak felismerését. Ha nem akarsz jövőt, rád hagyom. Nem ragaszkodom semmihez.

 

Dáfá-tanítványként, amit ebben a helyzetben tennetek kell, nem más, mint az igazság tisztázása a világ emberei számára, valamint a gonosz leleplezése, a Dáfát oltalmazva ezáltal. Saját emelkedésetek és beteljesülésetek része ennek a folyamatnak.

 

Azok, akik az állítólagos "átnevelést" végzik, szintén megtévesz-tett emberek. Miért nem fordítjátok meg a helyzetet és leplezik le a gonoszt és tisztázzátok nekik az igazságot? Azt javaslom, hogy minden tanuló, akit megpróbálnak erőszakkal átnevelni (ez alól

 

kivétel az, akit nem átnevelésre fogtak el), leplezze le a gonoszt, és tisztázza az igazságot azon emberek előtt, akik az átnevelést vég-zik, és beszéljenek nekik arról, hogy a jónak és a rossznak mindig vannak következményei és ennek okáról és hatásáról. A gonosz fél attól, hogy az emberek megismerik a valós helyzetet, nem a Dáfá tanítványai.

 

Li Hongzhi 2001. április 10.

 

A Dáfá tanítványainak őszinte gondolatai hatalmasak

 

A gonosz lényeket tömegesen irtják a három világkörben és az em-beri világban. Már látják, hogy kudarcot fognak vallani, ezért az utolsó csepp vérükig még vadabban küzdenek. A legkeményebben

 

üldözöttek éppen azok a tanulók, akik rejtegetik ragaszkodásukat. Minél inkább félnek, annál inkább kifejezetten az ilyen tanulókat

 

üldözteti a gonosz. A Dáfá üldöztetésének kiterjedését az emberi világban az okozza, hogy ezeknek a gyakorlóknak ragaszkodá-saik vannak, ezért vannak a kegyetlen üldöztetési esetek. Mivel nem tudnak elszakadni ragaszkodásuktól, "átnevelik" őket, ami ahhoz vezette őket, hogy a gonosznak segítettek, ezzel súlyosbítva a helyzetet.

 

Dáfá-tanítványként, miért tartasz a gonoszoktól az üldöztetés elszenvedésekor? A nehézség lényegében, a ragaszkodásod. Ennek hiányában ne tűrj passzívan, és mindannyiszor fordulj szembe a gonosz emberekkel, őszinte gondolatokkal. Nem lényeges a szitu-áció, ne engedelmeskedj a gonosz követeléseinek, utasításainak, vagy ösztönzésének. Ha mindenki így tenne, a körülmények nem lennének ilyenek.

 

Tulajdonképpen, néhány tanítvány és lény az egyes világok-ban, akik képesek saját természetfeletti képességeiket használni különböző dimenziókban, természetfeletti képességeik és gong-erejük (gongli) használatával vesznek részt a Dáfát károsító gonosz lények elűzésében. Ha néhány Dáfá-tanítvány gonosz lényeket lát,

 

 

 • Fálunt és a Dáfá isteni hatalmát bocsátja ki a gonosz eltávolítá-sára. Olyan tanulók is vannak, akik megállapítanak bizonyos időt, amikor a világ gyilkosai és embereket bántó támadói megkapják büntetésüket. Ezek effektíven megszűntették a gonosz tényező-ket és meggátolták a gonosz embereket. Tulajdonképpen minden Dáfá-tanítványnak vannak természetfeletti képessei. Csak azok nem nyilvánulnak meg a felszíni dimenzióban, ezért azt hiszik, hogy nincsenek természetfeletti képességeik. Ám eltekintve attól, hogy megnyilvánulnak-e a felszínen, vagy nem, ha valakinek igaz gondolatai vannak, azok nagyon hatalmasak. Mivel egy őszinte Fában művelődünk, törődnünk kell és meg kell mentenünk a világ jó lényeit és embereit. Ezért nekünk minden tettünk során jósággal kell cselekednünk. A Dáfá széles körben terjed, minden érző lényt megmentve. Mindazonáltal, a teljesen menthetetlen gonosz lénye-ket nem lehet megmenteni, ennek ellenére sem gonoszkodhatnak vég nélkül, a Dáfát és tanulóit, valamint a világ embereit üldözve. A gonosz kiűzése eképpen Fá-helyreigazítás, és a világ emberei-nek és érző lényeinek megmentése is egyben.

 

Li Hongzhi

 

2001. április 24.

 

A tanítványok nagyszerűsége

 

A Dáfá tanítványai nagyszerűek, mert az, amit műveltek, a világ-egyetem alapvető Dáfája; mert őszinte gondolatok révén a Dáfát érvényesítitek; és, mert nem estek el a nehéz megpróbáltatások idején. A Dáfá-tanítványok általi Fá-helyreigazítás példa nélküli a történelemben. A nagyszerű, óriási hőstettek során, értelemmel a Fá-érvényesítésben, az igazság bölcsességgel való tisztázásában, a Fá terjesztésében, az emberek kegyelemmel való megmentésében minden egyes Dáfá-tanítvány a beteljesülés útját járja. A történe-lem e nagy pillanatában minden határozott lépés egy dicső törté-nelmi bizonyíték, és páratlanul nagyszerű erkölcsi erény. Mind-ezt lejegyzik a világegyetem történelmében. A nagyszerű Fá és a

 

nagyszerű korszak kovácsolták a legnagyszerűbb megvilágosult lényeket.

 

Li Hongzhi 2001. május 13.

 

Az istenek fogadalmai beteljesülnek

 

Emberiség, ne tekintsd a Fálun Gongot jelentéktelennek csupán azért, mert a qigong nevet visel. Az ókorban a gondolatok külön-böző iskoláinak, az összes mesterségnek és foglalkozásnak az em-beri világban "tao" volt a neve. Lao-ce elmondta az embereknek, hogy annak ellenére, hogy a tao és az, amit ő tanított, nem ugyan-azok, azt mondta: "Hívhatod taonak az [általam tanított] taot, de az nem egy hagyományos Tao; adhatsz hagyományos nevet annak a fogalomnak [amit tanítok], de az nem egy hagyományos foga-lom". Amikor Buddha Sákjamuni tanította saját Fáját 2500 évvel ezelőtt, nyolc vallás létezett egyidejűleg. A Buddha Fá igaz újta egy volt közülük.

 

Az ember mindig azt gondolja, hogy ha megjelenik egy isten vagy egy buddha, megremeg a Föld; amikor embereket ment meg, buddha képe pompásan megnyilatkozna, és egyetlen kézlegyin-téssel tönkretenné azokat a gonoszokat, akik aláássák az emberek üdvösségét. Ha ez lenne a helyzet, nem lenne jobb, ha a buddhák az Égből rögtön felemelnék az embereket? Tudnod kell, hogy a megmentett embereknek fizetniük kell fáradságos művelésen ke-resztül, minden bűnükért, és a karma által generált múltbeli rossz dolgokért; meg kell szabadulniuk emberi ragaszkodásaiktól, és egyéb, általuk hordozott rossz dolgoktól, ugyanakkor szükségük van viselkedésük és gondolkodásuk kijavítására. Csak ezek után lesznek megmenthetők. Ha egy buddha pompásan nyilvánulna meg, még a leggonoszabbak is követnék buddha szavait. Lenne még esélye ezek után a művelésre? Sőt, ha egy ember művelőd-ne, az nem számítana, mert egy művelőnek el kell űznie bűneit és a karmát fáradságos művelés során, és aztán meg kell tisztulnia,

 

majd el kell indulnia a beteljesülés felé.

 

Valójában ahogy látják a hétköznapi emberek egy isten vagy egy buddha képét pompásan megnyilatkozni, biztos, hogy az em-beri világban akkor valami nagyobb dolog fog történni, és nagy valószínűséggel ez éppen az az idő lesz, amikor az emberiség bű-nei megtorlásra kerülnek. Lehet az akár buddha, akár tao, vagy isten, ha embereket ment a világon, biztosan le kell ereszkednie a világba és a földön járva, emberi alakban, emberi nyelvet hasz-nálva, kell ismertetnie Fá-elveit. Ezenkívül, általában akkor eresz-kedik le egy megvilágosult lény a világba, ha az emberek bűnei, karmája roppant nagyok, vagy eltorzul az emberek morálja. Ha a megmentettek elérik a Fát és távoznak, a maguk mögött hagyott söpredék, és eltorzult világ el fog pusztulni.

 

Li Hongzhi 2001. május 13.

 

Nem politika

 

A "politika" a modern, megfásult társadalom egyik kifejezése. Az igaz emberi társadalmaknak a történelemben nem volt ilyen kife-jezésük, illetve az, amit a politika körülhatárol. Amikor a politi-ka megjelent az emberi társadalomban, a társadalom már kezdett romlani, az erkölcsi értékeket szintúgy megtámadta a politika. Ráadásul, az emberek számára jó lehetőséget jelentett a politiká-ba bekerülni, hogy teljesüljön az a vágyuk, hogy nevet, és önzőn hasznot szerezzenek maguknak. Csupán ez a háttér az, amiben aztán az emberi társadalom erkölcsi értékei mégis meglehetősen erősek voltak, és az akkori emberek mind ugyanabban a környe-zetben éltek, így azok, akik a politikában szerepeltek, egyszerűen nem tűntek olyan lelkiismeretlennek, mint a ma politikusai. Így a politika kialakulása óta erkölcstelen. Az azonban igaz, hogy poli-tikai körökben van néhány becsületes egyén, aki aggódik az orszá-gért és az emberekért, bár ez csupán csepp a tengerben.

 

Ami azokat a becsületes ellenállókat illeti, akik az országot

 

tönkretevő és az embereket pusztító gonosz uralommal szemben állnak, az emberek őket szintén politikusoknak tekintik, politikai beállítottságuk kifejezésétől kezdve. Mindazonáltal az emberek úgy gondolják, hogy azok becsületes beállítottságúak, politikai szerepük végülis egy megfásult társadalom terméke. Ha a mai emberi társadalom nem lenne annyira megfásult, a politika sem tűnt volna fel.

 

A Dáfá-tanítványok művelése felülmúlja az embert. Ők mű-velők, akik felsőbb világokban megragadják az igazságot, amit felismernek, túlhaladják az átlagemberek világát. A még maga-sabb Fá-alapelvek szintjei alatt lévő felismerések nem a kozmosz igazsága. Minden Dáfá-tanítvány tisztában van ezzel műveléskor, így még kevésbé keverheti a hétköznapi emberek politikáját a Fá-helyreigazításba. A Dáfá-tanítványok által elviselt démoni meg-próbáltatások a Fá-helyreigazítás és művelésbeli dolgok. A gonosz felfedése és az igazság evilági emberek számára való tisztázása során a lényeg az, hogy megmutassuk nekik azt a kínzást, amit a Dáfá és a tanítványok elviselnek. Ennek végső célja, a világ em-bereinek megmentése, az ősi lények elméjében lévő méregtől való megszabadítása, amivel a gonosz árasztotta el őket, és megmen-teni őket a kipusztulás veszélyétől a jövőben, a Dáfával szembe-ni rosszallásuk miatt. Ekkor a Dáfá-tanítványok hatalmas jósága mutatkozik meg, hiszen még az üldöztetés közepette is képesek megmenteni az embereket. Más szempontból, hogyan szerepel-hetnének az emberi politikában istenek és buddhák? Még kevésbé támogatná isten és buddha a politikát, amely egy megfásult embe-ri társadalomban jelenik meg.

 

Az emberi társadalom jó színtér a művelésre, hiszen itt min-den ragaszkodáshoz vezet. Pontosan ezért, valaki, aki képes ebből kilépni és megszabadulni minden emberi társadalomhoz fűződő ragaszkodásától, nagyszerű, és képes a beteljesülés elérésére!

 

Li Hongzhi

 

2001. június 4.

 

II. kommentár

 

Ez a cikk nagyon jól meg van írva és célja tiszta. Különösen a je-lenlegi körülmények között bízom benne, hogy mindenki képes helyesen kezelni az általa vitatottakat.

 

Li Hongzhi 2001. június 5.

 

Megjegyzés: Ez a "Ne feledkezz meg a Fá -helyreigazítás közepette a go-nosz kiűzéséről" című cikk kommentárja. A cikket egy Dáfá-tanítvány írta, és 2001. június 6-án jelent meg a Clearwisdom honlapján.

 

Kéztartások az őszinte gondolatok kibocsátásához

[image] 

 

 

 

法正乾坤 邪恶全灭

 

(Pinyin átírás)

 

fă zhèng qián kūn xié è quán miè

 

(magyarfonetika)

 

fá dzsön tyhien khun hszie ö tyhüen mie

 

 

 

 

 

Egyik kéz függőleges tartása

[image] 

 

 

法正天地 现世现报

 

(Pinyin átírás) fă zhèng tiān dì xiàn shì xiàn bào

 

(magyar fonetika) fá dzsön thien dí

 

hszien shö hszien báo

 

 

 

 

 

A nagy lótusz tartás

 

2001. június 12.

 

A fordító megjegyzése:

 

 1. A mantrákat mindig az eredeti szavak eredeti hangzása szerint kell szavalni a megfelelő hatás érdekében.

 2. Az első mantra általános jelentése "a Fá (Fa) helyreigazítja (zheng) a kozmoszt (qian kun); a gonosz (xie e) teljesen (quan) megsemmisül (mie)." A második rész fordítható mint "elpusztul minden gonosz."

 3. A második mantra általános jelentése "a Fá (Fa) helyreigazítja (zheng) az Eget (tian) és Földet (di); azonnal (xian… xian) büntet (bao) ebben az életben (shi)."

 

Mik azok a természetfeletti képességek?

 

A természetfeletti képességeket isteni hatalmaknak is nevezik. A kortárs emberek hívják természetfeletti képességeknek. A termé-szetfeletti képességek valójában a lények veleszületett képességei.

 

Minél magasabb egy lény szintje, annál teljesebb mértékben tud-ják hatásukat kifejteni veleszületett képességei; és fordítva: minél

 

alacsonyabb egy lény szintje, annál nehezebb veleszületett képes-ségeinek hatását kifejteni. Az alapvető ok az, hogy ebben a világ-egyetemben a legmagasabb szinttől a legalacsonyabb felé, minél alacsonyabbak a szintek, annál nagyobb az anyagi lények súlya, melyet az élőlény és minden más az adott szinten magukon hord és annál nagyobbak a részecskék és annál nehezebb az élőlények-re nehezedő teher is - minél alacsonyabb szintű, annál nagyobb a lények veleszületett képességeinek (természetfeletti képességek) korlátozása maga az anyag által, és annál nehezebb is és annál ke-vésbé hatásosak a képességek. Ez az ok, amiért egyre alacsonyabb szinteken a képességek is egyre jobban gyengülnek. Ha eléri az emberi dimenziót, a lények minden ösztöne már el van rejtve, ösz-töneik (természetfeletti képességek) már nem működnek. Így, ha az emberek valamit tesznek, vagy el akarnak érni valamit, bízni-uk kell saját, anyagba zárt testük működésében, annak érdekében, hogy elérjék, amit akarnak. Az ember nem képes a kozmosz va-lódi helyzetét látni, mert teljesen az anyagba van temetve. Ezért mondják, hogy az emberi dimenzió a rejtélyek dimenziója.

 

Ami a művelőket illeti, minél magasabb szintre művelik ma-gukat, annál nagyobbak a képességeik is. Ez azért van, mert ha a világegyetem minél több szintjét töri át, annál kevesebb és könnyebb anyag nehezedik lényére, annál erősebbek lesznek ösztönei (természetfeletti képességei), és annál több és átfogóbb képessé-gekkel bír, melyek majd felszabadulnak. A Fában azt tanítom, hogy a Dáfá-művelésben fejlődnek ki a legátfogóbban valakinek a természetfeletti képességei, mert a Dáfá-tanítványok még ma-gasabb szinteken művelődnek – minél magasabb szintet tör át va-laki, annál inkább elszakad az anyagtól, és így a természetfeletti képességek is teljesen megjelennek. A Dáfá tanítványai már teljes mértékben kibontakoztatták természetfeletti képességeiket a Fá-helyreigazításban. Például, ha az őszinte gondolatok nagyon tisz-ták a Fá-helyreigazítás közben, akkor a természetfeletti képessége-iket átfogóan használják fel. Ezenkívül őszinte gondolatok révén, sok tanítvány képes azokat tetszés szerint alkalmazni – majdnem minden rendelkezésükre áll, bármit is akarnak. Például, ha meg

 

akarnak dermeszteni egy a Dáfá tanítványait üldöztető, bűnös gonosztevőt, akkor csak azt kell kimondaniuk, hogy "állj", vagy "maradj ott és ne mozdulj", vagy csak rá kell mutatniuk a gonosz-tevők csoportjára, melynek tagjai aztán képtelenek megmozdulni; később csak gondolniuk kell arra, hogy "felold", és már fel is ol-dódott minden. Ami azokat a gonosz lényeket illeti, akiknek már emberi természetük sincs, mint pl. azok, akik embereket vernek halálra vagy azok a gonosz emberek, akik megerőszakolják a női Dáfá-tanítványokat és még az állatoknál is alacsonyabb szinten állnak, vagy a gonosz emberek vezetői, őket mind tényleg lehet gondolatokkal irányítani - a gonosz, rossz emberek azt fogják ten-ni, amit tenni hagynak nekik.

 

Egy lény szintjét annak morális karaktere (xinxing) határozza meg. Azaz, ha természetfeletti képességeidet használod, őszinte gondolataidnak erősnek kell lenniük. Az elme nem-megfelelő ál-lapota – úgymint a gonosztól való félelem, mely a szívedben lapul, amikor természetfeletti képességeidet használod, vagy annak két-sége, vajon fognak-e azok működni -, befolyásolhatja, vagy meg-akadályozhatja a természetfeletti képességek hatását.

 

A beteljesülés egy Dáfá-tanítvány művelésének befejezése, míg a Fá-helyreigazítás egy Dáfá-tanítvány küldetése. Egy Dáfá-tanítvány számára a beteljesülés csupán a visszatérés idejének kér-dése, míg a Fá-helyreigazítás a jövő számára marad fenn. A világ-egyetem jövője, amit a különböző szintek lényei láttak, nem létezik, csak illúzió. Jelenleg az emberiség mindennapjai a Dáfá szükség-letei szerint vannak elrendezve; a Dáfá tanítványainak tevékeny-sége az emberi világban a történelem számára lesz hátrahagyva.

 

A jövő különböző történelmi időszakaiban, ha a világegyetemben előfordul a Dáfá károsodása, vagy, ha a lények máshogyan visel-kednek, akkor fontos, hogy hogyan igazítja helyre a Dáfá a Fát és hogyan éri el, hogy minden harmonikus és elpusztíthatatlan ma-radjon. Minden, amit a Dáfá tanítványai jelenleg tesznek, a jövő megalkotása, és a három világkörben minden a Dáfáért létezik. Ha a Dáfá beteljesít mindent a démoni megpróbáltatások közepette, minden Dáfát üldöztető gonosz meg fog szűnni.

 

 

Li Hongzhi

 

2001. június 14.

 

Minden tanulóhoz az északi Fá-konferencián

 

Minden tanulóhoz az északi Fá-konferencián!

 

A Dáfá-tanítványok számára a beteljesülés a művelés vége, a Fá-helyreigazítás pedig nagy felelősség, amit a történelem nektek adományoz a Fá-helyreigazítás időszakában. Az igazság tisztázá-sának és a gonosz leleplezésének jelen folyamatában minden, amit teszünk a Dáfával harmonikus kapcsolatban áll. Akár az igaz-ságot tisztázzuk, akár a gonoszt leplezzük le, vagy egyéb Dáfá-tevékenységben veszünk részt, beleértve Fá-konferenciáinkat is, fel kell mutatnunk a Dáfá tanítványainak irgalmát, valamint azt a jóságot, amit az igaz Fá művelése testesít meg. Szeretnék teljes sikert kívánni a Fá-konferenciához.

 

Időközben remélem, hogy az európai tanulók jobban fognak hasonlítani az észak-amerikaiakhoz – ami azt jelenti, hogy min-den tanulónak a közös akciókon való részvétel mellett, szüksé-ges a mindennapi életben teljes mértékben egy Dáfá-tanítvány kezdeményezését követni, létrehozni saját hatalmas erkölcsi tisz-taságát az igazság tisztázásának folyamatában, és minden Dáfá-tanítványnak szükséges a tőle telhető legjobb módon járnia saját útját. Ezért az igazság tisztázásakor ne várj, ne függj másoktól, és ne reménykedj a külső tényezők változásában. Mindegyikünk történelmet ír a jövő számára, ez az, amiért valaki nem csak a kö-zös akciókon vesz részt, hanem önállóan keres feladatokat. Addig, amíg valami jó a Dáfá számára, kezdeményezned kell annak meg-tételét és működését. Minden ember, akivel kapcsolatba kerülsz a társadalomban valaki, aki előtt tisztázhatod az igazságot, és az igazság tisztázásában nem más nyilvánul meg, mint a Dáfá-tanítványok jósága és a világi emberek megmenekülése. Remélem, hogy minden Dáfá-tanítvány teljes mértékben kezdeményezni fog, játszani fogja saját szerepét Dáfá-tanítványként. Még egyszer

 

szeretnék a Fá-konferenciához teljes sikert kívánni.

 

Figyelem: nem lényeges, mennyire vagy elfoglalt, Fá-tanulmányaidat nem hanyagolhatod el. Ez az, ami alapvetően biztosítja számodra a beteljesülés irányába való elmozdulást és a

 

Dáfá-munka jó kivitelezését.

 

Li Hongzhi

 

2001. június 17.

 

A Dáfá elpusztíthatatlan

 

Miért gyötri kegyetlenül a gonosz a Dáfá tanítványait? Azért, mert állhatatosak a Dáfában való igaz hitükben, s mert részei a Dáfának. Miért kell helyreigazítani a Fát? Azért, mert a világegyetem lényei nem felelnek meg többé a mércének. Dáfá-tanítványként állhata-tos, őszinte gondolataid abszolút rendíthetetlenek, mivel megújult életed a Fá-helyreigazítás közben alakult ki. Ám, annak érdekében, hogy mindent megvalósítsanak, amit akarnak, az ősi, gonosz erők a világegyetemben részt vesznek a Dáfá, a Dáfá tanítványai és az érző lények üldöztetésében, az általuk kiagyalt gonosz eszközök folyamatos alkalmazásával, amik nem felelnek meg a világegye-tem igaz Fá-elveinek, kihasználják a Dáfá-tanítványok nézeteit és karmáját, melyek az emberi felületen helyezkednek el és melye-ket még nem távolítottak el, hogy bizonytalanná tegyék a Dáfá-tanítványok őszinte gondolatait. Ennek eredményeként néhány tanuló, akik nem voltak képesek elviselni a kínzás okozta gyötrel-meket, azt tették, amit egy Dáfá-tanítványnak semmi esetre sem lehet és semmi esetre sem szabad. Ez a Dáfá számára szégyen.

 

A Mester minden érző lényt meg akar menteni. A gonosz erők azonban tényleg minden lényt kihasználnak, hogy azok vétkezze-nek a Dáfával szemben. Ennek végső célja azok elpusztítása. Ha egyszer egy Dáfá-tanítvány azt teszi, amit nem tehet meg, és ha nem képes felmérni a helyzet komolyságát, valamint, ha nem ké-pes jóvá tenni a Dáfának okozott veszteségeket, akkor minden és a több ezer és több tízezer éves várakozás a történelem előtti fogada-

 

lomra, be fog teljesülni. Dáfá-tanítványként a Dáfá alakított nálad ki mindent, és ez a legőszintébb; a nem őszinte dolgokat helyre kell hozni, hogy vagy képes magad alávetni a gonosznak? Hogyan ígérhettél meg bármit is a gonosznak? Még, ha nem is igazán a szívedből jön, akkor is megalkudtál a gonosszal; ez az emberek számára is rossz viselkedésmód, az istenek pedig egyáltalán nem tennének hasonló dolgot. Ha egy Dáfá-művelő bőrét lenyúzzák az üldöztetés közben, akkor is a beteljesülés az, ami vár rá. Épp el-lenkezőleg, a ragaszkodások és a félelmek nem engednek téged a beteljesüléshez. Minden félelemhez való ragaszkodás önmagában egy vizsga, ami megakadályoz a beteljesülés elérésében, valamint egy tényező lényed gonosz irányba való alakításában és árulásod-ban.

 

Elmondhatom, hogy minden természeti és ember által elő-idézett katasztrófa Kínában, figyelmeztetés az ott élők számára, akik vétkeztek a Dáfával szemben. Ha ezt nem ismerik fel, akkor elkezdődnek a valódi katasztrófák. Minden gonosz ember, aki a Dáfá ellen vétkezett, és azok, akik többé nem hasznosak a Dáfá-tanítványok ún. "próbájában", már elindultak a gonoszságukért járó büntetésük felé. Mostantól ez széles körben következik majd be. Ámbár, a leggonoszabbakat a legvégsőkig felhasználják, mi-vel a Dáfá tanítványai továbbra is előlépnek. A gonosz ősi erők ki-használják őket a Dáfá-tanítványok "próbáinak" folytatásához. Ez az ok, amiért a leggonoszabb gazemberek továbbra is erőszakosak

 

és amiért gaztetteket követnek el.

 

Egy Dáfá-tanítvány teljesen ellenáll a gonosz ősi erők minden elrendezésének. Tisztázd teljesen az igazságot, űzd el a gonoszt az őszinte gondolatokkal, ments meg minden teremtményt, és óvd a Fát határozottsággal, mert te a Dáfá egy része vagy, szilárd és elpusztíthatatlan; hozz helyre mindent, ami nem őszinte. Azok, akiket "átnevelnek", és azok, akik megmenekülnek, csak a gonosz által megtévesztett lények lehetnek. A gonosz lények és az ősi go-nosz erők azok, akik ki lesznek űzve. Azok, akik mindezen keresz-tül elérik a beteljesülést, a Dáfá tanítványai; és mindezen keresztül létrejön a Dáfá hatalmas erkölcsi erénye.

 

 

Li Hongzhi 2001. június 23.

 

A téli virág-vers utolsó három versszakának értelmezése

 

8. versszak:

 

如棋世事局初残,"Ru Qi Shi Shi Jü Chu Can" 共济和衷却大难。"Gong Ji He Zhong Que Da Nan" 豹死犹留皮一袭,"Bao Si You Liu Pi Yi Xi" 最佳秋色在长安。"Zui Jia Qiu Se Zai Chang'an" 9. versszak:

 

火龙蜇起燕门秋,"Huo Long Zhe Qi Yan Men Qiu" 原壁应难赵氏收。"Yuan Bi Ying Nan Zhao Shi Shou" 一院奇花春有主,"Yi Yuan Qi Hua Chun You Zhu" 连宵风雨不须愁。"Lian Xiao Feng Yu Bu Xu Chou" 10. versszak:

 

数点梅花天地春,"Shu Dian Mei Hua Tian Di Chun" 欲将剥复问前因。"Yu Jiang Bo Fu Wen Qian Yin" 寰中自有承平日,"Huan Zhong Zi You Cheng Ping Ri" 四海为家孰主宾。"Si Hai Wei Jia Shu Zhu Bin"

 

"Ru Qi Shi Shi Jü Chu Can" [A világon történő események olya-nok, mint egy sakkjátszma, az utolsó lépések megkezdődtek]

 

Értelmezés:

 

A világon történő események mindig is olyanok voltak, mint egy sakkjátszma, az egyik oldalon a nemzetközi kommunista szövet-ség áll, a másik oldalon a szabad társadalmi rendszer. Már tíz év-vel ezelőtt meg volt törve a kommunista országok oldala.

 

"Gong Ji He Zhong Que Da Nan" [Kölcsönös támogatás egy cél-lal, de nagy szerencsétlenség]

 

Értelmezés:

 

A nemzetközi kommunista szövetség teljesen szétesett. Az orszá-gok kilencven százaléka lemond a kommunizmusról. Ez tényleg nagy szerencsétlenséget jelentett a kommunista párt számára.

 

"Bao Si You Liu Pi Yi Xi" [Meghalt a leopárd, de bőrét itthagyta]

 

Értelmezés:

 

A szovjetunió olyan volt, mint egy leopárd. A kommunista rend-szer összeomlott, de a bundaként hátrahagyott külsejét a kínai kormány örökölte. Hiszen az akkori kínai nép sem hitt a kommu-nizmusban, csak a hatalmon lévők akarták továbbra is megtarta-ni a kommunista formát Kínában, hogy evvel hatalmukat tartsák fenn.

 

"Zui Jia Qiu Se Zai Chang'an" [A legjobb őszi táj Chang'an1-ban található]

 

Értelmezés:

 

A lejenlegi vezetők Kínában maguk sem hisznek már a kommu-nista pártban. Nyilvánvaló, hogy célja a kommunista párt felszínes formájának felhasználása hatalmának irányítására. Ezért színlelik minden erőfeszítéssel az ún. "csodálatos helyzetet". Amilyen szép is a legjobb őszi táj (a párt utolsó pillanata is), egy őszi táj termé-szetesen nem tart sokáig. Chang'an itt Kína fővárosát képviseli, itt általánosan Kínáról van szó.

 

"Huo Long Zhe Qi Yan Men Qiu" [Felemelkedik a tűzsárkány, Yanmen az őszbe jut]

 

Értelmezés:

 

A Kínai Kommunista Párt az Ég legalacsonyabb szintjén egy vörös gonosz sárkány képében jelenik meg. Ez a mondat egy metafora az

 

1989. június 4-i tömeggyilkossághoz, mikor egyetemisták és pol-gárok peticionáltak a Mennyei Béke téren.

 

 

"Yuan Bi Ying Nan Zhao Shi Shou" [Zhao2 visszakapta az "erede-ti jáde-táblát, az előrelátható szerencsétlenség bekövetkezett]

 

Értelmezés:

 

Az "eredeti jáde-tábla" itt Kínát jelenti az ötezer éves történelmé-vel együtt. Bekövetkezett az előrelátható szerencsétlenség az or-szágban. Zhao Ziyang-ot3 ezért nyomták el.

 

"Yi Yuan Qi Hua Chun You Zhu" [Csodavirágok az udvarban ta-lálkoznak urukkal tavasszal]

 

Értelmezés:

 

1999. július 20. előtt mindenütt voltak Fálun Dáfá-gyakorlók Kí-nában, az egész országban szerteszét. Mindenki hordta a Fálun-jelképet. Mindenütt látni lehetett a Dáfá Fálun-szimbólumát, a formája olyan volt mint egy csodavirág. "Találkoznak urukkal ta-vasszal", ez a mondat azt jelenti, hogy egy bizonyos év tavaszán az üldözött Dáfá-tanítványok nyíltan és őszintén találkozni fognak a

 

Mesterrel.

 

"Lian Xiao Feng Yu Bu Xu Chou" [Éjszakákon át tartó szél és eső, nem okok aggodalomra]

 

Értelmezés:

 

Ebből a történelmi szemszögből tekintve a Dáfá-tanítványok ül-döztetése olyan, attól eltekintve milyen vad és kegyetlen a gonosz, mint az éjszakákon át tartó szél és eső, melyek miatt nem kell ag-gódni. Ahogy eltűnik a szél és az eső, az ég újra kiderül.

 

"Shu Dian Mei Hua Tian Di Chun" [Tucatnyi téli virágok, az ég és föld a tavasz dacára]

 

Értelmezés:

 

A Dáfá-tanítványok, akik a kemény tél vizsgáján átmennek, a vilá-

 

gon és Kínában mindenütt megtalálhatóak, mint a téli virágok is, melyek kiállták a fagyot és a havat és melyek a tavasz beköszön-tésére utalnak. Ez lesz az az időpont, mikor a Fá helyreigazítja az emberi világot.

 

"Yu Jiang Bo Fu Wen Qian Yin" [Bo-t és Fu-t kérdezték az okról]

 

Értelmezés:

 

Bo és Fu két trigramm az I-Gingből. Ha Bo eléri a végét, akkor biz-tosan Fu jön. Ez azt jelenti, hogy ha elérte a csúcsot, akkor biztosan a fordulat jön. A történelem olyan, mint egy forgó kerék, ha van ok,, akkor biztosan van okozat is. Az emberiség egész történelmét a mostani Fá-helyreigazításnak rendezték el.

 

"Huan Zhong Zi You Cheng Ping Ri" [Biztosan eljön a kozmosz-ban a béke napja]

 

Értelmezés:

 

A Dáfá-tanítványok a gonosz minden vizsgáján átmentek és egy csodálatos jövő felé haladnak, miközben a gonosz elpusztul.

 

"Si Hai Wei Jia Shu Zhu Bin" [Mindenhol otthon, ki a házigazda, ki a vendég]

 

Értelmezés:

 

Mióta Mester 1992-ben a nyilvánosságra lépett, hogy terjessze a Fát, nagyjában és egészében mindenhol otthon van [Mester], ahol tanítja a Fát. A mondat második fele "ki a házigazda, ki a vendég" egy metafora arra, hogy ki a házigazda és ki a vendég; ki játsza a mellékszerepet a történelem színpadán és ki játsza a főszerepet.

 

A mai emberiség összes civilizációját a Dáfának teremtették és a Dáfának rendezték el.

 

2001. július 3-án Mester szóban adta tovább ezt az értelmezést. A gyakor-lók felírták ezt és Mester hozzájárulásával publikálták.

 

Megjegyzés:

 

 1. Chang´an: A Tang dinasztia kínai fővárosa. Most Xi'an-nak hívják.

 

 1. Itt: "Zhao" egy város volt a régi Kínában.

 

 1. Zhao Ziyang: a KKP egykori vezetője.

 

Fá-helyreigazítás és művelés

 

A cikk nagyon világosan vitatja a Fá-helyreigazítás és művelés ke-zelésének kérdését. A Fá-helyreigazítás során a Dáfá-tanítványok a múltbeli személyes műveléstől eltérő szituációban vannak. Az alaptalan bántalmak, a Dáfá üldöztetése, és a velünk szemben el-követett igazságtalanság ellenére, nem kezelhetünk, vagy fogad-hatunk el dolgokat kategorikusan, mint korábban a személyes művelésben, mivel a Dáfá tanítványai most a Fá-helyreigazítás pe-riódusában vannak. Ha egy problémát nem saját ragaszkodásunk, vagy hibánk okoz, akkor az csak a gonosz beavatkozása vagy rosszcselekedete lehet.

 

Mindazonáltal, egyelőre művelünk, és még néhány végső átla-gos emberi ragaszkodással is bírunk. Amikor egy probléma kelet-kezik, először önmagunkat kell megvizsgálnunk, vajon részünkről rendben vannak-e a dolgok. Ha megállapítjuk, hogy beavatkozás-ról vagy károsításról van szó, amikor egy konkrét problémával foglalkozunk, meg kell próbálnunk tőlünk telhetően nyugodtnak maradni és kedvesnek lenni azokkal az emberekkel, akik a felszí-nen vannak, mert, ha a gonosz embereket használ ki, akkor ők maguk, általában nincsenek ennek tudatában (habár általában a kihasznált emberek gondolatai szintén rosszak, vagy rossz gon-dolataik támadnak). Ami a gonosz általi beavatkozást illeti a kü-lönböző dimenziókban, szigorúan ki kell irtanunk azokat őszinte gondolatok segítségével.

 

Li Hongzhi 2001. július 8.

 

Megjegyzés: Ez a "Mi az igaz Jóság?" című cikk Mester kommentárjával,

 

mely 2001. július 8-án, a Purelnsight internetes honlapon jelent meg.

 

Az őszinte gondolatok hatása

 

Az új világegyetem páratlanul csodálatos és határtalanul masszív a Fá-helyreigazítás közepette, mivel az egész kolosszális égbolt több tízmillió, páratlanul masszív kozmikus rendszerből épül fel. Az óriási kozmikus rendszerek nagytöbbsége pedig, melyeket a Fá már helyreigazított, belépett az új történelembe. Jelenleg azok a helyek, ahol a gonosz mégis képes rossz dolgokat tenni, azok, melyeket még nem ért el a Fá-helyreigazítás masszív változtató-ereje; és ezek pontosan azok a helyek, ahol a Dáfá tanítványainak őszinte gondolatai kifejthetik hatásukat, igaz ugyan, hogy a dol-gok állapota ezeken a helyeken rendkívül bonyolult és elfajult.

 

A Fá-helyreigazítás előtt, az ősi erők betömték a több tízmillió távoli kozmikus rendszer legalacsonyabb szintű részeit a három világkörbe, a központi kozmikus rendszerbe, ahol mi élünk. Lát-szólag ez a Fá-helyreigazításból való kimaradásuktól való véde-lem, és a Fá-helyreigazításban való részvételük bemutatása volt, de valójában a Fá-helyreigazítást saját, önző céljaik elérésére hasz-nálták fel. Mivel a kolosszális kozmikus égbolt magasabb szintű területei meg lettek tisztítva, lerombolásra kerültek, vagy rend-kívüli gyorsasággal be lettek olvasztva a Fá-helyreigazítás rop-pant ereje által, minden percben tömérdek univerzumot söpör át a Fá-helyreigazítás ereje, és ezzel egy időben a Fá azonnal helyre is hozza azokat. Természetesen a számtalan univerzum kozmikus testeket alkot, a számtalan gigantikus kozmikus test pedig kozmi-kus rendszereket, tehát a legalacsonyabb szintek, amelyek kapcso-lódnak ezekhez a kozmikus rendszerekhez, be vannak préselve a három világkörbe, noha dimenziójuk összezsugorodott bezsúfolá-sa után, a belső idő és a szerkezet azonban változatlan maradt. Ez ahhoz vezet, hogy csak akkor lehet feloldani a leválasztást, melyet a három világkörünkbe bepréselt rész okozott a három világkör-ben, ha egy egész, óriási rendszer, amely számtalan univerzumból és kozmikus testből épül fel, teljesen helyre lesz igazítva a Fá ál-

 

tal. Ám a Fá-helyreigazítás rendkívül gyors, sebesen tör át rétegről rétegre. Mivel a kozmikus kolosszális égbolt olyannyira giganti-kus, nem lényeges, milyen gyorsan történik, vagy mennyire múl felül minden időt és dimenziót, ennek ellenére folyamatot köve-tel, de ez már így is a leggyorsabb. Kivéve, ha fel lenne robbant-va és újra össze lenne rakva, de akkor nem lenne szükséges a Fá-helyreigazítás. Tehát a számtalan idegen rendszer kialakított több tízmillió dimenzionális leválasztást a három világkörben, amelyek különböző hatalmak birtokává váltak, ezáltal elrejtve sok gonosz lényt. Néhány lény és tárgy több rétegre van felosztva, többnyire az egyes rétegek részecskéinek önálló réteggé való felosztásával. A három világkör kezdetben számtalan dimenzióval bírt, most több tízmillió adódott hozzá a hasonló számtalan dimenziókból. Ez to-vábbnehezíti a Fá-helyreigazítást, és bonyolítja a szituációt. Gyak-ran a gonosz lényeket teljesen kiűzte, ha a Dáfá-tanítványok őszin-te gondolatokat bocsátottak ki, de aztán néhány leválasztásban rájuk találtak, ahol meghúzódva léteztek és folytatták gaztetteiket. Így ez az, amiért néhány gonosz lényt ki lehet űzni egy csapásra, ha a Dáfá tanítványai őszinte gondolatokat bocsátanak ki, miköz-ben másokat nem lehet könnyen kiűzni, elűzésük sokkal hossza-dalmasabb; néhányukat pedig csak az őszinte gondolatok többszö-ri kibocsátásakor lehet elpusztítani. Ez a helyzet Közép-Kínában a főgonoszokkal. De nem számít, mennyire nehéz ez, rendületlenül kell megszűntetned a gonoszt őszinte gondolatokkal, mert a go-nosz kiűzése közben a Dáfá tanítványai létrehozzák saját hatalmas erkölcsi értéküket a Fá-helyreigazításban. A gonosz elpusztításá-nál az őszinte gondolatok révén tényleg nagy hatást gyakoroltatok. A gonosz lények nagy számát teljesen semmisítettétek meg, né-hányukat pedig részlegesen, így a gonosz hatalmak alapja erősen megsérült. Ez kiűzte a gonoszt több olyan dimenzióból, amelyet még nem ért el a Fá-helyreigazítás, és viseli a gonoszok kiűzésének ill. elijesztésének hatását. Tekintet nélkül arra, hogy milyen össze-tettek a dimenziók, vagy mennyire dühös a gonosz, ez csupán a Fá-helyreigazítás páratlanul roppant erejének érkezése előtti lát-szat. A Fá-helyreigazítás erejének érkezésével minden egy pillanat

 

alatt véget ér majd.

 

Arra kérem a tanítványokat, hogy bocsássanak ki őszinte gon-dolatokat, mivel azok az ún. gonosz lények tulajdonképpen sem-mik. De mivel az ősi erők a Dáfá-tanítványok jóságát kinasználták és az ősi erők által védett, gonosz lények szándékosan üldöztetnek, ezért az, amit a Dáfá tanítványai elviselnek a továbbiakban, nem csupán saját karmájuk, hanem olyan valami, amit nem kellene el-viselniük a gonosz lények üldözése során. Mindazonáltal ezek a gonosz lények rendkívül aljasak és erkölcstelenek, nem érdeme-sek semmilyen szerepre a Fá-helyreigazításban. A Dáfá és a Dáfá-tanítványok üldöztetésének csökkentése érdekében, arra kérem a tanítványokat, hogy őszinte gondolatokat bocsássanak ki, a káro-kat megszüntetve, amiket ezek a lények szándékosan okoznak a Fá-helyreigazításnak, ezáltal csökkentve azt, amit a Dáfá tanítvá-nyainak nem kellene eltűrniük az üldöztetés során. Ugyanakkor minden érző lény meg fog menekülni és a Dáfá-tanítványok vilá-gai be fognak teljesülni.

 

Li Hongzhi 2001. július 16.

 

Kommentár a "Dáfá méltóságáról" című cikkhez

 

A tanítvány nagyon jól magyarázta el. Ez az, amiben a Fá-helyreigazítás különbözik a személyes műveléstől, miközben meg-mutatja a személyes művelés szilárd alapját. Egy Dáfá-tanítvány jósága nélkül nem vagy Dáfá-tanítvány. Ha egy Dáfá-tanítvány nem tudja érvényesíteni a Fát, akkor ő nem Dáfá-tanítvány. A go-nosz leleplezése közben minden érző lényt is megmentesz, illetve tökéletessé teszed saját világodat.

 

Li Hongzhi

 

2001. július 17.

 

Megjegyzés: Ez annak a "Dáfá méltósága" című cikknek a fejtegetése, ame-

 

lyet egy Dáfá-tanítvány írt, és 2001. július 25-én publikált a Clearwisdom internetes honlapon.

 

A Dáfá mindent körülvevő

 

Az emberi társadalom is egy a Dáfá által kreált szint, így e szinten belül vannak korlátok a létezés szabályozására, amelyeket a Fá al-kot ezen a szinten az érző lények számára, csakúgy, mint az emberi viselkedés elveit. Mindamellett, a három világkör a világegyetem-ben mindennek az ellentéte, így a Fá elvei ezen a szinten szintén úgy gondoskodnak az élőlényekről, mint az átlagos emberek lé-tezése számára megfelelő elvek fordítottja, ilyen elvek például, "a világ hadsereggel való meghódítása", "a győztes kormányzása az országban", "élelemszerzés gyilkolással", "az erős lények hősök", stb. A jó ember, a rossz ember, háború, stb. fogalmak teremtették meg az emberi értelmet és a hétköznapi emberek alapelveit. Mind-ez rossz, ha a világegyetem felső szintjeinek őszinte Fá-elvei alap-ján ítéljük meg, ezért egy művelőnek meg kell szabadulnia minden átlagos emberi eszmétől és elvtől, csak ez után művelődhet felső szinteken és törhet ki a három világkörből, a világegyetem fordí-tottjából. Ám, ha az átlagemberek is megfordítják mindezeket az értelmeket és a világegyetem felső szintjeinek őszinte Fá-elveit al-kalmazzák az emberiséggel, vagy minden három világkörbelivel szembeni követelmények felállításában és értékelésében, akkor a három világkört őszinte Fá-elvekkel kormányoznák, az embe-ri társadalom így megszűnne létezni, és az emberi feltételek sem lennének meg többé; ez egy isteni világ lenne, sőt, az emberi illú-ziók és a művelés lehetősége is eltűnne az emberek számára. Ez nem történhet meg, mert a magas szintű lények hulladékainak le kell esniük, és az emberi társadalom a világegyetem szeméthal-ma. Azért, hogy az élőlények itt élni és létezni tudjanak, muszáj ennek az életformának ezen a szinten léteznie. Ezek is olyan kö-vetelmények és feltételek, melyeket a Dáfá teremtett az összes itt élő lénynek.

 

A magas szintű kozmikus testekben tartózkodnak a nagy

 

megvilágosult lények világai, az ott élők az őszinte Fá-elvekben születtek, vagy az őszinte Fá-elvek révén a művelésen keresztül érték el a beteljesülést. Mindenük megfelel az őszinte Fá-elveknek. Egy megvilágosult lény egyben saját világának királya is, azonban nem olyan módon uralkodik, ahogy azt az emberek gondolják – jóindulatúan gondoskodik minden érző lényről világában, a Zhen

 

– Shan – Ren őszinte Fá-elveivel. A Dáfá olyan elveket teremtett az emberi szint számára, mint "katonai erővel meghódítani a vilá-got", vagy "az erősek a hősök". Mivel a három világkör fordított, az emberek elvei szintén fordított értelműek a világegyetem őszinte Fá-elveihez képest. Így ez a fajta erőszakos magatartás – "a világ katonai erővel való meghódítása; az erős a hős" – őszinte elvekké válnak az emberek számára. Mivel az istenek felügyelik az egész emberiséget, a háborúk, a hatalmasok, a győzelem és a vereség olyan dolgok, amelyeket az istenek akarnak elérni. A hatalma-sok és a hősök szintén az istenek által felkent "hősök" és "hatal-masok", ők élvezik az emberek tiszteletét, amely egyben jutalom is az emberek számára. Csak az őszinte Fát művelő művelőknek kell áttörniük ezeket az elveket. Egy Dáfá-művelőnek, aki a ha-gyományos emberi társadalomban művelődik, hogyan kellene kezelnie ezeket a dolgokat? Ha a Dáfát a hagyományos emberi tár-sadalomban művelik, és a művelők száma nagy, amennyire csak lehetséges, illeszkedniük kell művelés közben a hagyományos emberi társadalomhoz, különben megváltozna a hétköznapi em-berek társadalma. Mindamellett, ugyan már felismertétek a Fá-elvekből, amiket nektek tanítottam, hogy művelnetek kell, miköz-ben amennyire csak lehetséges a hétköznapi emberek társadalmi

 

állapotához idomulva kell művelnetek magatokat, mégis, ha konk-rét dolgokkal kerültök szembe, felismerésetek nem tiszta, például a katonaság kérdésénél. A katonák harcba mennek, a harcba in-dulás előkövetelménye a kiképzés. Nem másra képezik őket, mint emberölési módokra, az igazi csatákban pedig tényleg embereket ölnek. Meg kell értenetek, hogy ez az őszinte Fá-elvek szerint hely-telen, viszont a hétköznapi emberek elvei szerint nem az, külön-ben az emberi elvek őszinte Fá-elvek lennének. Szenvedés nélkül

 

az emberek nem képesek kiegyenlíteni a karmát, amit saját maguk hoznak létre az emberek között. Ha az emberek nem ölnének, nem ehetnének húst; ám az embereknek enniük kell húst. Így az embe-rek karmát okoznak az élelemszerzés folyamatában, habár a hús-evés csupán egyik módja a karma szerzésének. Amíg az emberek ebben a világban élnek, karmát teremtenek, a kérdés csak az, hogy mennyit. Az emberi világban azonban vannak bizonyos tényezők, amelyek lehetővé teszik a karma kiegyenlítését, mint például a be-tegségek, a természeti katasztrófák és a háborúk. Egy személy fáj-dalmas halála a háborúban elűzheti annak a lénynek a karmáját, elűzhet bűnöket és a következő inkarnációjában nem lesz karmája,

 

élvezni fogja a jó életet. Egy hétköznapi ember jósága nem abban nyilvánul meg, hogy nem szerez karmát, amikor a túlélés érdeké-ben élelmet szerez, hanem sokkal inkább abban, hogy nem tartja számon mások hibáit, nem tart haragot, nem lesz féltékeny, nem fontolgat bosszút, nem öl embereket, nem ont ki meggondolatlanul ártatlan életeket, és nem károsít életet szándékosan. Ha valaki csu-pán a túlélésért szerez élelmet, akkor ő is ugyan létrehozza karmá-ját, de ezzel nem követ el hibát. A háborúkat az istenek rendelik el. De, ha valaki ártatlan életeket ont ki egyéb indítékkal, sem a vi-lágegyetem őszinte Fá-elvei, sem az emberek elvei nem fogják azt engedni; ilyen esetben az istenek az embereket fogják felhasználni azok büntetésére, akik értelmetlenül ontanak ki életeket. Ha egy nagy lényt megöl valaki, akkor annak bűnei és karmája óriásivá válnak, különösen akkor, ha a megölt lény egy ember. Ezért, ha valaki ilyen karmát hoz létre, meg kell fizetnie érte. Ami a műve-lőket illeti, amikor keményítik önmagukat a fáradságos művelés közben, akkor éppen a múltban létrehozott karmájukért fizetnek. A bűnök és a karma a lények szellemi szenvedéséből, a művelés nehézsége és fájdalma révén egyenlíthető ki. Ám, ami azt a na-gyon valóságos, borzasztó helyzetet illeti, amiben a megölt lények vannak: fájdalmas tűrésük és fizikai testük elvész, miután meg-ölik őket; a művelőnek kell megmentenie ezeket a lényeket, vagy visszafizetni nekik áldásokkal, művelése gyümölcseit alkalmazva saját megvalósításának folyamatában. Tehát ebből a távlatból néz-

 

ve, az a kompenzáció, amit a megölt lények kapnak, messze felül-múlja azt, amit az emberek között kapnának. És ekképpen zárul le a rosszakaratú sorskapcsolat jóindulatú megoldással. Másrészt, ha a művelő nem képes elérni megvalósítási állapotát, és nem sikeres a művelésben, akkor a jövőben saját életével fog fizetni, borzasztó büntetésen keresztül minden általa megölt lényért. Ezért az első feltétel az, hogy a művelőnek képesnek kell lennie a beteljesülés elérésére. Azok, akik nem képesek elérni a beteljesülést, amennyiben életet ontanak, miközben azt állítják, hogy "megmentem őket a purgatóriumtól", ténylegesen duplán lesznek bűnösök. Je-lenleg vannak Dáfá-gyakorlók, akik katonák. Katonának lenni is csak egy emberi foglalkozás; néhány ország kormánya megköve-teli az adott életkorú férfiaktól, hogy a hadseregben szolgáljanak. Mivel hétköznapi emberek között művelődsz, ebben a helyzetben azt teheted, amit a hagyományos emberi társadalom elvár tőled, hacsak nincs valami egyéb indítékod. Nem kell szükségszerűen háborúnak lennie, miközben katona vagy. A katonák gyilkolási kiáltásában nincs semmi jóság kiképzésük idején, így egy Dáfá-tanítvány úgy nézheti a dolgot, hogy a gonoszra céloz evvel, ami a Dáfá tanítványait üldözteti. Ha valóban kitör egy háború, a Dáfá-tanítványoknak nem szükséges a frontra menniük, mivel a Mester gondoskodik róluk. Ha tényleg a frontra mész, akkor az talán egy karmikus kapcsolathoz hasonlít, mint ahogy Milerepa* mestere is mondta: "fekete karmát okozni és jóságos eredményt kieszkö-zölni". Természetesen itt Fá-elveket fejtegetek; normális esetben ez nem történik meg. Ám a Fá mindenható, mindent tökéletesen átfogó és elpusztíthatatlan. Ezenkívül pedig a művelőket megvé-di a Mester. Minden, amivel egy művelő szembekerül, kapcsoló-dik műveléséhez és beteljesüléséhez, máskülönben ezek a dolgok egyáltalán nem is léteznének. Jól végezni a hagyományos emberi társadalomban a munkádat, nem csupán a művelésed, vagy a Dáfá tanítványainak átlagemberek közötti jóságának kimutatása miatt szükséges, hanem a Dáfá által a hagyományos emberi társadalom számára alkotott Fá-elvek védelme miatt is.

 

Egy stabil állás megvédi a művelőt attól, hogy művelését za-

 

varják a ruházat vagy az élelmiszer hiánya miatti problémák, vagy a túlélés problémái, megvédi attól, hogy zavarják a Fá ag-godalom nélküli terjesztésében, vagy az igazság tisztázásában és a világ embereinek megmentésében. A társadalom minden egyes szakmájában művelődhet egy személy, és mindegyikben vannak olyanok, akik sorsszerűen várják a Fá felfedezését.

 

Li Hongzhi 2001. július 30.

 

*Milerepa: a tibeti buddhizmus "második közösségének" alapítója

 

A Fá-helyreigazítás periódusának Dáfá-tanítványai

 

Egy Dáfá-tanítványnak, akinek nem sikerül a Dáfá védelméhez és megerősítéséhez hozzájárulni, nincs lehetősége elérni a be-teljesülést, mert művelésetek más a múltban és más a jövőben, éppen ebben rejlik egy Dáfá-tanítvány nagyszerűsége. Mivel a

 

Mester majdnem mindent elviselt a történelemben számotokra a

 

Fá-helyreigazítás periódusában, a tanítványok nem távozhatnak el, amíg a Fá-helyreigazítás végbe nem megy. Ezért válik fontos folyamattá a saját beteljesülés mércéjének elérése, művelésetek szakaszában. Ha a történelemben nem viselt volna el mindent a

 

Mester, akkor alapvetően lehetetlen lenne számotokra a művelési gyakorlat végzése; ha a Mester nem viselt volna el mindent a világ-egyetemben az érző lények számára, akkor azok felbomlanának a történelem előrehaladtával; ha a Mester nem viselt volna el min-dent a világ emberei számára, akkor nem lett volna lehetőségük ma a világban élni. Az őstörténet szakaszában mindenetek meg lett alkotva annak megfelelően, hogy milyen nagyszerűek lesznek majd a Fá-helyreigazítás periódusában a tanítványok. Ezért az is el volt rendezve, hogy ha eléritek a beteljesülés feltételeit, akkor az emberi világban még mindenfajta átlagos emberi gondolatok-kal és karmával rendelkeztek majd. A cél az, hogy miközben a Fá-helyreigazítás munkáját végzitek és egyben beteljesítitek vilá-

 

gotokat, a menthető lények meg legyenek mentve. Miközben be-teljesítitek saját világaitokat, végső karmátokat is megszüntetitek, fokozatosan megszabadultok emberi gondolataitoktól, és valóban kiléptek majd az emberiségből. Mindazonáltal, alapjában fogjátok létrehozni saját hatalmas erkölcsi értéketeket az ősi erők általi ül-döztetés áttörésének folyamatában, és vissza fogtok térni legfelső pozíciótokba. Így ez nem a normál szint beteljesülésének kérdése és nem is érhető el a normál beteljesülésben. Úgy tűnhet, hogy a Dáfá számára teszitek, amit tennetek kell, de valójában azt saját át-fogó beteljesülésetek és visszatérésetek miatt csináljátok. Ha ebben a periódusban nem tudjátok jól tenni, amit tennetek kell, akkor e beteljesülés színtere csupán egy művelési folyamat, és nem lehet alapvetően egy Fá-helyreigazító tanítvány igaz és végső beteljesü-lése. Ha a gonosz üldözése idején egy Dáfá-tanítvány helytelenül cselekszik, vagy lazít, nagyon is lehetséges, hogy minden korábbi erőfeszítése semmivé válik.

 

Valójában van néhány tanuló, akik mindig kelletlenül tesznek olyan dolgokat, amelyek a gonosz elpusztítását és az igazság tisz-tázását célozzák meg – mintha a Mesterért vagy a Dáfáért tenné-nek valami különös dolgot. Mikor meghallják, ahogy azt mondom: elértétek a beteljesülés mércéjét, fellélegeznek és lazítanak, és nem tekintik húzóerőnek azokat a szent tetteket, amiket Mester ma-gyarázott el nektek, hogy szorgalmasabbakká váljatok. Ha ennek ellenére sem fogjátok fel, hogy mit jelent Dáfá-tanítványnak lenni a Fá-helyreigazításban és nem vagytok képesek a démoni nehéz-ségekből kilépni, akkor az emberi világ komfortra való törekvése helytelen felismerésekhez fog vezetni titeket. A Mester szíve min-dig fáj azokért, akik elbuknak, és a többség e törekvés által bukik el. Tudtátok azt, hogy azoknak a Fá-helyreigazító tanítványoknak, akik nem képesek keresztüljutni a Fá-helyreigazítás periódusán, nem lesz több lehetőségük a művelésre, mert az egész történelem-ben már eddig is a legjobbat kaptátok? A mai személyes műve-lésben alig szenvedtek és az égig érő karmát, amit életről életre halmoztatok fel, nem is saját magatok viselitek el. Időközben ké-pessé tettelek titeket arra, hogy gyorsabban emeljétek szinteteket,

 

megtartva minden jót a múltatokból, kiegészítve olyan dolgokkal, amelyek minden szinten jobbak számotokra, mindig megadva nektek a művelésben a világ minden legnagyszerűbb dolgát, és lehetővé téve számotokra a visszatérést a beteljesülés után a leg-magasabb szintű pozíciótokba. Ezek azok a dolgok, amiket meg-tudhattok. Ennél többet most nem tudhattok. A Dáfá tanítványai azért nagyszerűek, mert ti itt vagytok a Mester Fá-helyreigazítási periódusában, és képesek vagytok megvédeni és megerősíteni a Dáfát. Ha az, amit tesztek, többé nem egy Dáfá-tanítvány érdeme, gondolkodjatok el azon, ha a legnagyobb irgalom az Ég és a Föld kialakulása óta, és Buddha végtelen jóindulata ellenére sem csele-kedtek helyesen, hogyan is lehetne még egy esélyetek? A művelés és a Fá-helyreigazítás komoly. Az, hogy valaki képes-e megbecsül-ni ezt az időtartamot, tulajdonképpen azt jelenti, hogy képes- e fe-lelősséget vállalni önmagáért. Ez az időszak nem fog sokáig tar-tani, mégis képes erős erkölcsi értékeket kovácsolni a nagyszerű megvilágosult lényeknek, buddháknak, taonak és isteneknek a különböző szinteken, és a különböző szintek urainak. Ez is tönk-retehet máról holnapra egy olyan művelőt, aki ugyan elért egy iga-zán magas szintet, önmagával szemben azonban mégis kevésbé szigorú. Tanítványok, legyetek szorgalmasak! A legnagyszerűbb és legcsodálatosabb dolgok abban a folyamatban alakulnak ki, melyben igazoljátok a Dáfát. Fogadalmaitok jövőtök testamentu-maivá válnak.

 

Li Hongzhi

 

2001. augusztus 15.

 

Ismét néhány szóban

 

A "Jó emberek" című cikk nem használ sok szót, mégis egy alap-elvet illusztrál. A kozmosz igazságáról alkotott elpusztíthatatlan őszinte gondolatok formálják a jóindulatú Dáfá-tanítványok szik-laszilárd és gyémántkemény testét. Megrémisztenek minden go-noszt, és az Igazság szétáradó fénye feloszlatja minden lény gon-

 

dolataiban a tisztességtelen elemeket. Amilyen erősek az őszinte gondolatok, olyan nagy erejük is. A Dáfá tanítványai igazából ki-lépnek az átlagos emberiségből.

 

Li Hongzhi

 

2001. szeptember 8.

 

Megjegyzés: Ez a "Néhány szóban: Jó emberek" című cikk kommentárja. A cikket egy Dáfá-tanítvány írta, és 2001. szeptember 8-án publikálta a Purelnsight internetes honlapon.

 

Az út

 

A Fá tanulása és a művelés személyes dolgok. Mégis gyakran akadnak tanulók, akik más embereket tekintenek saját példakép-ként – azt vizsgálják, hogyan tesznek mások dolgokat, majd köve-tik azokat. Ez egyfajta elégtelen viselkedésmód, ami a hétköznapi emberek között fejlődött ki. Egy művelőnek nincs példaképe. Az út, amit egyes emberek megtesznek, eltérő, mivel az emberek alap-jai is eltérőek; különféle ragaszkodásaik mértéke is eltérő; külön-bözőek saját jellegzetességeik is; különböző állásokat töltenek be a hétköznapi emberek között; mások a családi körülményeik is, stb. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy az egyes személyek műve-lési útjai különbözőek, saját ragaszkodásaiktól is különbözőkép-pen szabadulnak meg és próbáik nagysága is eltérő, amikkel meg kell birkózniuk. Ennek következtében a dolgok megnyilvánulásai között nagyon nehéz megtalálni egy mások által alkotott utat, és még kevésbé lehetséges egy személy számára egy másik útra tér-ni. Ha valóban léteznének előre megalkotott utak és megeröltetés nélküli futamok, ez minden bizonnyal nem volna művelés.

 

A Dáfá bevezetése óta léteznek emberek, akik másokat figyel-nek – "akármit is tesznek mások, én is azt fogom tenni" -, ahelyett, hogy a Fát használnák annak megítélésére, hogy jó vagy rossz va-lami. Ha azt látják, hogy néhány ember betegségét a Dáfá művelé-sén keresztül gyógyítják, akkor ők is elkötelezettek lesznek. Ha azt

 

látják, hogy néhányan nem gyakorolnak tovább, ők is meginog-nak; ha azt látják, hogy százmillió ember műveli a Dáfát szerte az országban, azt gondolják, annak valami jónak kell lennie, és másokat követnek a tanulásban; ha azt látják, hogy a gonosz tá-madni kezd, ránehezedik és üldözteti a Dáfát, és hogy a televízió és a rádió ravasz hazugságokkal vádolja meg a Dáfát, elkezdenek meginogni, és nyugtalanok lesznek. A művelés nehéz. Nehézsége éppen abban rejlik, hogy ha egy szörnyű szerencsétlenség sújt le, ha a gonosz őrült módon üldöz, és ha az életed forog kockán, ak-kor mindezek ellenére képes leszel-e rendületlenül folytatni saját művelésed útját, anélkül, hogy hagynád, hogy az emberi társada-lomban bármi akadályozzon művelésed útjának folytatásában.

 

A Dáfá-tanítványok most a Fá-helyreigazítási periódus köze-pette vannak, az ősi erők megjelenése jelenti a Dáfá tanítványai-nak legalapvetőbb és legkeményebb próbáját. Az, hogy valakinek sikerül-e vagy sem, a gyakorlattal függ össze, hogy vajon minden Dáfá-tanítvány képes-e a Dáfával és saját magával szemben vál-lalni a felelősséget. Az, hogy egy személy képes-e a gonosz összetörése, és elűzése közben kiállni a Dáfá érvényesítéséért, az élet és halál kérdésévé vált, megerősítésévé vált annak, hogy egy Fá-helyreigazító tanítvány képes-e megvalósítani a beteljesülést; és az istenség és ember megkülönböztetésévé vált. Egy Dáfá-tanítvány számára természetes a Fá védelme és fenntartása. Így, a történe-lem e pillanatában, tényleg olyan szituációban vagyunk, amely-ben a gonosz üldözteti a Dáfát. A Dáfá-tanítványok feltétlenül elő fognak lépni a Fát érvényesíteni, az üldöztetésre való reakcióként. Ebben a szituációban, ha néhány tanuló másokat lát kiállni a Fá érvényesítéséért, követni fogják azokat; ha azt látják, hogy senki nem áll ki, ők sem fognak kiállni. Ha megverik vagy "átnevelik" őket, és azt látják, hogy mások engednek a gonosz nyomásának és írásba adnak ún. "ígéretet a művelés gyakorlásának befejezésére", ők is ígéretet tesznek, ami annak az eredménye, hogy nem képe-sek a Fá szerint értelmezni a dolgokat. El tudod képzelni, mit jelent egy művelő számára, ha ez a folt nincs tisztára mosva? A mostani gonosz általi üldöztetést az ősi erők kényszerítették a Dáfára és a

 

tanítványokra. Mindaz, amit az üldöztetésnek való ellenállásként tesznek, nem a legnagyszerűbb bemutatása a Dáfá-tanítványok, a Dáfá, és önmaguk iránti felelősségérzetének? Nem ez az első alka-lom az eltorzult történelem szakaszában, hogy gonosz erők műve-lőket üldöztetnek. Nem ismétlődése ez annak, amit Jézus tapasztalt a maga idején? Nem ugyanezt tapasztalta Buddha Sákjamuni is? Ha valóban vannak olyan utak, amelyek példaként szolgálhatnak, akkor ebben a tekintetben nem a korábbi megvilágosult lények tapasztalataihoz hasonlóan jelenik meg napjainkban a gonosz? Habár, azok eltérnek specifikus megnyilvánulásaikban, közös cél-juk, megtörni azok akaratát, akik az őszinte Fában művelődnek. A hagyományos művelésekben, a történelemben a negatív lények valóban próbakőként szolgáltak annak eldöntésében, hogy vajon elérhetik-e a tanítványok a beteljesülést egyénként. Ha kiderül, hogy homokszemek arany helyett, akkor biztosan ki lesznek selej-tezve. A különbség ma abban rejlik, hogy a kozmikus rendszerek a Fá-helyreigazításban találhatóak, és a kolosszális égbolt helyre lesz állítva. A Dáfá minden állítólagos "próbája" beavatkozás a Fá-helyreigazítás közben. Ráadásul, minden a Dáfá üldöztetésében részt vevőnek az a célja, hogy károsítsa a Dáfát. Mindazonáltal minden, amit az ősi erők tettek, az emberek személyes művelésé-ben kifejtett egy bizonyos hatást a múltban, ha ugyanezt a meg-közelítést azonban a Fá-helyreigazítás szakaszában alkalmazzák, nem csak a Dáfá mércéjének való megfelelés fullad kudarcba, ha-nem komolyan zavar és szabotálja a Fá-helyreigazítást. Jelenleg az ősi erőket teljesen kiűzik, tekintet nélkül arra, hogy vajon a részt vevők pozitív vagy negatív lények. Minden gonosz lény, amely részt vesz ebben, kiűzésre kerül a Fá-helyreigazítás szakaszában, nem számít, milyen magas szinten van. A Fá-helyreigazításban ez teljesen eltér a hagyományos műveléstől. Ma, amikor a Dáfá tanít-ványai tisztázzák az igazságot a gonosz általi üldözés válaszaként, van néhány tanuló, aki azt figyeli, mit tesznek mások. Az adott személynek azonban mindig önmagának kell felismernie, hogy mit kell tennie a démoni megpróbáltatások alatt. Minden emelke-dés a megvalósítási állapot növekedését jelenti, amit az adott sze-

 

mély saját maga bizonyít és ismer fel.

 

Az út, melyen egy Dáfá-tanítvány járt, egy nagyszerű és ragyo-gó történet. És ezt a történetet egyéni tanúsítás és felismerés révén kell megalkotnia.

 

Li Hongzhi

 

Íródott: 2001. július 9. (Publikálva: 2001. szeptember 23.)

 

Az európai Clear Harmony [tiszta harmónia] honlaphoz

 

Európai Clear Harmony honlap!

 

Üdvözlet minden Dáfá-tanítványnak, aki ehhez a honlaphoz kapcsolódik! Szeretnék néhány szót intézni hozzátok a Clear

 

Harmony honlap tartalmának helyességével kapcsolatban.

 

Azt hiszem, először is fel kellene fognotok egy Dáfá-honlap ha-tásának jelentőségét. Ez az oldal az igazság tisztázására, a gonosz üldöztetésének leleplezésére, s a világ embereinek megmentésé-re lett megalkotva. Egyben fel kell mérnetek a média közönség-re gyakorolt hatását is. Ez rendkívül fontos abban az időszakban, amikor az emberek az igazságot tanulják a Dáfáról, az emberek megmentéséről és a gonosz leleplezéséről; ennek roppant nagy hatása van. Ennek következtében, jelentéseitek specifikus tartal-mának oldalatok saját jellegzetességeivel kell rendelkeznie, ennek megfelelően, többet kellene tudósítanotok az európai helyzetről, de néhány fontosabb hírt és tudósítást mindennap át kell vennetek a Clear Wisdom [tiszta bölcsesség] honlapról is, mivel azok első kézből való információk Kínából, a Dáfá tanítványairól.

 

A Dáfá-tanítványok fő része Kínában él. Minden, amit a Dáfá tanítványai a világ más területein tesznek, eltérnek attól, ami Kí-nában történik: önmaguk tökéletesítése, a Dáfá és tanítványai üldöztetésének leleplezése. Így ebből a szempontból, a Dáfá kö-zép-kínai helyzetéről nem muszáj beszámolni. A középpontba főként az üldöztetés által eredményezett halálesetekről szóló je-lentéseiteknek kellene kerülniük, a gonosz által, az üldöztetés

 

során felhasznált eszközökről szóló jelentésekkel együtt. Ez nem befolyásolná egyedülálló jellegzetességeteket, az elsődlegesen eu-rópai vonatkozású Dáfáról szóló híreket. A mennyiséget tekintve, cikkeitek többségének Európáról kellene szólnia, majd körülnéz-hettek fontos információkért a Clear Wisdom honlapon a közép-kínai Dáfá-tanítványok honlapján. Amennyiben így cselekedtek, az európai Clear Harmony honlap nem csupán sajátosságaival fog rendelkezni, hanem fontos, friss információkkal is a Dáfá üldözte-tésével kapcsolatban, így helyi közönségetek, olvasóitok is figye-lemmel követhetik napi szinten a közép-kínai eseményeket.

 

A fentiekben csupán néhány ötletem olvasható. Ha úgy érzitek, saját ötleteitek, vagy jobb terveitek vannak, nem foglak akadályoz-ni benneteket; csak abban bízom, hogy a honlapot egyre jobban fogjátok működtetni, az igazság tisztázása végett.

 

Li Hongzhi

 

2001. szeptember 25.

 

 • második oroszországi Dáfá-konferenciához

 

 • második oroszországi Dáfá-konferenciához!

 

  • Fá-helyreigazítás periódusában tanulóink mindent nagyon helyesen tettek. Ez különösen az Oroszországban élő tanítvá-nyokra érvényes. Olyan körülmények között, amelyben az orosz emberekre komoly hatással van Kína gonosz politikai csoportjá-nak propagandája, ellenállnak mindenféle nyomásnak, megala-pítottak egy Dáfá Szövetséget, és jelentős szerepet játszanak az igazság tisztázásában. Mindez figyelemre méltó. Remélem, hogy e Fá-konferencia révén jobban fogjátok teljesíteni az igazság tisz-tázásának feladatát, a gonosz leleplezését, és az érző lények meg-mentését. Gyakrabban kell kommunikálnotok más országbeli ta-nulókkal, egymást bátorítva, és szorgalmasan haladva együtt. A Mester még jobb híreket vár felőletek.

 

Li Hongzhi

 

2001. szeptember 29.

 

Az őszi szél hideg

 

Gonosz bűnös egyének, ne rohanjatok erőszakos tettekbe Azokért lementek a fortyogó vízbe, mikor az ég

 

és a föld újra tiszta lesz

 

Öklökkel és lábbal nehéz megrendíteni az emberi szíveket Erőszakos szelek hozzák az őszt, mi egyre hidegebb

 

Li Hongzhi 2001. október 25.

 

 • Fá-helyreigazítás jóslata az emberi világban

 

 • Fá-helyreigazítás átszeli a világot, az istenek és buddhák nagy megnyilatkozása feltárul, a zűrzavaros világ minden helytelen hibája és karmikus kapcsolatai jóindulatú megoldásokkal felol-dódnak. Azok, akik a Dáfával szemben gonosz dolgot követnek el, lejutnak a nem-élet kapujába. Ami a többieket illeti, az emberek szíve visszatér a tisztességhez, megbecsülik az erkölcsi erényt, és jót cselekednek, minden megújul, és minden egyes érző lény tisz-teli majd a Dáfá megmentő jóindulatát. Égen és Földön mindenki együtt ünnepel, gratulálnak egymásnak és magasztalják egymást. Az emberi világban a Dáfá legdicsőbb periódusa kezdődik ebben a pillanatban.

 

Li Hongzhi 2001. december 9.