hu.FalunDafa.org
 
Fálun Dáfá

Esszenciák
a további haladásra

I. rész

(Magyar verzió)

Li Hongzhi

Fordítás készült: 2008. november
 


TARTALOMJEGYZÉK

Lunyu

Gazdagság és erény. - 5 -

Félreérthetetlen és határtalan. - 6 -

Igaz művelés. - 7 -

Légy megfontolt - 8 -

Megvilágosodás. - 9 -

Az egyén miért nem képes látni?. - 10 -

A Fá tanulása. - 10 -

Hogyan gondozzanak az asszisztensek?. - 11 -

Megerősítés. - 13 -

Szintek. - 14 -

Mi az üresség?. - 14 -

Eltökéltség. - 15 -

A buddhizmus tanítása csak egy kicsiny része
a buddha Fának
. - 16 -

Mi a bölcsesség?. - 17 -

Ez nem munka, hanem művelés. - 18 -

Művelés a nyugdíj után. - 19 -

A Fá helyreigazít - 20 -

A bölcs. - 20 -

A Mester tisztelete. - 21 -

Egyértelmű figyelmeztetés. - 22 -

Kinek műveled magad?. - 23 -

A buddha Fá terminológiája. - 25 -

A külső lecsendesítése a belső művelése által - 26 -

Ragaszkodások további eltávolítása. - 27 -

Érvényesítés. - 29 -

A művelő természetesen része ennek. - 30 -

Mi a türelem (ren)?. - 30 -

Mi a mi xin (szilárd hit)?. - 30 -

Karma-betegség. - 32 -

Amiket a művelőknek el kell kerülni - 36 -

Tökéletes harmónia. - 37 -

Semmit nem kihagyni - 38 -

Művelés és munka. - 38 -

Javítás. - 40 -

Jingang. - 41 -

Ne tégy túlzó kijelentéseket! - 43 -

Ébredés. - 44 -

A Fá stabilitása. - 47 -

Művelés és felelősség. - 49 -

Az írások kézzel írott másolatának kezelése. - 50 -

A Fá konferencia. - 51 -

Levél a Shijiazhuangbeli Dáfá asszisztensi központhoz. - 52 -

Az egyén jellemének helyreigazítása. - 54 -

A „shan” rövid magyarázata. - 55 -

Kiegészítés „Az egyén jellemének helyreigazítása” című íráshoz. - 57 -

Buddha-természet és démoni természet - 57 -

Mérhetetlen kinyilatkoztatás. - 61 -

A művelés nem politika. - 63 -

A megbízott személy is művelő. - 65 -

Mi a művelés?. - 67 -

A Dáfá örökké olyan tiszta marad, mint a gyémánt - 68 -

További megértés. - 70 -

Tanulságos tanácsok. - 71 -

A Dáfát nem szabad ellopni - 72 -

Mi a megvilágosodás?. - 73 -

Az emberiség újrateremtése. - 76 -

Hanyatlás. - 78 -

A buddha-természetben nem hagyunk ki semmit - 78 -

Tiszta és éber - 80 -

Örökké tartsd emlékezetedben. - 82 -

Súlyos csapás. - 83 -

További megjegyzés a kritikák kiértékelésével kapcsolatban. - 87 -

Végleges következtetés. - 89 -

Párbeszéd az Idővel - 90 -

A Fá részletes kifejtése. - 92 -

Az emberi ragaszkodások felhagyása és az igaz művelés folytatása  - 94 -

A középút választása. - 95 -

A Fá helyreigazítja az emberi szívet - 96 -

Alapelvek azon tanítványoknak, akik szerzetesek és szerzetesnők. - 97 -

A környezet - 99 -

Gyökerestől kitépni - 101 -

Kiért léteztek?. - 104 -

Beolvadni a Fába. - 106 -

A buddha Fá és a buddhizmus. - 108 -

A Dáfát nem lehet kihasználni - 113 -

Határozottan és szilárdan. - 115 -

A démoni természet megsemmisítése. - 118 -

Szószedet - 119 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunyu

A Dáfá a Teremtő bölcsessége. Kezdetben Ő választotta ketté az eget és a földet, a világegyetem teremtésének az alapja. Belső tartalma a végtelenül makroszkopikustól a végtelenül mikroszkopikusig terjed, a különböző kozmikus testek szintjein különféleképpen mutatkozik meg. A kozmikus test legmikroszkopikusabb végétől, amíg megjelenik a legmikroszkopikusabb részecske, rétegről rétegre a részecskék megszámlálhatatlanok, a kicsitől a nagyig, addig a felszíni rétegig, amelyet az emberiség ismer, atomok, molekulák, bolygók, galaxisok és még nagyobbak, különböző méretű részecskék képezik a különböző méretű életeket, és különböző méretű világokat, szerte a kozmikus testek világegyetemeiben. Az életek számára, amelyek a különböző szintek részecsketestjein találhatóak, a következő nagyobb szint részecskéi pontosan a saját égboltjukon lévő bolygók, és ez szintről szintre így van. Ez a világegyetem minden egyes szintjén lévő élet számára vég nélküli. A Dáfá úgyszintén megteremtette az időt, a teret, a sokféle élettípust és mindent, magában foglal mindent, semmit sem kihagyva. Ez a Dáfá Zhen, Shan, Ren tulajdonságainak konkrét megnyilvánulása különböző szinteken.

Bármennyire fejlettek is a módszerek, amelyekkel az emberiség felfedezi a világegyetemet és az életet, csak egy szeletét látják az alacsony szintű világegyetem azon dimenziórészletének, amelyikben az emberiség található. A történelem előtti emberiségnél kialakult számos civilizációs periódus során is felfedeztek más bolygókat, de akármilyen magasra és messzire repültek, el sem hagyták azt a dimenziót, ahol az emberiség létezik. Az emberiség soha sem tudja igazán megismerni a világegyetem igazi megjelenését. Ha az emberiség meg akarja ismerni a világegyetem, az időtér és az emberi test titkait, ez csak akkor lehetséges, ha az igaz Fában műveli magát, eléri az igaz megvilágosodást, felemeli életének szintjét. A művelés folyamán az erkölcsi minőség is megemelkedhet. Csak azzal egy időben, amikor meg tudja különböztetni az igazi jóságot a gonoszságtól, a jót a rossztól, és túllép az emberiség szintjén, akkor láthatja, akkor léphet kapcsolatba az igazi világegyetemmel és a különböző szintű, különböző dimenziókban lévő életekkel.

Az emberiség felfedezései a technológiai versenyt szolgálják, azzal a kifogással azonban, hogy megváltoztassák az életfeltételeket. A legtöbbeknek az a kiindulási alapja, hogy megtagadják az isteneket, elengedik az emberiség erkölcsi önkontrollját. Ezért a régebben kialakult emberi civilizációkat többször megsemmisítették. A felfedezések szintén csak az anyagi világra korlátozódhatnak. Ennek a módszere, hogy amikor egy dolgot már elismertek, csak utána kutatják. Azokkal a jelenségekkel, amelyeket az emberi dimenzióban nem lehet megérinteni, nem lehet látni, de objektíven léteznek, és igazából visszatükröződhetnek az emberiség valódi világában is – beleértve a spiritualitást, a hitet, az isteni szavakat, az isteni csodákat – soha nem mernek érintkezésbe lépni, annak a hatására, hogy megtagadják az isteneket.

Ha az emberiség képes az erkölcsre alapozni, az emberi jellem és az emberi nézetek megemelkednek, akkor az emberi társadalom civilizációja fennmaradhat, újból megjelenhetnek isteni csodák is az emberi társadalomban. A múltban, az emberi társadalomban is többször megjelentek félig isteni-félig emberi kultúrák, így az emberiség igazi ismeretei az életről és a világegyetemről magasabbra emelkedtek. Az emberiségnek nagyrabecsülést és tiszteletet kell mutatnia a Dáfának ebben a világban való megmutatkozása iránt, akkor boldogságot vagy dicsőséget hoz az embernek, a népnek vagy az országnak. A Dáfá teremtette meg a kozmikus testet, a világegyetemet, az életet, a mindenséget. Az élet, amelyik elfordul tőle, pontosan az az igazán romlott; az ember, aki megfelel neki, pontosan az az igazán jó ember, ezzel egy időben jutalmat, szerencsét, hosszú életet hoz számára; művelőként, aki egybeolvad vele, te pontosan egy megvilágosult vagy ── istenség.

Li Hongzhi                                                                           

2015. május 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdagság és erény

A középkoriak azt mondták: „A pénz egy külső dolog a fizikai test számára.” Ezt mindenki tudja, mégis mindenki ezt hajszolja. A fiatal férfi hajszolja, hogy kielégítse vágyait; a fiatal nő a ragyogás és a fényűzés végett akarja; az idősebb férfi is hajszolja, hogy idős korában el tudja tartani saját magát; a tanult személy is vágyik rá, hogy hírnevet teremtsen vele; a köztisztviselő ezért tesz eleget kötelességének, és így tovább. Tehát mindenki a pénzt hajszolja.                                                                                               

Néhány ember még verseng és harcol is érte; azok, akik rámenősek, kockáztatnak érte; a forrófejű emberek erőszakhoz is folyamodnak érte; a féltékeny emberek haragjukban meg is halnának érte. Az uralkodók és hivatalnokok kötelessége, hogy gazdagságot adjanak a népnek, de ők is a pénzt imádják – ez a legrosszabb politika, amit folytathatnak. Gazdagság erény (De) nélkül bajt okoz minden érző lénynek, míg a gazdagság erénnyel együtt az, amit minden ember remél. Ezért senki sem lehet gazdag anélkül, hogy ne támogatná az erényt.                                                                                               

Az erény a régi életekben halmozódik fel. A királlyá, hivatalnokká, gazdaggá vagy nemessé válás, mind az erényből alakul ki. Nincs erény, nincs haszon; ha elveszted az erényt, ez azt jelenti, hogy elvesztesz mindent. Ezért azoknak, akik a hatalomra és a gazdagságra törekszenek, először erényt kell gyűjteniük. A megpróbáltatások elszenvedésével és a jócselekedetekkel lehet erényt gyűjteni a tömegek között. Hogy ezt véghez lehessen vinni, az egyénnek meg kell értenie az ok-okozat összefüggést. Ennek ismerete elérhetővé teszi a hivatalnokok és a népesség számára, hogy önuralmat gyakoroljanak, ezáltal jólét és béke uralkodik majd az ég alatt.

Li Hongzhi

1995. január 27.

 

Félreérthetetlen és határtalan

A Fálun Dáfá elvei bárkinek útmutatást nyújtanak a műveléshez, beleértve az egyén vallási meggyőződéseit is. Ez az univerzum alapelve, az igaz , amit még soha nem ejtettek ki. A múltban az embereknek nem engedték megismerni az univerzum alapelvét (a buddha Fát). Ez meghalad minden tudományos elméletet és az emberi társadalom minden erkölcsi elvét, az ókortól kezdve a jelen korig. Amit a vallás tanított, és amit az emberek tapasztaltak a múltban, azok mind csak felületes és felszínes fogalmak voltak. A Fá félreérthetetlen és határtalan, mélyreható belső jelentését egyedül csak az igaz művelés különböző szintjein lévő gyakorlók tudják megtapasztalni és kinyilatkoztatni. Csak így láthatja egy gyakorló, hogy mi is a Fá.

Li Hongzhi

1995. február 6.

 

Igaz művelés

Én igaz művelő tanítványaim, amit tanítottam nektek, az a buddha és tao művelésének Fája. Ugyanakkor   panaszkodtok nekem a személyes érdekek elvesztése miatt a hétköznapi emberek között, és nem is aggaszt titeket, hogy még nem engedtétek el a hétköznapi ember ragaszkodásait. Ez a művelés? Hogy le tudtok-e mondani a hétköznapi ember ragaszkodásáról, ez egy végzetes vizsga az igazán rendkívüli lénnyé válás útján.  Minden igazán művelő tanítvány, át kell hogy menjen ezen a vizsgán, ez a határvonal egy művelő és egy hétköznapi ember között.                                                                                               

Alapjában véve, ha a hírnevedben, az önérdekedben és a hétköznapi emberek érzéseiben történt károk miatt aggódsz, akkor ez már tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem tudsz lemondani az emberi ragaszkodásokról. Jegyezzétek meg, hogy a művelés maga nem fájdalmas – a kulcs abban rejlik, hogy te magad nem tudsz elszakadni a hétköznapi ember ragaszkodásaitól. Csak akkor, ha már képes vagy lemondani a hírnévről, az érdekekről, és érzéseidről, akkor érzel majd csak fájdalmat.

Egy szent, tiszta, és összehasonlíthatatlanul fényes, gyönyörű világból estetek le, mert ragaszkodások alakultak ki nálatok azon a szinten. Miután leestetek ebbe a világba, amely viszonyításképpen a legpiszkosabb, még csak nem is akarjátok magatokat gyorsan visszaművelni, és ebben a piszkos világban még ragaszkodtok is a piszokhoz. Még a leghétköznapibb dolgok elvesztésén is gyötrődtök. Tudtátok, hogy Buddha egyszer ételért könyörgött a hétköznapi emberek között csak azért, hogy megmentsen titeket? Ma, újra szélesre tárom az ajtót, és tanítom nektek a Dáfát, hogy megmentselek titeket. Sosem éreztem keserűséget azért a sok megpróbáltatásért, amit elszenvedtem. Akkor mi létezik még, amit nem tudtok feladni? Magatokkal tudjátok hozni azokat a dolgokat a mennyországba, melyektől a szívetek mélyén nem tudtok megválni?

Li Hongzhi

1995. május 22.

 

Légy megfontolt

Azt mondtam a gyakorlók egy részének, hogy a szélsőséges gondolatokat a gondolat-karma idézi elő, de manapság nagyon sok tanítvány a mindennapi életbeli összes rossz gondolatát gondolat-karmának tekinti. Ez nem helyes. Minek műveled magad, ha már nincs több rossz gondolatod?! Ha olyan tiszta vagy, miért nem vagy már buddha? Ez az értelmezés helytelen. Csak akkor, ha elméd indulatosan visszatükrözi az erkölcstelen gondolatokat vagy a Tanár, a Dáfá, más emberek, stb. káromlását, és ezektől nem tudsz megszabadulni vagy elfojtani őket, ez a gondolat-karma. A gondolat-karma által okozott néhány gondolat lehet gyengébb is, ezek azonban különböznek a normális gondolatoktól vagy elméletektől. Evvel feltétlenül tisztában kell lennetek.

Li Hongzhi

1995. május 23.

 

Megvilágosodás

A zavaros emberi világban a gyöngyök és a halszemek összekeveredtek. A tathágatának észrevétlenül kell leereszkedni a világba. Amikor ő tanítja a Fát, a gonosz tanítások biztosan bezavarnak. A taot és a démoni utakat egyszerre tanítják ugyanabban a világban. Az igazság és a hazugság között, a megvilágosodás fontos. Hogyan különböztessük meg őket? Vannak kivételes emberek. Azok, akik igazán erre hivatottak és akiknek megvilágosodási képességük van, majd eljönnek egymás után, belépnek a taoba és megkapják a Fát. Ők meg fogják különböztetni az igazat az ördögitől, elérik az igaz tanítást, könnyítenek a testükön, emelik a bölcsességüket, gazdagítják a szívüket, és kikötik a Fá hajóját, nyugodtan kormányozva. Milyen csodálatos! Haladj tovább minden erővel a beteljesülésig.                                                                                               

Azok, akik megmaradnak az irányítás nélküli és gyenge értékű megvilágosodást rejtő világban, a pénzért élnek és a hatalomért halnak meg, vidámak vagy aggódnak jelentéktelen hasznokért. Kegyetlenül versengenek egymás ellen, így karma keletkezik egész életükön át. Amikor ezek az emberek hallanak a Fáról, nevetnek rajta és azt “babonának” nevezik, ha nehéz számukra megérteni és nehéz igazán hinni benne. Ezek az emberek alantasak és nehéz őket megmenteni. A karmájuk olyan nagy, hogy az egész testüket birtokba vette és elvágta őket a bölcsességüktől; az eredeti természetük már megszűnt.

Li Hongzhi

1995. június 14.

 

Az egyén miért nem képes látni?

„Ha látsz, hiszel; ha nem látsz, nem hiszel.” Ez a nem nemes emberek nézete. Az emberek elvesznek az illúziókban és nagyon sok karmát nemzenek. Hogyan láthatnak, ha eredeti természetük homályos? A megvilágosodás a látás előtt jön. Műveld a szíved és távolítsd el a karmát. Egyszer kiemelkedik majd eredeti természeted és akkor képes leszel látni. Egy nemes embernek jelentéktelen, hogy lát-e vagy sem, megvilágosodáson keresztül a beteljesülésig. Az emberek vagy látnak vagy nem látnak, ezt az elért szintjük, vagy a velük született értékeik határozzák meg. Az ok, amiért a művelők nem látnak, az az, hogy a látásra törekszenek, ami ragaszkodás. Amíg ezt nem adják fel, addig nem is fognak látni. Ennek legfőbb oka a karma, a nem megfelelő környezet vagy a művelés módszere. Ennek számos oka van, emberenként változó. Az az ember, aki képes látni, még az sem biztos, hogy tisztán lát; csak azok, akik homályosan látnak, tudnak megvilágosodni taohoz. Ha valaki képes mindent tisztán látni, mintha személyesen ott lenne a helyszínen, akkor már elérte a gong felnyitását (kaigong) és nem tudja magát tovább művelni, mert már nincs mihez megvilágosodnia.

Li Hongzhi

1995. június 16.

 

A Fá tanulása

A Dáfá tanulásánál a művelteknek egy különös pontra kell ügyelniük: Ők oly módon tanulják a Dáfát, mint ahogy a hétköznapi emberek tanulják a különböző elméleteket, úgy, mint: válogatnak a hírneves emberek helytálló idézetei közül és összehasonlítják saját életvitelükkel. Ez gátolni fogja a művelők előrehaladását. Néhány ember azt hallotta, hogy a Dáfának mélyreható jelentése van és magas szintű dolgok biztosítják a művelést különböző szinteken. Szóról szóra vizsgálják, de a végén nem találnak semmit. Ezek a szokások, amelyeket a politikai elméletek tanulmányozásakor vettünk fel, olyan tényezők, amelyek zavarják a művelést, ezek a Fá félreértelmezéséhez vezetnek.                                                                              

Mialatt tanulod a Fát, nem szabad részeket keresned azzal a szándékkal, hogy így egy részproblémát oldjál meg. Valójában ez is, az azonnali megoldást igénylő problémákat kivéve, a ragaszkodás egy fajtája. Az egyetlen módja annak, hogy a Dáfát jól megértsük az az, hogy mindenféle célzat nélkül tanulmányozzuk. Minden egyes alkalommal, amikor befejezed a Zhuán Fálun olvasását és egy kicsit világosabban megértetted, előrehaladtál. Még ha csak egy pontot értettél meg az olvasás után, akkor is igazán előrehaladtál.                                                                                               

Valójában, a művelés során fokozatosan haladsz előre, anélkül, hogy erről tudnál, vagy hogy ezt éreznéd. Tartsd az eszedben: Az egyén anélkül nyeri meg a dolgokat, hogy azokat hajszolná!

Li Hongzhi

1995. szeptember 9.

 

Hogyan gondozzanak az asszisztensek?

Az országban nagyon sok asszisztens létezik, akiknek magas szintű megértésük van a Dáfáról. Képesek példamutatóan viselkedni és nagyon jól szervezik a gyakorló-csoportokat. Vannak azonban olyan asszisztensek is, akik nem cselekedtek helyesen. Ez különösen a munkamódszeren mutatkozik meg. Például, hogy a tanítványok figyelmét felkeltsék és a munkájuk kivitelezését könnyebbé tegyék, néhány asszisztens rendelkezések kibocsátásával dolgozik. Ez nem megengedett. A Fá tanulását mindenki önkéntesen vállalja. Ha a tanítvány nem akarja szíve mélyéből csinálni, akkor semmilyen problémát nem lehet megoldani. Ehelyett nő csak a feszültség. Ha ezt nem helyesbítjük, akkor úgy kiélesednek a konfliktusok, hogy a Fá tanulása erősen meg lesz zavarva.                                                                                               

Még rosszabb az, hogy egyes asszisztensek gyakran mendemondákat terjesztenek vagy szenzációra hajhásznak, egyrészt azért, hogy a tanítványok hallgassanak rájuk és higgyenek nekik, másrészt meg azért, hogy így növeljék saját tekintélyüket. Egyesek maguktól találnak ki dolgokat. Ezek mind meg nem engedett dolgok. Asszisztenseink önkéntesen és díjtalanul dolgoznak a többieknek. Ők nem mesterek, és soha nem is szabad, hogy ilyen ragaszkodásuk legyen.                                                          

Akkor hogyan tudjuk jól ellátni az asszisztensi feladatokat? Először is tekintsd magad egynek a tanítványok közül és ne helyezd magad föléjük. Ha van valami a munkádban, amit nem tudsz, alázatosan vitasd meg másokkal. Ha valami hibát követtél el, őszintén mondd el a tanítványoknak: „Én is épp olyan gyakorló vagyok, mint ti, ezért elkerülhetetlen, hogy ne kövessek el hibákat a munkámban. Most, hogy hibáztam, csináljunk úgy, ahogy helyes!” Ha őszintén azt akarod, hogy az összes tanítvány együttműködjön a dolgok elvégzésében, akkor milyen eredményt fogsz kapni? Senki nem mondja majd, hogy semmire sem vagy jó. Ehelyett azt gondolják majd, hogy jól tanultad a Fát és hogy nyílt és őszinte vagy. Valójában itt van a Dáfá és mindenki azt tanulja. A tanítványok az asszistens minden egyes mozdulatát a Dáfához mérik majd, hogy az vajon jó-e vagy nem jó – tisztán meg fogják majd tudni különböztetni azt. Ahogy szándékodban áll csak a saját szintedet emelni, azt fogják gondolni a tanítványok, hogy problémád van a xinxingeddel. Ezért csak akkor tudod jól csinálni a dolgokat, ha szerény vagy. Tekintélyed akkor alakul ki, ha a Fát jól tanulod. Hogyan lehetne egy művelő hibáktól mentes?

Li Hongzhi

1995. szeptember 10. 

 

Megerősítés

Az univerzum végtelensége, a kozmikus testek iszonyú nagysága, sosem lesz felfogható az emberi felfedezések által; az anyag aprólékos pontossága sosem lesz feltárható ember által. Az emberi test olyan rejtélyes, hogy túlmegy az emberi tudományon, mert csak épp súrolja a valódi tudomány felületét. Az élet olyan sokrétű és bonyolult, hogy örökké rejtély marad az emberiség számára.

Li Hongzhi

1995. szeptember 24.

 

Szintek

A gonosz ember a féltékenység szülötte.                             

Önzőségből és dühből fakadóan panaszkodik a felé irányuló igazságtalanság ellen. A jóindulatú ember szíve könyörületes. 

Elégedetlenkedés és gyűlölködés nélkül örömnek tekint minden megpróbáltatást. A megvilágosult embernek nincs semmilyen ragaszkodása.                                                     

Csendben figyeli az illúziók által összezavart világi embereket.

Li Hongzhi

1995. szeptember 25.

 

Mi az üresség?

Mi az üresség? A ragaszkodásoktól megszabadult állapot jelenti az üresség igaz állapotát. Ez azonban nem az anyagi ürességet jelenti. A csen buddhizmus elérte dharmájának végét, nincs már mit tanítania. Ebben a kaotikus dharma-végi periódusban néhányan, akik még tanulják, makacsul kitartanak az üresség elmélete mellett, értelmetlenül és képtelenül cselekszenek, mintha felfogták volna a filozófiájának alaptörvényeit. Boddhidharma, a csen buddhizmus megalapítója maga mondta, hogy a dharmáját csak hat generációig lehet továbbadni, utána már nem. Miért nem fogják ezt fel? Ha valaki azt mondja, hogy minden üres, nincs dharma, nincs buddha, nincs képzet, nincs Én, nincs létezés, akkor mi Bodhidharma? Ha nincs dharma, akkor mi a csen buddhizmus üresség-elmélete? Ha nincs buddha, nincs képzet, akkor ki Sákjamuni? Ha nincs név, nincs képzet, nincs Én, nincs létezés és minden üres, akkor miért eszel és iszol? Miért viselsz ruhákat? Mi lenne, ha a szemeid ki lennének vájva? Hol van a hét érzelmed és hat vágyad, melyekhez egy hétköznapi ember ragaszkodik? Valójában, amit a tathágata ”üresség” alatt ért, az a minden szokványos emberi ragaszkodástól való megszabadulás. A nem-kihagyás az üresség igazi lényege. Az univerzum anyagból áll, keletkezik, él, hogy lehetne üres? A tanítás, amit nem tathágata ad át, nem tart sokáig és a tanítások ki fognak halni – arhat tanítása nem a buddha Fá. Ismerd fel! Ismerd fel!

Li Hongzhi

1995. szeptember 28.

 

Eltökéltség

A Tanár jelenlétében tele vagytok bizakodással. A Tanár nélkül nem érdekel titeket a művelés, úgy tűnik, mintha a Mesternek vagy szórakozásból művelnétek magatok. Ez az átlag ember legnagyobb gyengesége. Sákjamuni, Jézus, Lao-ce és Konfuciusz több, mint kétezer éve elmentek, tanítványaik soha nem érezték úgy, hogy nem tudnák művelni maguk mestereik jelenléte nélkül. A művelés a saját ügyetek és senki más nem veszi át tőletek. A tanár csak felületesen mondja el a törvényeket és az alapelveket. A saját felelősségetek, hogy műveljétek a szíveteket és az értelmeteket, hogy elengedjétek a vágyaitokat, hogy elérjétek a böcsességet és hogy eltávolítsátok a zűrzavart. Ha szórakozásból jöttök, akkor biztos, hogy a szívetek nem állhatatos. Ha az emberi társadalomba léptetek, biztosan elfelejtitek majd igaz természetetek. Ha nem tartjátok erősen a hiteteket, nem értek el semmit ebben az életben. Senki nem tudja mikor adódik egy másik esély. Ez nagyon nehéz!

Li Hongzhi

1995. október 6.

 

A buddhizmus tanítása csak egy kicsiny része a buddha Fának

Minden érző lény! Ne hasonlítsátok össze a „zhen-shan-ren” Dáfáját (nagy törvény) a buddhizmussal. Ezeket egyáltalán nem lehet összehasonlítani. Az emberek körében már megszokott, hogy a buddhista írásokat Fának nevezik. Valójában azonban a kozmikus testek olyan hatalmasak, hogy buddha univerzum értelmezésén túlmutatnak. A tao iskola tajcsi elmélete szintén az univerzum egy alacsonyabb szintű értelmezése. Az átlag emberek szintjén nincs igazi Fá, csak néhány jelenség az univerzum határán, ami lehetővé teszi az ember művelését. A hétköznapi emberek a legalacsonyabb szint lényei, ezért nem képesek megismerni a valódi buddha Fát. Az emberek azonban hallották, hogy mit mondanak a bölcsek: „Buddha imádata lehetőséget nyújt a műveléshez való kapcsolat felépítéséhez a következő életben; a művelők, akik mantrákat kántálnak, védelmet kapnak magasabb lényektől; az elvek betartása képessé tesz a művelők színvonalának elérésére.” A történelem folyamán az embereket foglalkoztatta, hogy az, amit a megvilágosult tanított, vajon a buddha Fá-e. A tathágata tanítása a buddha-természet kinyilatkoztatása, amit a Fá kinyilatkoztatásának is szoktak nevezni. Ez azonban nem az univerzum igazi Fája, mert a múltban az embereket teljesen eltiltották a buddha Fá igaz kinyilatkoztatásának megismerésétől. A buddha Fát a megvilágosodás által ismerheti fel valaki, aki magasabb szintekre művelte magát és ez még inkább akkor volt jellemző, amikor az embereknek nem engedték felismerni a művelés igazi lényegét. A Fálun Dáfá korszakokon át elsőként adja át az embereknek az univerzum természetét – a buddha Fát. Az emberek számára ez a mennybe vezető létrát jelenti. Hogy tudod így a buddhizmus tanaival mérni az univerzum Dáfáját?

Li Hongzhi

1995. október 8.

 

Mi a bölcsesség?

Az emberek úgy gondolják, hogy a híres emberek, tudósok, különböző szakértők nagyok az emberi társadalomban. Valójában ők kicsik és jelentéktelenek, mert hétköznapi emberek. A tudásuk az emberi társadalom modern tudományának csak egy apró része. A legnagyobb makroszkopikustól a legapróbb mikroszkopikusig az emberi társadalom pontosan középen található, a legkülsőbb és legfelszínesebb szinten, ebben a hatalmas univerzumban. Habár az emberi társadalom élőlényei a létezés legalacsonyabb formái, anyagi értelmezésük és értelmük nagyon korlátolt, felszínes és szánalmas. Még ha valaki az összes emberi tudással rendelkezne, akkor is csak egy hétköznapi ember maradna.

Li Hongzhi

1995. október 9.

 

Ez nem munka, hanem művelés

Hogy tudod-e teljesíteni azokat a követelményeket, amelyeket az oktató központoknak állítottam fel, ez egy fontos alapelv! Befolyásolja a Fá terjesztésének jövőbeli jellegét. Miért nem tudtok felhagyni a bürokratikus mentalitással, ami a hosszú idő alatt szokássá vált nálatok? Az oktató központokat ne kezeld úgy, mint egy adminisztratív hivatalt az emberi társadalomban, ne vedd át a módszereiket és hozzáállásukat, ahogy a dokumentumokat kiadják, ahogy a politikai végrehajtást intézik, vagy ahogy „az emberek értelmét növelik”. A Dáfá-művelő csak a xinxinget tökéletesíti a művelésében, és emeli művelési szintjét (guowei). Néha a hétköznapi emberek formája szerint kerülnek megrendezésre a találkozók. Például, egy hivatalnok tart beszédet, vagy egy bizonyos vezető személyiség összegzést tart majd. Manapság még az állam is próbálja megreformálni ezeket a korrupt szokásokat és bürokratikus eljárásokat a társadalomban. Művelőként te már tudod, hogy egyik emberi nézőpont sem jó már a dharma-végi periódusban. Miért nem tudod feladni azokat a munkamódszereket, amelyek a legkevésbé alkalmasak a műveléshez? Soha nem fogunk úgy működni, mint egy adminisztratív intézmény vagy egy vállalat a társadalomban.                                                                                               

Korábban néhány nyugdíjas ember, akiknek nem volt mit tenniük, a Fálun Dáfát jónak találták és felajánlották a segítségüket abból a célból, hogy betöltsék a fájó ürességet komótos életükben. Ez természetesen nem megy így! A Fálun Dáfá nem egy munka, hanem a művelés. Önkéntes munkatársainknak először igazi művelőknek kell lenniük magas szintű xinxinggel, ők példaképek a xinxing művelésében. Nincs szükségünk hétköznapi vezetőkre.

Li Hongzhi

1995. október 12.

 

Művelés a nyugdíj után

Nagy kár, hogy néhány tanítvány, akik hallgatták az előadásaimat és jó velük született tulajdonságaik vannak, abbahagyták a gyakorlást, mert a munkájuk miatt elfoglaltak. Ha ők átlagosak lennének, hétköznapi emberek, akkor nem mondanék semmi többet, és magukra hagynám őket. De ezen emberek számára még mindig van ígéret. Az emberi erkölcs naponta több mérföldnyit hanyatlik, és a hétköznapi emberek mind sodródnak az árral. Minél távolabb kerülsz a taotól, annál nehezebb visszatérni a művelés által. Alapjában véve a művelés az egyén szívének és értelmének kiművelése. Különösen a munkahely komplex környezete nyújt jó alkalmat a xinxing tökéletesítésére. Ha egyszer nyugdíjba mentél, nem fogod elveszteni a legjobb környezetet a művelésre? Hogy fogsz művelődni konfliktusok nélkül? Hogyan tudod tökéletesíteni magad? Az egyén életideje korlátozott. Gyakorta jól megtervezel dolgokat, de tudod-e azt, hogy marad-e elegendő időd a művelésedre? A művelés nem gyerekjáték. Sokkal komolyabb, mint a hétköznapi emberek dolgai – ez nem olyan dolog, ami magától értetődő. Egyszer elszalasztod az alkalmat, mikor kaphatsz újra emberi testet a reinkarnáció hatszoros útján? A kedvező alkalom kopogtat, de csak egyszer. Egyszer eltűnik majd az az illúzió, amit nem engedtél el és akkor fogod majd csak észrevenni, hogy mit is vesztettél.

Li Hongzhi

1995. október 13.

 

A Fá helyreigazít

Ha az embereknek nincs Dejük, természeti csapások és ember által okozott katasztrófák jönnek majd. Ha a földnek nincs Deje, akkor minden elhervad és leesik. Ha az ég eltér a taotól, a föld szétnyílik, az égbolt összeomlik, és az egész univerzum üres lesz. Ha a Fá helyreigazít, az univerzum is helyreigazít. Az élet felvirágzik, az ég és a föld állandó lesz és a Fá örökké létezni fog.

Li Hongzhi

1995. november 12.

 

A bölcs

Egy égi misszión van ebben a világban és a mennyben is. Sok Deje van és megőrzi jóságos szívét; magas ideáljai vannak és figyel a csekélyebb részletekre. A Fá alapelveinek széles ismeretével képes megoldani a rejtélyeket. Felajánlja a megmentést a világnak és az embereknek, gongját gazdagítja.

 Li Hongzhi

1995. november 17.

 

A Mester tisztelete

A Dáfá messzire és széles körben terjed. Akik hallanak róla, keresik. Akik megszerezték, el vannak ragadtatva tőle. A művelők száma naponta nő és megszámlálhatatlanná válik. Mindazonáltal a legtöbb egyedül tanuló gyakorló látni szeretné a Mestert és tisztelni őt, mert aggódnak, hogy nem fogják fel az eredeti tanítást, ha nem látják a Mestert személyesen. Ez valójában a Fá csekély megértésének tulajdonítható. Széles körben történő Dáfá tanításom mindenkinek lehetőséget ad a megváltásra. Bárki is tanulja a Fát, az az én tanítványom. Nem követek régi rituálékat, hagyományokat, mellőzöm a felszínes formalitásokat és csak az egyén szívét nézem. Ha nem műveled magad igazán, akkor mi haszna van, ha engem „Mesterként” tisztelsz? Aki igaz szívvel műveli magát, természetesen éri el a dolgokat anélkül, hogy azokat hajszolná. Az összes gong és a Fá a könyvben vannak, és az egyén a Dáfá olvasásával természetes úton szerzi meg azokat. A tanítvány automatikusan megváltozik, és már a taoban lesz, ha újra és újra olvassa a könyvet. A Mester Fá-testjei észrevétlenül védik meg a tanítványokat. Kitartással bizonyára elérik a megfelelő megvalósítási állapotot a jövőben.

Li Hongzhi

1995. december 8.

 

Egyértelmű figyelmeztetés

Jelenleg fennáll egy feltűnő probléma: Amikor néhány tanítvány ősszelleme (yuanshen) elhagyja a testet, akkor vagy látnak vagy kapcsolatba kerülnek bizonyos dimenziókkal, bizonyos szinteken. Ezt érezni annyira csodálatos, és ott minden igazából létezik, ezért nem akarnak többet visszatérni. Ennek az az eredménye, hogy meghal az emberi testük. Ott maradtak abban a világban és nem tudtak visszajönni. Még egyikük sem ért túl a három világkörön. Ezt a problémát korábban már említettem. Ne ragaszkodj semmilyen dimenzióhoz a művelésed alatt. Csak akkor tudod elérni a beteljesülést, ha már lezártad az egész művelésed. Ha az ősszellemed elmegy, bármilyen csodálatosak is azok a helyek, amelyeket láttál, vissza kell jönnöd.                      

Van néhány tanítványunk, akik félreértenek dolgokat. Azt gondolják, hogy ha a Fálun Dáfát gyakorolják, akkor biztosítva vannak arról, hogy a fizikai testük sosem fog meghalni. Művelési rendszerünk mind az értelmet, mind a testet műveli; a művelő meghosszabbíthatja az életét művelése során. De néhány ember nem tud szorgalmasan előrehaladni a világi Fá művelésében, ők sokáig időznek egy bizonyos szinten. Nagy erőfeszítések után elérik a következő szintet, aztán megint elidőznek ezen a szinten. A művelés komoly dolog, ezért nehéz garantálni, hogy az egyén élete ne érjen véget az előre elrendelt időben. Ez a probléma nem áll fenn a világon túli Fá művelésében. A világi Fában való művelés azonban sokkal bonyolultabb.

Li Hongzhi

1995. december 21.

 

Kinek műveled magad?

Ha néhány ember a médiát használja fel, hogy kritizálja a qigongot, néhány tanítvány meginog elhatározásában és feladja a gyakorlást; ez olyan, mintha azok, akik a média előnyeit használják fel, bölcsebbek lennének a buddha Fánál, és a gyakorlók másokért művelnék magukat. Vannak olyan emberek is, akik a nyomás alatt megijednek és feladják a művelésüket. El tudják érni ezek az emberek a helyes megvalósítási állapotot? A kritikus pillanatban nem fogják cserbenhagyni buddhát? A félelem nem egy ragaszkodás? A művelés gyakorlása olyan, mint amikor hullámok mossák a homokot: ami megmarad, az arany.                      

Valójában az ókori időktől a jelen korig az emberi társadalomnak van egy alapelve, amelyet „kölcsönös alkotásnak és kölcsönös gátlásnak” neveznek. Így ahol jó van, ott van rossz is; ahol van igazságosság, ott van igazságtalanság is; ahol van jóindulat, ott van gonoszság is; ahol emberek vannak, ott vannak szellemek is; ahol vannak buddhák, ott vannak démonok is. Ez még jellemzőbb az emberi társadalomra. Ahol van pozitív, ott van negatív is; ahol van pártfogás, ott van ellentét is; ahol vannak hívők, ott vannak hitetlenek is; ahol jó emberek vannak, ott vannak rossz emberek is; ahol vannak önzetlen emberek, ott vannak önzőek is; és ahol vannak másokért áldozatra kész emberek, ott vannak olyanok is, akik nem tennének semmit, ami más javát szolgálná. Ez volt az alapelv a múltban. Ezért ha egy egyén, egy csoport vagy egy nemzet véghez akar vinni valami jót, előkerül egy egyenlő nagyságú negatív ellenállás is. Ezért a siker után az egyén úgy érzi, hogy nehéz volt nyerni és ezt meg kell becsülni. Így fejlődött az ember a múltban (a „kölcsönös alkotás és a kölcsönös gátlás” alapelve meg fog változni a jövőben).                                                                                               

Más oldalról nézve a művelés rendkívüli. Akárki is az ember, az ő qigong-kritikája nem a hagyományos emberi perspektívából származik? Van joga kétségbe vonni a buddha Fát és a művelést? Tud-e bármilyen emberi szervezet az istenek és buddhák fölé emelkedni? Akik kritizálják a qigongot, képesek parancsolni a buddháknak? A buddhák rosszak lesznek csak azért, mert ő azt mondta? Buddha megszűnik létezni csak azért, mert ő azt állítja, hogy nincs buddha? „A nagy kulturális forradalom” alatt a dharma szenvedését a kozmikus jelenség evolúciója eredményezte. Buddhák, taok, istenek mind a Menny akaratát követik. A dharma szenvedése inkább az emberek és a vallások számára volt szenvedés, mint a buddhák számára.              

A legfőbb ok, amiért a vallások felbomlottak, az emberek értelmének degenerációja. Az emberek imádják buddhát, nem művelik a buddhaságot, csak buddha áldását keresik, hogy vagyont tudjanak szerezni, hogy elkerüljék a balszerencsét, hogy fiuk legyen, vagy hogy kényelmes életet élhessenek. Mindenki nagyon sok karmát halmozott fel a korábbi életében. Hogyan tud valaki kényelmesen élni? Hogyan kerülhető el, hogy az ember ne fizessen a karmájáért, miután sok rosszat cselekedett? Látva azt, hogy az emberi értelem nem igaz, a démonok kijöttek a barlangjaikból, egymás után hozzák a bajt és a káoszt az emberi világba. Látva azt, hogy az emberi értelem nem igaz, az istenek és buddhák egymás után elhagyták őrhelyeiket és magára hagyták a templomokat. Rengeteg rókát, menyétet, szellemet és kígyót hoztak a templomba azok, akik gazdagságért és nyereségért jöttek imádkozni. Hogy lehet, hogy az ilyen templomok nincsenek bajban? Az emberek bűnösek. A buddhák nem fenyítik meg az embereket, mert az összes embert az elutasítás vezérli és saját maguknak ártanak. Azon kívül nagy mennyiségű karmát halmoztak fel saját maguknak, és egy hatalmas katasztrófa vár rájuk. Szükség van még a fenyítésre? Valójában, ha az ember valami rosszat csinál, köteles érte a büntetést elszenvedni valamikor a jövőben. Csak éppen az emberek ezt nem fogják fel vagy nem hiszik el; azt gondolják, hogy a balsors csak baleset.

Tekintet nélkül arra, hogy ki vagy milyen társadalmi erő mondta azt, hogy ne gyakorold tovább a művelést: akkor te fel is adod a művelésed? Nekik műveled magad? Ők teszik lehetővé majd számodra a helyes megvalósítási állapot elérését? Nem a te hajlamod vezeti őket vak hitre? Ez valójában az igazi elutasítás. Emellett mi nem a qigongot, hanem a buddha Fá művelést gyakoroljuk. Ez nem egy nyomáspróba, amellyel láthatjuk, hogy alapvetően erős-e a hited a buddha Fában? Ha még mindig nem vagy eltökélt a Fában, akkor minden más értelmetlen.

Li Hongzhi

1995. december 21.

 

A buddha Fá terminológiája

Egykor néhány tanítvány laikus buddhista volt és mély benyomást keltett bennük a buddhista írások kifejezésmódja. Ha látják, hogy ugyanazon szavakat használom, mint a buddhizmusban lévők, azt gondolják, hogy ugyanaz a jelentésük. Valójában nem pontosan ugyanaz a jelentésük. A Han tartománybeli buddhizmus néhány kifejezése a kínai szókincsből ered és nem kizárólagosan buddhista kifejezés.

Az a probléma, hogy ezek a tanítványok nem képesek elengedni a buddhista dolgokat, számukra nem vált még világossá, hogy a buddhizmusból származó dolgok befolyásolják az értelmüket, és az sem, hogy nincs elegendő tudásuk, hogy egy iskolára koncentráljanak. Igazából nem az egyén által észlelt felszínes hasonlóság az, ami zavart okoz? Ha nem jól értelmezed a szavaimat, nem a buddhizmusban gyakorlod a művelést?

Li Hongzhi

1995. december 21. 

 

 

A külső lecsendesítése a belső művelése által

Ha az emberek nem értékelik az erényt, a világban nagy káosz lesz és minden irányíthatatlanná válik; mindenki egymás ellensége lesz és mindenki boldogtalanságban fog élni. Ha boldogság nélkül élnek, nem fognak félni a haláltól. Lao Ce azt mondta: „Ha az emberiség nem fél a haláltól, milyen eszköz félemlítheti meg őket tőle?” Ez egy nagy, fenyegető veszély. Az emberek békés világot remélnek. Ha rendkívüli mennyiségű törvény és rendelet születik a biztonság megőrzése érdekében, akkor pont ellenkező hatást érünk el. Ezen probléma megszűntetésére az erényt kell művelni és a világ meggyógyul. Ha a hivatalnokok önzetlenek, az állam nem lesz korrupt. Ha az emberiség értékeli az ön-művelést és táplálja az erényt, és ha mind a hivatalnokok és a civilek egyformán önuralmat gyakorolnak az értelmükben, az egész nemzet szilárd lesz és az emberek ezt támogatni fogják. Szilárdnak és stabilnak kell lenni, így a nemzet megfélemlíti majd az idegen ellenségeket és béke uralkodik majd az ég alatt. Ez a bölcs cselekedete.

Li Hongzhi

1996. január 5.

 

Ragaszkodások további eltávolítása

Tanítványaim! A Mester nagyon aggódik, de ez nem segít! Miért nem hagyjátok el megszokott emberi ragaszkodásotokat? Miért haboztok előrelépni? A tanítványaink, az asszisztenseket is beleértve, féltékenyek egymásra, még a Dáfá-munkájukra is. Így hogy válhatsz buddhává? Laza adminisztrációt akartam éppen azért, mert nem tudjátok elengedni a megszokott emberi dolgaitokat és ezért kényelmetlenül érzitek majd magatok a munkahelyen. A Dáfá a végtelen univerzumhoz tartozik és nem egy jelentéktelen egyénhez. Bárki is végzi a munkát, a Dáfá terjedéséért teszi azt. Az nem fontos, hogy te, vagy valaki más csinálja. Magaddal akarod vinni a Paradicsomba azokat a ragaszkodásokat, amiket nem tudsz elengedni és vitatkozol majd a buddhákkal? Senki sem kezelheti a Dáfát a saját kizárólagos tulajdonának. Szabadulj meg attól a gondolattól, amit méltatlanul kezeltél! Ha az értelmed nem tud túllépni egy dolgon, ez nem a ragaszkodásod miatt van? Tanítványaink nem gondolhatják azt, hogy nincs semmi közük ehhez! Remélem, hogy mindenki megvizsgálja saját magát, mert ti mind művelők vagytok, kivéve engem, Li Hongzi-t. Mindenki gondolja át: Miért tanítom ezt a nagyszerű Fát a végső időszakban? Ha felfedném az igazságot, gonosz gyakorlást tanítottam volna, mert biztosan lenne olyan, aki a Fát a gonoszság miatt tanulná. Ez a Fá szándékokkal teli tanulása lenne. Ha csak az igazságosságot keresed, akkor tudod a ragaszkodásaidat eltávolítani. Mindannyian tudjátok, hogy az ember nem érhet el eredményt a művelésben, ha nem szabadul meg a ragaszkodásaitól! Miért nem mersz többet elhagyni és egy lépéssel továbbmenni? Valójában kell lennie egy elmondhatatlan oknak, amiért a Dáfát tanítom. Ha egyszer az igazság napvilágot lát, már túl késő lesz sajnálkozni. Láttam néhányotokban a ragaszkodást, de közvetlenül nem tudom elmondani nektek. Ha elmondom, akkor a fejetekben maradnak a Mester szavai és hozzájuk lesztek csatolva egész hátralévő életetekben. Egyik tanítványunkat sem szeretném tönkretenni. Nehéz megmenteni az embereket és még nehezebb megvilágosodni. Sokkal fontosabb az, hogy mindenki alaposan megvizsgálja saját magát ebben a megvilágításban. Mindannyian tudjátok, hogy a Dáfá jó, miért nem adjátok akkor fel a ragaszkodásaitokat?

Li Hongzhi

1996. január 6.

 

Érvényesítés

A buddha Fá képes megmenteni az emberiséget, de a buddha Fá nem az emberi lények üdvözítésére jött létre. A buddha Fá érthetővé teszi az univerzum misztériumait, az életet és a tudományt. Elérhetővé teszi az emberiség számára, hogy a tudományban visszatérjenek a helyes ösvényre, de a buddha Fá nem az emberi tudomány irányítására jött létre.                                                            

A buddha Fá az univerzum természete. Ez az a tényező, amely az eredeti anyag megteremtésének forrása és az univerzum kialakulásának oka.                                             

A jövőben lesz rengeteg szakértő és tudós, akiknek a bölcsessége a buddha Fán keresztül kiteljesedik majd. Ők lesznek az emberiség úttörői a tudomány különböző területein. Még nem lehetsz úttörő, de a buddha Fá adott neked bölcsességet. Elérted, mert te művelő vagy. Ez az: először művelő vagy, csak aztán lehetsz szakértő. Akkor művelőként habozás nélkül fel kellene használnod minden adodó alkalmat a Dáfá terjesztésére és érvényesítésére. Minden művelő felelőssége, hogy érvényesítse, hogy a Dáfá nem prédikáció és nem is metafizika, hanem az igaz tudomány. A rendkívül nagy buddha Fá nélkül nem lenne semmi – és az magában foglal mindent az univerzumban, a legóriásibbtól a legmikroszkópikusabbig, még az emberi társadalom összes tudását is.

Li Hongzhi

1996. január 8.

 

A művelő természetesen része ennek

A művelő számára az összes frusztráció, amin keresztül megy a hétköznapi emberek között, megpróbáltatás, és az összes dícséret, amit kap, egy teszt.

Li Hongzhi

1996. január 14.

 

Mi a türelem (ren)?

A türelem a kulcs az egyén xinxingjének emeléséhez. A dühvel, sértődöttséggel vagy könnyekkel való szenvedés a hétköznapi ember türelméhez tartozik, ő saját érdekeltségeihez ragaszkodik. A düh vagy sértődöttség nélküli szenvedés a művelő türelme.

 Li Hongzhi

1996. január 21.

 

 

 

Mi a mi xin (szilárd hit)?

Ma a kínai emberek elsápadnak a két szó, a „mi xin” puszta említésétől is, mivel sokan mindent, amiben nem hisznek mi xinnek neveznek. Valójában ezt a két szót, mi xin, szélsőbaloldalinak titulálták a „nagy kulturális forradalom” ideje alatt és abban az időben a legsértőbb kifejezésként használták a nemzeti kultúra ellen – ez volt a legszörnyűbb elnevezés. Ez a naiv és akaratos emberek legfelelőtlenebb szavajárásává vált. Még az önmagukért beszélő úgynevezett „materialisták” is mindent, ami a tudásukat meghaladja, vagy ami a tudomány megértésén túlmutat, mi xinnek neveznek. Ha a dolgokat ehhez az elmélethez kapcsolódóan értelmeznénk, az emberiség nem haladt volna előre és a tudomány sem fejlődött volna tovább, mert a tudomány összes új előrelépése és felfedezése túlmutat a megelőzők megértésén. Akkor nem ezek az emberek az idealisták? Ha az emberek hisznek (xin) valamiben, akkor az nem maga a szilárd (mi) hit? Az talán nem igaz, hogy néhány ember hite a modern tudományban, vagy a modern gyógyszerekben szintén mi xin? És az talán nem igaz, hogy az emberek nagyra becsülése ideáljaikkal szemben is mi xin? Valójában ez a két szó, mi és xin, alakja egy általános kifejezés. Ha az emberek buzgón hisznek valamiben és ez magában foglalja az igazságot is, akkor ez mi xin; ez nem takar semmilyen rosszalló jelentést. A hátsó gondolatokkal rendelkező emberek viszont támadásokat indítanak mások ellen, hogy a mi xin a feudalizmus másodlagos jelentésével bír, így ez egy félrevezető és támadó kifejezéssé vált, ami persze tovább bátorítja a naiv embereket, hogy visszaverjék ezeket a támadásokat.                                      

Valójában ezt a két szót, mi xin, önmagukban nem lehet így használni, sem a rájuk aggatott másodlagos jelentésüket. Amire a két szó, mi és xin, utal, az nem negatív. A mi xin nélküli fegyelemmel a katonák nem lennének képesek harcolni; a mi xin nélküli iskolákban és mi xin nélküli tanárokkal a diákok nem tudnák a tudást elsajátítani; a mi xin nélküli szülők gyermekeiket nem tudnák illemtudónak nevelni; a mi xin nélküli karrierekkel az emberek nem tudnának jól teljesíteni munkájukban; hit nélkül az emberi lényeknek nem lenne erkölcsi alapjuk, az emberi értelemnek nem lenne jó gondolata és mindenen felülkerekednének a gonosz gondolatok. Így az emberi társadalom erkölcsi értékei rohamosan hanyatlanának. Gonosz gondolatokkal megszállva mindenki egymás ellenségévé válna, és semmi sem állítaná meg őket, hogy önző vágyaikat kielégítsék. Ugyan ezek a rossz emberek, akik másodlagos jelentést adtak a mi xin szavaknak, valóra váltják szándékaikat, valószínűleg velejükben megrontották az emberiséget eredeti természetükben. 

Li Hongzhi

1996. január 22., (kijavítva) 1996. augusztus 29.

 

Karma-betegség

Miért tapasztal egy új tanítvány, aki épp csak elkezdte a gyakorlást, vagy egy veterán tanítvány, akinek a teste összhangban van, fizikai kényelmetlenséget a művelésben és miért tűnik úgy, mintha komoly betegségük lenne? És ez miért csak időnként történik? Mondtam nektek a Fá leckéimben, hogy ez a karma eltávolítása. Így távolodik el fokozatosan az a karma, amit előző életeid során szereztél. Emellett azt is tesztelni kell, hogy határozott vagy-e a Dáfá követésében; ezt addig kell folytatni, amíg ki nem kerülsz a világi Fá-ból. Általánosan kifejezve.                                                                                                

Valójában egy ember nem tudja hány élete volt már, amelyek mindegyikében nagy mennyiségű karma halmozódott fel. Hogyha egy ember a halál után reinkarnálódik, néhány a karma-betegségei közül mikroszkópikus szinten beépül a testébe. Ha reinkarnálódik, az új fizikai test anyagának látszólag nincs karma-betegsége (de vannak kivételek, akiknek rengeteg karmájuk van). Ami beépült a testbe a korábbi életekben, az akkor kijön, és amikor visszatér a fizikai test felszínére, akkor az egyén beteg lesz. A fizikai világban általában úgy tűnik, hogy valamely külső feltétel okozta a betegséget. Ily módon ez felszínesen a mi fizikai világunk törvényeihez idomul. Ez az, ami az emberi világ alapelveihez alkalmazkodik. Ennek eredménye, hogy a hétköznapi emberek semmi módon nem ismerik az igazságot a betegségük valódi okáról és elvesznek ebben a tévedésben anélkül, hogy megvilágosodnának. Ha valaki egyszer beteg lesz, gyógyszereket szed és kipróbál minden kezelési módot, amelynek hatása, hogy a betegség visszakerül újra a testbe. Ily módon nem tudja a betegség-karmáját kiegyenlíteni, amit előző életeiben rosszcselekedetek által szerzett. Ebben az életében újra rossz dolgokat cselekszik és megsért másokat, így újabb betegség-karmát épít fel, ami által különböző betegségeket kap el. Ennek ellenére újra és újra gyógyszereket szed és különböző kezeléseket alkalmaz és így visszanyomja ezeket a betegségeket a testébe. A sebészet csak a húst tudja eltávolítani a felszínes fizikai dimenzióból, mialatt a karma betegség egy másik dimenzióban egyáltalán nem sérül meg – ez egyszerűen a modern gyógyászati technológia képességein túlmutat. Ha a betegség visszatér, az ember újabb kezelést keres. Amikor az ember reinkarnálódik a halál után, bármely karma betegség, amely felhalmozódott, újra visszakerül a testébe. Ez a körfolyamat egyik életről a másikra folytatódik; az nem ismert, hogy hány karma betegség halmozódhat fel egy ember testében. Ezért mondtam, hogy a jelenkor emberisége karmával bevonva jön a világba; a karma betegség mellett az embernek másmilyen karmái is vannak. Ezért vannak az emberek életében a megpróbáltatások, a különböző csapások és feszültségek. Hogyan akarhatnának boldogságot anélkül, hogy megbűnhődnének a karmájukért? Manapság az embereknek annyi karmájuk van, hogy átitatódtak vele, és bármely időben, bármely helyzetben kellemetlen dolgokkal kerülnek szembe. Ahogy kiteszed a lábad az ajtón, már vár is rád egy rossz dolog. Ha nincs egyetértés, az emberek ezt nem tűrik el, és nem fogják fel, hogy ők még nem fizettek meg a karmájukért a múltban. Ha egy embert mások nem kezelnek jól, ő másokat még rosszabbul fog kezelni, ezáltal újabb karmát idéznek elő még mielőtt megfizettek volna a régebbiért. Ez az oka a társadalom erkölcsi értékeinek egyre inkább történő hanyatlásának, ahol mindenki egymás ellenségévé válik. Rengeteg ember ezt nem érti: Mi történik az emberekkel manapság? Mi történik a mai társadalommal? Ha az emberiség így folytatja tovább, ez rendkívül veszélyessé válik!                                                                 

Miután a Mester karmánk egy részét eltávolította belőlünk, nekünk művelőknek még mindig van egy karma-részünk, amit  ki kell egyenlítenünk, ezért testi kellemetlenségek léphetnek fel, mintha beteg lenne az ember. A művelés azt jelenti, hogy a tested eredetéből kiindulva tisztul meg. Az emberi test olyan, mint a fa évgyűrűi, ahol minden egyes évgyűrű karma betegséget rejt. Így a testeteket a közepétől kezdve kell megtisztítani. Ha a karmád egyszerre tolódna ki, azt nem bírnád ki, életveszélyes lenne. Ezért mindig csak egy bizonyos idő múltán tolódhat ki egy vagy két rész karma. Így lehet csak kibírni. A rosszullétnél pedig kiegyenlítődik a karma. Ez csak egy kis maradék karma, amit neked kell elviselned, miután eltávolítottam a karmád. Ez addig folytatódik, amíg a művelésetek eléri a világi Fá legmagasabb formáját (azaz a tiszta fehér test állapotát), amikor is az összes karmád el lesz távolítva. Vannak olyan emberek is, akiknek nagyon kevés karma-betegségük van, és vannak más speciális esetek is. A világontúli Fá művelése a legtisztább Arhat-test művelését jelenti már. Annak a testnek már nincs egyetlen karma-betegsége sem. Ha valaki a világi Fán kívüli magas szintre művelte magát, de még nem érte el a végső megvilágosodást, annak nehézségekkel és szenvedéssel kell szembenéznie. Nekik is akadályokat kell majd leküzdeniük művelési szintjük növelése érdekében. Ez korlátozódni fog a feszültségekre és konfliktusokra a xinxing emelésének területén vagy ragaszkodásainak további felhagyására, de a test már szabad a karma-betegségtől.                                                                                                

A karma-betegség nem olyasvalami, amit csak úgy el lehet távolítani a hétköznapi emberből; ez teljességgel lehetetlen egy nem-gyakorló számára, aki csak a gyógyszeres kezelésre támaszkodhat. Ha ez lehetséges volna, akkor a hétköznapi ember valójában lerombolná az Ég alapelveit és ez azt jelentené, hogy az ember elkövethet rossz dolgokat és nem kell kiegyenlítenie azokat. Teljességgel elfogadhatatlan egy ember számára, hogy ne fizesse meg az adósságait – ezt az Ég alapelvei nem engedik! Még a hagyományos qigong kezelések is visszanyomják a karmát az emberi test belsejébe. Amikor az embernek túl sok karmája van és még mindig sok rossz dolgokat követ el, a pusztulással fog szembenézni halálakor, – a teljes pusztulás mind a test, mind pedig a lélek pusztulása – ami a teljes megsemmisülés. Egy nagy megvilágosult képes eltávolítani a karma-betegség gyökerét, ha az embereket gyógyítja, ezt azonban csak bizonyos célokból teszi, főleg az emberek megmentéséért.

Li Hongzhi

1996. március 10.

 

Amiket a művelőknek el kell kerülni

Azok, akik gonosz módon ragaszkodnak a hírnevük gyakorlásához, tele vannak rossz szándékkal. Ha egyszer hírnevet nyertek ebben a világban, szavaik ugyan jóindulatúak, de szívük démoni, ezért félrevezetik a közösséget és bomlasztják a Fát.

Azok, akik ragaszkodnak a pénzhez, a gazdagságot hajhásszák és csak tettetik a művelést. Lerombolják a gyakorlást és a Fát, elfecsérlik az életüket ahelyett, hogy buddhát művelnék. 

Azok, akik a paráznasághoz ragaszkodnak, nem különböznek a gonosz emberektől. Mialatt ismételgetik az írásokat, titkos pillantásokat vetnek; mesze vannak a taotól és gonosz, hétköznapi emberek.

Azok, akik ragaszkodnak a családi szeretethez, bizonyosan megégetik magukat, összezavarodnak és gyötrődnek miatta. A ragaszkodás fonala húzza és gyötri őket egész életükön keresztül, túl késő sajnálkozniuk életük végén.

Li Hongzhi

1996. április 15.

 

Tökéletes harmónia

(I.)

A különböző munkahelyi környezetben dolgozó emberek az ölés különböző szemszögeivel szembesülnek. Az élet egyensúlya különböző módokon nyilvánulhat meg. Művelőként először el kell engedned az összes ragaszkodást és az emberi társadalomba kell illeszkedned, ez a Fá fenntartásának kifejezése egy bizonyos szinten. Ha senki sem hajtja végre az emberi feladatokat, akkor a Fá ezen a szinten megszűnik létezni.

 

(II.)

Az élőlények természetesen léteznek és halnak meg a Fában. Az univerzum a kialakulás, fennállás és degeneráció folyamatán esik át, az emberi lények pedig a születésen, a korosodáson, a betegségeken és a halálon esnek át. Léteznek természetellenes születések és halálok is az élet egyensúlyában. A türelemhez tartozik a lemondás is. A teljes legmondás pedig a „semmit nem kihagyás” legmagasabb elve. 

Li Hongzhi

1996. április 19.

 

Semmit nem kihagyni

A lemondás a türelemhez tartozik. A lemondás képessége a művelés magasabb szintű formája. A Fának különböző szintjei vannak. A művelő Fá értelmezése az ő művelési szintjének Fá értelmezése. Különböző művelők különbözőképpen értelmezik a Fát, mert különböző szinteken vannak.                                                                                               

A Fának különböző követelményei vannak a különböző szinten lévő művelőkkel szemben. A lemondás azt fejezi ki, hogy az egyén nem kötődik a hétköznapi emberek ragaszkodásaihoz. Ha egy ember csakugyan nyugodtan lemond mindenről, hogy a szíve sem ragaszkodik, akkor már elérte az adott szintet. A művelés azonban emelésedet célozza meg: Már képes vagy lemondani a ragaszkodásról, akkor miért nem mondasz le magáról a félelem ragaszkodásáról? A teljes lemondás nem a lemondás magasabb szintű formája, ha nem hagysz ki semmit belőle? Ha egy művelő, vagy egy hétköznapi ember, aki még alapjaiban sem képes áldozatokat hozni, vitatja ezt az alapelvet, akkor ő valójában rombolja a Fát, ürügyet keres, mert nem akar lemondani a ragaszkodásáról. 

Li Hongzhi

1996. április 26.

Művelés és munka

A templomi hivatásos művelők kivételével, Fálun Dáfá-tanítványaink nagy többsége a művelést a hétköznapi emberek társadalmában gyakorolja. A Dáfá tanulmányozása és gyakorlása által most már képes vagy könnyen venni a hírnevet és az önérdeket. A Fá mély megértésének hiánya miatt azonban kialakult egy probléma: Néhány tanítvány feladta a munkáját, vagy visszautasította a vezetői pozícióba való előléptetést a hétköznapi emberek között. Ezáltal sok szükségtelen zavar merült fel a munkájukban és az életükben, közvetlenül érintve a művelésüket is. Néhány tisztességes üzletember úgy gondolta, hogy a pénzt és a gazdagságot könnyedén kell vennie, és hogy az üzletelés károsíthat másokat és hogy negatívan befolyásolja a saját művelésüket, ezért abbahagyták az üzletelést.                                                                                               

Valójában a Dáfá tartalma mélyreható. A hagyományos emberi ragaszkodások megszűntetése nem azt jelenti, hogy fel kell hagyni a hétköznapi ember munkájával. A hírnév és önérdek feladása nem a hétköznapi emberek társadalmától való elhatárolást jelenti. Ismét kimutattam, hogy azoknak, akik a hétköznapi emberek társadalmában művelik magukat, muszáj a hétköznapi emberek társadalmához idomulniuk.                                                                                               

Más megvilágításba helyezve, ha a hétköznapi emberek társadalmában az összes vezetői pozíciót olyan emberek töltenék be, mint mi, akik nem törődnek hírnevükkel és önérdekükkel, milyen nagy hasznot hozna ez az embereknek? És mit hozna a társadalomnak, ha a kapzsi emberek maguknak követelnék a hatalmat? Ha az összes üzletember Dáfá-művelő lenne, milyen lenne a társadalom erkölcse?             

Az univerzum Dáfája (a buddha Fá) összefüggő és teljes, a legmagasabb szinttől a legalacsonyabb szintig. Tudnod kell, hogy a hagyományos emberi társadalom is a Fá egy szintje. Ha mindenki a Dáfát tanulná és feladná a munkáját a társadalomban, akkor a hagyományos emberi társadalom megszűnne létezni, és a Fá ezen szintje is. A hagyományos emberi társadalom a Fá legalacsonyabb szinten lévő kinyilatkoztatása és ezen a szinten a buddha Fá létezési formája és anyaga.

 Li Hongzhi

1996. április 26.

 

Javítás

Manapság a Kutató Társulat által közzétett alábbi sorok különböző területeken terjednek és úgy tanulmányozzák őket, mintha a Fá, vagy a saját szavaim lennének:               

 

Intenzíven olvasd a Dáfát,                                 

Igazán műveld a xinxingedet,                            

Keményen végezd a gyakorlatokat,                   

... stb. 

 

Igazából ezek nem az én szavaim és nincs is mélyebb jelentésük – ezek természetesen nem tartoznak a Fához. Az „intenzíven olvasd” jelentése nagyban különbözik elvárásaimtól, hogy hogyan tanulmányozzuk a Fát. Valójában én egyértelmű voltam „A Fá tanulmányozása” című cikkben a könyvek olvasásával kapcsolatban, amit 1995. szeptember 9-én írtam. Emellett az „intenzíven olvasd” kifejezés jelentése komoly zavart okozott „A Fá tanulmányozásával” kapcsolatban. Mától fogva ügyelned kell ezen probléma komolyságára. Beszéltem már a buddhizmus eltűnéséről Indiában és annak tanulságáról is. Ha a jövőben nem szentelnek erre figyelmet, ez a Fá széthullásának kezdete lesz. Légy óvatos: Ha előkerült ez a probléma, ne keresd a felelőst. Ehelyett inkább arra ügyeljetek, amit saját magatok tesztek. Ne kutass az utcán, hogy ki írta őket. Tanulj belőle és légy óvatos a jövőben.

Li Hongzhi

1996. április 28. 

 

Jingang

Látszólag még mindig fennáll egy probléma, ha a Dáfá örökké tartó változatlanságáról van szó: mindig vannak olyan tanítványok, akik az érvényesülési- és „más lenni”-mentalitásoktól vezérelve a kedvező alkalmakat kihasználva olyan dolgokat tesznek, amelyek zavarják a Dáfát. Ez néha nagyon komoly. Például nemrég valaki azt mondta, hogy külön tanítottam meg egy tanítványnak a gyakorlatok lényegi elemeit (valójában csak kijavítottam a tanítvány mozdulatait, mikor megkért rá). Ezzel gyakorlatilag megtagadták azokat a gyakorlati mozdulatokat, amelyeket különböző területeken tanítottam az elmúlt néhány évben. Ugyan én még az emberek között élek, és az oktató videó kazetta még mindig kapható, ez a személy mégis nyilvánosan megváltoztatta a Dáfá gyakorlatok mozdulatait. Azt mondta a tanítványoknak, hogy ne a videó kazetta alapján gyakoroljanak, hanem őt kövessék; állítása szerint a Mesternek magas szintű gongja van, mely különbözik a tanítványaitól, és így tovább. Azt is mondta a tanítványoknak, hogy először saját kondíciójuknak megfelelően gyakoroljanak, és fokozatosan változtassák meg azt a jövőben, stb.                                                                                               

Kezdetektől fogva minden gyakorlatot teljes egészében tanítottam meg, mert attól tartottam, hogy néhány tanítvány önkényesen megváltoztathatja azokat. A már egyszer kialakult energia-mechanizmust nem lehet megváltoztatni. Ez a probléma jelentéktelennek tűnik, valójában azonban a Fá súlyos széthullásának a kezdete. Néhány ember az átmeneti mozdulatokat egyéni mozdulatoknak tekinti, és azt mondják a tanítványoknak, hogy szabványosan végezzék őket. Ez egy különbözni-akarás. Negatív hatása van jelenleg mindenütt. Tanítványaim! Az oktató videó kazettám még mindig kapható – miért követitek ezeket az embereket minden további nélkül? A Dáfá az univerzum tiszteletreméltó, nagy Fája. Még ha csak egy pici darabját is zavarod, mekkora óriási bűn az! Művelőként nyíltan és méltóságteljesen kell művelődnöd és a nagyobb képre kell tekintened. Hogy lehetséges az, hogy mindenkinek a mozdulatai pontosan megegyeznek, anélkül, hogy jelentéktelen különbségek lennének köztük? Ne összpontosítsd az értelmedet ilyen csekélységekre. A gyakorlatok segítenek elérni a beteljesülést, és ezek természetesen fontosak. Ahelyett azonban, hogy zsákutcába jutnál, fordíts több erőt a xinxinged tökéletesítésére. Valójában a Dáfá legtöbb zavaró tényezője belülről fakad, maguktól a gyakorlóktól. A külső tényezők csak néhány egyénre hatnak és nem képesek megváltoztatni a Fát. Mindegy, hogy ez a jelenben vagy a jövőben fog bekövetkezni, azok, akik képesek lesznek zavarni a Fánkat, nem mások, mint a saját tanítványaink. Legyetek óvatosak! Fánk jingang (tulajdonságai, mint a gyémánté): állandó és megváltozhatatlan. Nincs olyan körülmény vagy ok, amely által bárki képes lenne megváltoztatni a mozdulatok még egy pici részét sem, amellyel a beteljesülést érjük el. Másrészről viszont ez az ember zavarja a Fát, tekintet nélkül arra, hogy az indítékai jók vagy sem.

Li Hongzhi

1996. május 11.

 

Ne tégy túlzó kijelentéseket!

Mostanában kering egy kifejezés. Mégpedig, amikor a gyakorlók terjesztik a Dáfát és ezáltal segítenek néhány emberen, akik sorskapcsolattal rendelkeznek, hogy megszerezzék a Fát és elkezdjék a művelést, néhányan ezen gyakorlók közül azt állítják, hogy ők mentették meg az embereket. Azt mondják, „Ma megmentettem néhány embert és te is megmentettél néhányat.”, és így tovább. Valójában a Fá az, ami megmenti az embereket, és csak a Mester képes ezt elérni. Te csupán segítesz azoknak az embereknek, akik sorskapcsolattal rendelkeznek, hogy megkapják a Fát. Az, hogy igazán meg lehet-e menteni őket, attól függ, hogy el tudják-e érni a beteljesülést a művelésen keresztül. Légy óvatos: még egy buddha is sokkot kap az ilyen szándékos vagy véletlen túlzó kijelentésektől. Ne állíts fel akadályt a saját művelésedben. Művelned kell a beszédedet is ebben a tekintetben. Remélem, hogy tisztában vagytok evvel. 

Li Hongzhi

1996. május 21.

 

Ébredés

A Dáfá művelésére fordítható idő korlátozott. Sok tanítvány felismerte, hogy sietniük kell és szorgalmasan, folyamatosan előrehaladni. Néhány tanítvány azonban nem becsüli az idejét, és az értelmüket felesleges ügyekre összpontosítják. Amióta ez a Dáfá könyv, a Zhuán Fálun megjelent, sokan összehasonlították az előadásaim felvételeit a könyvvel, azt állítva, hogy a Kutató Társulat megváltoztatta a Mester szavait. Mások azt mondják, hogy ennek és annak a személynek a segítségével íródott. Ezzel zavarják a Dáfát. Most elmondom nektek, hogy a Dáfá tőlem, Li Honghzitől származik. Azért adom tovább nektek, hogy megmentselek titeket. Az én számból hangzik el. Amikor tanítottam a Fát, akkor nem használtam sem kéziratot, sem más anyagot, csak egy darab papírt arra vonatkozóan, hogy mit fogok tanítani a tanítványaimnak; ennek tartalma nagyon egyszerű volt, csak néhány vázlatpontot tartalmazott, melyeket senki sem érthet. Bármikor tanítottam a Fát, mindig más szempontból prezentáltam és a tanítványok felfogó-képességének megfelelően beszéltem. Így bármikor tanítottam a Fát, ugyanazt a dolgot más szemszögből adtam elő. Azonkívül az a Fá könyv megjeleníti az univerzum lényegét és a hatalmas buddha Fá igaz kinyilatkoztatását. Ez az, ami eredetileg volt nekem – amire visszaemlékeztem, miután elértem a megvilágosodást a művelésen keresztül. Majd mindenki számára elérhetővé tettem a hétköznapi emberek nyelvén, tanítottam nektek és a többieknek is a Mennyben, ezáltal helyreigazítva az univerzumot a Fával. Hogy a tanítványok számára könnyebbé tegyem a művelést, megkértem néhány tanítványt, hogy írják le az előadásaim anyagát a magnó felvételekről anélkül, hogy egyetlen szavamat is megváltoztatnák. Aztán odaadták nekem, hogy nézzem át. A tanítványok lemásolták a javításomat vagy legépelték számítógépen, így újra átnézhettem. Ami a Zhuán Fálunt illeti, személyesen háromszor javítottam át, mielőtt végleges formát öltött és kiadásra került.                                                                                               

Senki nem vitt véghez még egy csekély változtatást sem a Dáfá könyv tartalmában. Sőt, mi több, ki lett volna képes ezt véghez vinni? Három oka van annak, hogy különbözik a magnófelvételektől. Az első, hogy segítse az embereket a művelésben, kombináltam a Fá előadásaimat, amikor a javításokat végeztem. A második, hogy amikor előadásokat tartottam a Fáról, különböző felfogó képességű tanítványoknak megfelelően, a szituációkkal és a körülményekkel összhangban tanítottam. Ezért módosítanom kellett a nyelvezet struktúráját a könyv szerkesztésekor. A harmadik, hogy ha a művelő tanulmányozza, félreértések adódhatnak a beszélt és írott nyelv közti különbségek miatt, ezért szükséges volt a módosítás. Mindazonáltal a Fá előadásaim formáját és szóbeli stílusát sikerült megőrizni. A “Zhuán Fálun (második kötet)” és a “Fálun Dáfá tartalmi magyarázata” című könyveket szintén személyesen vizsgáltam át, mielőtt kiadták. Vegyítettem a különböző szintű gondolkodásokat, mialatt a “Zhuán Fálun (második kötet)” könyvet írtam, ezért néhányan a írás stílusát különbözőnek találták és ezért összezavarodtak. Ezek nem a hétköznapi emberek dolgai! Valójában a második kötet a jövő generációk számára marad fenn, hogy tudják, milyen erősen romlott a mai emberiség és azért is, hogy ezáltal egy mélyreható történelmi lecke maradjon hátra az emberek számára. A “Fálun Gong” könyv, beleértve a javított verzióját is, csak átmeneti anyagok voltak a Fá terjesztésének kezdeti szakaszában, hogy az emberek a művelést a qigong formájában ismerjék meg.

A Fá zavarása több formát ölthet, amelyek közül a tanítványok önmaguk által, akaratlanul okozott zavarását a legnehezebb kimutatni. Sákjamuni buddhizmusa épp ilyen módon kezdett hanyatlani és a lecke mélyreható.                                                                                               

A tanítványoknak emlékezniük kell: az összes Fálun Dáfá szöveg az a Fá, amit tanítottam. Mindegyiket személyesen javítottam és szerkesztettem. Mostantól kezdve senkinek nem szabad kivonatot készíteni a magnószalagok alapján, és nem konvertálhatják át írásos anyaggá. Bármilyen kifogásotok is van, az mind a Fá zavarása; ez tartalmazza az úgynevezett „a beszéd és az írott forma közti különbségek összehasonlítását” is, és így tovább.

A kozmikus testek változásában és az emberi fejlődésben semmi sem véletlen. Az emberi társadalom fejlődése a történelem rendelkezése, és a kozmikus szellemi légkör irányítja. A jövőben az egész világon több ember lesz, aki tanulja majd a Dáfát. Ez nem olyan dolog, amit egy forrófejű ember csak úgy egyszerűen meg tud tenni, ha akar. Ezt figyelembe véve, hogy történhetne egy ilyen nagy esemény történelmi elrendezés nélkül? Valójában minden, amit tettem, már előre el volt rendezve számtalan évekkel ezelőtt, beleértve azt is, hogy ki kapja meg a Fát – semmi sem véletlen, de az, hogy milyen módon jelennek meg ezek a dolgok, összhangban van a hétköznapi emberekkel. Alapjában véve ebben az életben a különböző mesterek által tudomásomra hozott dolgok is olyanok, amiket szándékosan készítettem elő számukra néhány generációval ezelőtt, hogy hozzájussanak. Amikor elérkezett az eleve elrendelt alkalom, készek voltak ezeket a dolgokat visszaadni nekem, így elő tudtam hívni a Fámat teljes egészében. Hadd mondjam el nektek, hogy ezt a Fá könyvet nemcsak az emberi szinten lévők tanulmányozzák, hanem a magasabb szinten lévő lények is. Mivel a kozmikus test hatalmas kiterjedése eltér az univerzum természetétől, ezért a Fának ezt helyesbítenie kell. Az emberiség jelentéktelen a mérhetetlen univerzumban. A Föld semmi más, mint csak egy porszemcse az univerzumban. Ha azt akarják az emberek, hogy a magasabb szintű lények értékeljék őket, akkor művelniük kell magukat és magasabb szintű lényekké kell válniuk!

Li Hongzhi

1996. május 27.

 

A Fá stabilitása

Akadt néhány probléma a gyakorlók művelésében az elmúlt két évben. Figyeltem a tanítványok művelésének körülményeit. Hogy azonnal kijavítsam a felbukkanó problémákat, gyakran írok rövid cikkeket speciális célokkal (a tanítványaink „jingwen”-nek nevezik őket), hogy ezek vezessék a gyakorlókat a művelésükben. A cél az, hogy egy stabil, egészséges és helyes utat hagyjanak örökül a Dáfá művelésből. A beteljesülést csak akkor lehet elérni, ha azt a művelési utat követi az ember, melyet személyesen hagyok hátra. Ez örökké érvényes lesz.

Mostanában azonban láttam egy hong kongi gyakorló helyen egy anyag-gyűjteményt, ami egy másik területről jött; ez tartalmazott két olyan cikket, amit nem akartam publikálni. Ez a Dáfá károsításának komoly és szándékos megkísérlése volt! Még az is helytelen, hogy a magnó felvételeleket saját magad egyedül leírd! Tisztán elmondtam az „Ébredés” című cikkemben, hogy nem szabad senkinek átírnia a magnószalagon rögzített szavaimat írott anyaggá – ezt cselekedve zavarjátok a Fát. Időközben ismételten kihangsúlyoztam, hogy nem szabad továbbadni az olyan egyéni jegyzeteket, amiket az előadásaim alatt készítettetek. Miért csináljátok ezt még mindig? Milyen kedélyállapot vezetett titeket, hogy leírjátok ezeket? Hadd mondjam el nektek, hogy a különböző hivatalosan publikált könyveim és a Kutató Társulat által különböző területeken elterjesztett általam aláírt és dátumozott cikkek kivételével, minden engedély nélküli átírás a Fá zavarása. A művelés a te saját ügyed, és a saját döntésed mit űzöl. Az összes hétköznapi embernek van démoni természete és buddha-természete is. A démoni természet akkor érvényesül, ha a személy gondolata hamis. Hadd mondjam el újra nektek, hogy egy kívülálló sosem fogja károsítani a Fát. Csak a tanítványok képesek károsítani a Fát – emlékezzetek erre!                      

Minden lépést, amit én, Li Hongzhi teszek, azért teszem, hogy fenntartsam a Dáfá megváltoztathatatlan és megmásíthatatlan átadását a jövő generációk számára. Ez a hatalmas Fá nem tűnik el a pillanatnyi népszerűség után sem. Semmilyen eltérés nem lehet még az eljövendő megszámlálhatatlan évek alatt sem. Megvédeni a Dáfát a saját életviteleddel, ez örökké a Dáfá tanítványok felelőssége marad, mert a Dáfá az univerzum minden érző lényéhez hozzátartozik, beleértve téged is.

Li Hongzhi

1996. június 11. 

 

Művelés és felelősség

A szorgalmasan és szilárdan való művelés célja az, hogy elérjük a beteljesülést, amint lehet. A művelő egyszerűen csak egy olyan valaki, aki eltávolítja a hétköznapi ember ragaszkodásait. Tanítványok: Tisztában kell lennetek azzal, amit tesztek!                                                                         

Mivel a vezető oktató központok a különböző területeken, és a Kutató Társulat is felelős a Dáfáért, ezért joga is van helyettesíteni bármelyik asszisztenst vagy az ezzel megbízott személyt. Így néha különböző helyzeteknek megfelelően a felelős pozícióban lévő embereket lecserélik. A felelős személy elsősorban művelő. A művelésért jött, nem azért, hogy asszisztens legyen, ezért képesnek kellene lennie arra, hogy fel és le mozogjon saját pozíciójában. A felelősségteljes asszisztensi pozícióra való jelölés a művelést szolgálja. Ha valaki nem asszisztens, az is művelés. Ha a leváltott személy nem tud túl lenni rajta, ez nem ragaszkodásának kihatása? Ez nem egy kedvező lehetőség számára, hogy megszabaduljon ettől a ragaszkodásától? Az adott, hogy ha nem tudja elengedni a ragaszkodását, ez tisztán jelzi, hogy lecserélése helyes volt. Az asszisztensi pozícióhoz való ragaszkodás a művelés tisztátalan motivációja. Hadd emlékeztesselek tanítványaim: Nem lesztek képesek elérni a beteljesülést anélkül, hogy ne adnátok fel ezt a ragaszkodást.

Li Hongzhi

1996. június 12.

 

Az írások kézzel írott másolatának kezelése

Ma egyre több és több ember tanulja a Dáfát, számuk hetente megduplázódik. A kiadók könyvellátása elégtelen, ezért nem fedi a keresletet. Így a könyvek nem kaphatók egyes területeken vagy vidékeken. Néhány tanítvány megkérdezte tőlem, hogy mit csináljanak a Dáfáról kézzel írott másolatokkal. Elmondhatom nektek, hogy pillanatnyilag az helyes, ha a Zhuán Fálun vagy más írások másolatait, amit a Dáfá tanulmányozása közben kézzel leírtatok, odaadjátok azoknak, akik vidékre mennek terjeszteni a gyakorlást és a Fát; ők majd elviszik ezeket a farmereknek, és ezzel egy időben csökkentik a gazdasági megterhelést is. Ez azonban megköveteli, hogy a tanítványok kézzel írott másolatai világosak és rendezettek legyenek, hogy a korlátozott oktatásban részesült farmerek is megértsék. A kézzel írott másolatoknak ugyanolyan hatalmas erejük van, mint a nyomtatott könyveknek.

Li Hongzhi

1996. június 26.

 

 

 

A Fá konferencia

A tanítványok számára szükséges, hogy megosszák egymással a művelésben nyert tapasztalataikat és személyes benyomásaikat. Nem jelent problémát, hogy segítenek egymásnak a fejlődésben, amíg nem játszák meg magukat szándékosan. A művelési tapasztalatok megosztására szánt konferenciák különböző területeken kerültek megrendezésre, hogy megkönnyítsék a Dáfá terjedését. Az összes ilyen konferencia kiváló és jó hatású, mind formailag mind tartalmilag. De az oktató központoknak jóvá kell hagyniuk a tanítványok beszédeit, hogy elkerüljük a politikai ügyeket, amelyeknek semmi köze sincs a műveléshez – vagy az olyan ügyeket, amelyek helytelen irányt állítanak fel a művelésben és a társadalomban. Eközben el tudnánk kerülni a felszínes nagyzolást – az olyan dolgokat, amelyek a hétköznapi emberek elméleti tanulmányaiból származnak. A nagyzolás szándékával szerkesztett, hivatalos jelentés stílusú cikkeket nem szabad nagy számú közönség előtt előadni.                                                                                               

A vezető oktató központok által vidéki vagy városi szinten szervezett, a művelési tapasztalatok megosztása céljából rendezett konferenciákat nem szabad nemzeti szinten szervezni. Nemzeti vagy nemzetközi konferenciákat a Kutató Társulatnak kell szerveznie, de nem túl gyakran. Elegendő egyszer egy évben (speciális eseteket kivéve). Ne változtassátok ezt formalitássá vagy versengéssé; ehelyett inkább változtassátok ünnepélyes Fá konferenciává, amely igazából előrelépést nyújt a művelésben.

Li Hongzhi

1996. június 26.

Levél a Shijiazhuangbeli Dáfá asszisztensi központhoz

Shijiazhuang, Dáfá asszisztensi központ: 

Tudomásomra jutott, hogy a művelési tapasztalat céljából rendezett konferenciátokat megakadályozták. Ennek három oka van, amelyekből bizonyosan megtanuljátok a leckét. Valójában ez az incidens egyenesen kihatott a pekingi Dáfá tevékenységekre és az egész országra, és negatív hatása lesz a normál Dáfá tevékenységre a későbbiekben. Úgy gondolom, hogy ezt kétségtelenül felismeritek és majd jobban cselekedtek a jövőben. 

Ezenkívül, hadd ejtsek néhány szót Jing Zhanyi előadásáról. Jing Zhanyi esete a Dáfá tudományos természetének érvényesítésére szolgált a tudomány perspektívájából nézve, ezáltal a tudományos és műszaki társulat vagy az akadémikus világ számára is érthetővé vált a Dáfá. Nem azért tartotta az előadást, hogy a gyakorlók hallgassák meg azt. Ez csak ahhoz vezetne, hogy az újabb tanítványok és azok a tanítványok, akik nem tanulták jól a Fát, ragaszkodásokat alakítanának ki. Azoknak a tanítványoknak, akik jól tanulmányozzák a Fát, nem kell meghallgatniuk ezeket az előadásokat, mégis mindannyian szilárdan folytatni fogják a művelést a Dáfában.  

Sokkal fontosabb az, hogy a Fát két éve tanítom, és két évet adtam a tanítványoknak, hogy szolídan gyakorolják a művelést. A tanítványok kétéves szolíd művelésében nem hagyom, hogy az olyan tevékenységek, melyeknek semmi köze az aktuális műveléshez, megzavarják a gyakorlók „lépésről lépésre” megtervezett emelkedési folyamatát. Ha nem a tudományos és akadémiai közösségeknek tartják az előadásokat, hogy érvényesítsék a Dáfá tudományos természetét, hanem inkább a korlátolt idővel rendelkező tanítványok számára adnák elő ezeket, akkor gondoljátok meg: Létezhet még nagyobb zavarás a tanítványok számára? Nem találkozom a tanítványokkal, hogy ne zavarjam őket. A tanítványok nem tudnak megnyugodni, csak néhány nappal azután, hogy találkoztunk. Ez szétzilálja azokat a terveket, amelyeket Fá-testjeim készítettek nekik. Beszéltem a Kutató Társulattal erről a problémáról, de talán ez nem volt elég világos Jing Zhanyi számára. Ma ezen már túl vagyunk, senki ne keressen felelősöket. Azt hiszem a legfőbb ok, amiért ez megtörtént az az, hogy nem voltatok tisztában evvel. Mostantól azonban figyelnetek kell erre. Minden, amit ma teszünk, arra szolgál, hogy alapot teremtsünk a Dáfá terjesztésére az örökkévalóságnak, hogy egy tökéletes, korrekt, hibamentes művelési formát hagyjunk magunk után. Az, hogy ma rámutattam erre a dologra, nem kritika, hanem a művelési forma helyesbítése, amit a jővő generációi számára hagyunk hátra.  

Terjesszétek ezt a levelet az oktató központokban a különböző területeken.

Li Hongzhi

1996. június 26.

 

Az egyén jellemének helyreigazítása

Rengeteg tanítvány érte el a megvilágosodást vagy lépett be a fokozatos megvilágosodás állapotába, miközben egyre mélyebben művelték magukat a Dáfában. Való, ragyogó és fenséges képeket látnak más dimenziókban. A tanítványok megtapasztalva a megvilágosodás folyamatát, olyan izgatottak, hogy a Fá-testjeimet „második mesternek” nevezik, vagy a Fá-testjeimet igaz és önálló független tanítónak tekintik – ez egy félreértés. A Fá-test a mindenütt jelenlévő bölcsességem megjelenésének kinyilatkoztatása, nem egy önmagában létező lény. Más tanítványaim a Fálunt „Fálun Mesternek” nevezik. Ez rendkívül helytelen. A Fálun egy másfajta kinyilatkoztatási formája a Fá hatalmam természetének és a Dáfá bölcsességének – ezek a dolgok túl csodálatosak ahhoz, hogy szavakkal le lehessen írni. A Fálun az univerzumban lévő összes anyag Fá természetének kinyilatkoztatása, a makroszkópikus szinttől a mikroszkópikus szintig, és szintén nem egy önmagában létező lény.                                                                                               

Minden tanítványnak meg kell jegyeznie: Ha látjátok a Fá-testjeimet és a Fálunomat, miközben azok nagyszerű, természetfeletti és fenséges dolgokat tesznek nektek, ne emberi gondolkodással tekintsétek és tiszteljétek a Fá-testjeimet és a Fálunomat. Ez a fajta gondolkodás egy vegyes kifejezése a nagyon alacsony megvilágosodási képességnek és az alacsony xinxingnek. Valójában az összes kinyilatkoztatási forma konkrét megtestesülése annak, ahogy a Fá hatalmas erejével helyreigazítom a Fát és megmentem az embereket.

Li Hongzhi

1996. július 2.

 

 

 

A „shan” rövid magyarázata

A shan az univerzum lényegének kinyilatkoztatása különböző szinteken és különböző dimenziókban, valamint a nagy megvilágosult lények alaptermészete. Ezért a művelőnek művelnie kell a shant és azonosulnia kell az univerzum természetével, mely a zhen-shan-ren. A mérhetetlen kozmikus test az univerzum tulajdonságaiból alakult ki, a zhen-shan-ren-ből. A Dáfá nyilvános terjesztésének értelme, hogy helyreállítsa az univerzum élőlényeinek eredeti természetét. A Dáfá tökéletes harmónia. Ha a három tulajdonság, a zhen-shan-ren, külön jelenik meg, egyenként ugyanúgy teljes mértékben tartalmazza a zhen-shan-ren-t. Ennek oka, hogy az anyag mikroszkópikus anyagból áll, amely még mikroszkópikusabb anyagból épül fel – ez így megy tovább a végéig. Ezért tehát a „zhen” a „zhen-shan-ren”-ből, a „shan” is a „zhen-shan-ren”-ből és a „ren” is „zhen-shan-ren”-ből áll. A tao iskola zhen művelése nem a zhen-shan-ren művelése? A buddha iskola shan művelése nem szintén a zhen-shan-ren művelése? Valójában ezek csak a külső megjelenési formájukban különböznek.

Beszéljünk csak a shanról. Ha kinyilatkozik a shan az emberi társadalomban, néhány hétköznapi ember számára, akik ragaszkodnak a hétköznapi emberek társadalmához, felvetődhet egy humán társadalmi kérdés: „Ha mindenki a Dáfát tanulja és a shanra fektet hangsúlyt, hogyan tudjuk kezelni az ellenünk irányuló idegen inváziókat vagy háborúkat?” Igazából már megmondtam a Zhuán Fálunban, hogy az emberi társadalom fejlődését a kozmikus légkör evolúciója irányította. Lehettek akkor az emberi háborúk véletlenek? Egy területen tele karmával vagy egy olyan területen, ahol az emberek romlottá váltak, bizonyosan nincs nyugalom. Ha egy nemzetiség igazán erkölcsös, biztos, hogy kis karmája van; az bizonyos, hogy nem indítanak ellene háborút, mert a Dáfá alapelvei megakadályozzák ezt. Az univerzum természete irányít mindent. Nem kell aggódni, hogy egy erkölcsös nemzetet megtámadnak. Az univerzum tulajdonságai – a Dáfá – jelen vannak mindenhol és körülölelik az egész kozmikus testet, a makroszkópikus szinttől a mikroszkópikus szintig. A Dáfát, amit jelenleg terjesztek, nemcsak a keleti embereknek tanítom, hanem egyszerre a nyugatiaknak is. A jószívű embereket köztük is meg kell menteni. Az összes nemzet, melynek be kell lépnie az elkövetkező új történelmi periódusba, megkapja a Fát és egy egészként fejlődik majd. Ez nem csak egy nemzet ügye. Az emberiség erkölcsi színvonala is visszatér majd az eredeti emberi természethez.

Li Hongzhi

1996. július 20.

 

Kiegészítés „Az egyén jellemének helyreigazítása” című íráshoz

Miután azt mondtam, hogy „A Fá-testek és a Fálun nem önmagukban létező lények,” néhány tanítvány megkérdezte, vajon ez ellentmond-e annak, ami a Zhuán Fálunban áll: „a Fá-test tudatát és gondolatait a főtest ellenőrzi. A Fá-test maga másrészt egy teljes, önálló és ténylegesen létező élőlény.” Véleményem szerint ez a Fá elégtelen megértésének köszönhető. A Fá-testeket nem lehet hasonló fogalmak alapján értelmezni, mint a teljesen független, önálló lényeket, mivel a Fá-testek uruk képzeletének és gondolatainak hatalmát és bölcsességét jelenítik meg; képesek saját maguk bármit megvalósítani, uruk akaratának megfelelően. Így a tanítványok csak a második mondatot jegyezték meg, és elsuhantak az első felett: „a Fá-test tudatát és gondolatait a főtest ellenőrzi.” A Fá-testek ezért nemcsak uruk lényének független és teljes képzeletét tükrözik, hanem jellemét is. Önmaguk meg tudnak valósítani mindent, amit uruk szeretett volna, miközben a normál lényeket senki nem irányítja. Az emberek teljes, független és valóságos, sajátos élőlényeknek tekintik a Fá-testeket. Egyszerűen kifejezve: a Fá-testjeim valójában én vagyok.

Li Hongzhi

1996. július 21.

 

Buddha-természet és démoni természet

Az univerzum egy nagyon magas és nagyon mikroszkópikus dimenziójában kétfajta lényeg létezik. Ezek az anyagi létezés két formái, amelyet a mindenek felett álló univerzum természete, a zhen-shan-ren mutat meg nekünk, az univerzum bizonyos dimenzióinak szintjein. Ezek áthatolnak bizonyos dimenziókon a tetejétől az aljáig, a mikroszkópikus szinttől a makroszkópikus szintig. A Fá különböző szinten történő megjelenésénél, minél alacsonyabb a szint, annál nagyobb a különbség a két különböző lényeg megjelenésében és azok variációiban. Ezek eredményeképpen születnek meg a tao iskola yin és yang és taiji alapelvei. Tovább haladva lefelé alacsonyabb szintekre, ez a kétfajta, különböző tulajdonságokkal rendelkező anyag, egyre inkább egymás ellentétjévé válik, és előidézik a „közös alkotás” és „közös gátlás” alapelveit.

A „közös alkotáson” és „közös gátláson” keresztül tűnik fel a kedvesség és a gonoszság, a helyes és a helytelen, a jó és a gonosz. Az élőlényeknél ez így lép előtérbe: ahol buddhák vannak, ott vannak démonok is; ahol emberek vannak, ott vannak szellemek is – ez sokkal inkább nyilvánvaló és komplikáltabb a hétköznapi emberek társadalmában. Ahol jó emberek vannak, ott vannak rosszak is; ahol önzetlen emberek vannak, ott vannak önzőek is; ahol széleslátókörű emberek vannak, ott vannak szűklátókörűek is. A művelést tekintve pedig, ahol vannak emberek, akik hisznek benne, itt vannak olyanok is, akik nem; vannak olyan emberek, akik megvilágosodnak általa, vannak, akik nem; vannak emberek, akik mellette állnak, vannak, akik ellene vannak – ez az emberi társadalom. Ha mindenki gyakorolná a művelést, megvilágosodna általa, és hinne benne, akkor az emberi társadalom az istenek társadalmává alakulna át. Az emberi társadalom csak az emberi lények társadalma, és nem szűnhet meg létezni. Az emberi társadalom örökké létezni fog. Ezért az normális, hogy vannak olyan emberek, akik ellene vannak. Abnormális lenne, ha senki nem ellenezné. Szellemek nélkül hogyan tudna az ember emberként reinkarnálódni? A démonok létezése nélkül senki nem lenne képes buddhát művelni. Keserűség nélkül nem lenne édesség.

Ha az emberek megpróbálnak elérni valamit, nehézségekkel kerülnek szembe a „közös alkotás” és „közös gátlás” alapelvei miatt. Csak, ha keserű erőfeszítések árán éred el, amit akarsz, és jutsz túl a nehézségeken, csak akkor érzed úgy, hogy nem volt könnyű győzelem, becsben tartod azt, amit elértél és boldognak érzed magad. Másrészről viszont, ha nem lenne a „közös alkotás” és „közös gátlás” és bármit elérnél erőfeszítések nélkül, megunnád az életet és hiányozna a boldogság érzése és a siker öröme.                   

Az univerzum bármely anyaga vagy élete mikroszkópikus részecskékből áll, amely nagyobb részeket képez és ezek alkotják a felszíni anyagot. A különböző tulajdonságokkal rendelkező kétfajta anyag által lefedett körben, az összes anyag és élet ugyanazon kettős természettel bír. Például a vas és az acél kemények, de oxidálódnak és rozsdásodnak, amint eltemetjük őket a földbe. Másrészről a kerámia és a porcelán nem oxidálódik és nem rozsdásodik, amikor a földbe temetjük őket, de törékenyek és könnyen össze lehet őket törni. Ugyanez érvényes az emberi lényekre is, akik a buddha-természetet, valamint a démoni természetet is egy időben birtokolják. Amit az egyén erkölcsi kötelezettség és feszélyezettség nélkül tesz, az a démoni természetből fakad. A buddha művelése megsemmisíti a démoni természeted és erősíti, valamint növeli a buddha-természeted.                                                                                               

Az egyén buddha-természete a shan, ami megnyilvánul az együttérzésben, abban, hogy az egyén először másokra gondol, mielőtt bármit tesz, vagy a szenvedés és fájdalom eltűrésének képességében. A démoni természet a rosszakarat, amely megnyilvánul az ölésben, lopásban és rablásban, önzőségben, gonosz gondolatokban, a viszály magjának elhintésében, a bajkeverésben, amelyet rémhírek, féltékenység, gonoszság, düh, lustaság, vérfertőzés, stb. terjesztése okoz.                                                                   

Az univerzum lényege, a zhen-shan-ren, különböző szinteken különböző módon nyilvánul meg. A két különböző lényeg az univerzum bizonyos szintjein belül különbözőképpen nyilvánulnak meg, különböző szinteken. Minél alacsonyabb a szint, annál több jele van a közös ellentétnek, és ez a jó és rossz közti megkülönböztetés. Az erényes egyre erényesebb lesz, mialatt a gonosz egyre gonoszabbá válik. Ugyanazon tárgy kettős természete is egyre inkább bonyolultabbá és megváltoztathatatlanabbá válik. Ez pontosan az, amire Buddha utalt, amikor azt mondta: „Mindennek van buddha-természete.” Valójában mindennek van démoni természete is.                                                                                               

Mindazonáltal az univerzumot a zhen-shan-ren jellemzi, ugyanígy a hétköznapi emberek társadalmát is. Ez a két lényeg, amit megvitattam, nem más, mint a kéttípusú lényeg, amely a legfelsőbbtől a legalsóbbig, a mikroszkópikus szinttől a makroszkópikus szintig, létezik az emberi társadalomban és visszatükröződik az élőlényekben és az anyagban és kettős természetet okoz bennük. De az életek és az anyag a legfelsőbbtől a legalsóbbig, az emberi társadalomban az anyag megszámlálhatatlan variációiból épül fel a mikroszkópikus szinttől a makroszkópikus szintig.

Ha az emberiség nem tartja be az emberi erkölcsi követelményeket, a társadalom irányíthatatlan káoszba fullad, természeti csapásokkal és ember által előidézett katasztrófákkal tarkítva. Ha a művelő nem szabadul meg a démoni természetétől a művelése alatt, akkor gongja súlyosan rendezetlen lesz, nem kap semmit, vagy démoni utat követ majd.

 Li Hongzhi

1996. augusztus 26.

 

Mérhetetlen kinyilatkoztatás

Sok tanítvány mára megvalósította vagy közel megvalósította a beteljesülést. Mily magasztos, komoly esemény egy emberi lény számára, ha eléri a beteljesülést! Semmi nem csodálatosabb, dicsőbb és fenségesebb ebben a világban. De az a helyzet, hogy szigorú követelményeket kell magával szemben felállítania minden művelőnek a művelési folyamat alatt. Ezenkívül garantálni kell a különböző szintekre való emelkedést az adott mérce elérésén keresztül. A Dáfát művelő gyakorlók nagyjában és egészében sikerrel állhatnak az elvárásokkal szembe. De mégis vannak olyan emberek is, néhány ragaszkodással, akik csak azért gyakorolnak, mert a többiek is azt teszik. Felszínesen ők is mondják, hogy a Dáfá jó, de a valóságban ők nem művelik magukat. Különösen a társadalom hatása alatt dícsérik a Dáfát, a társadalom felsőbb rétegétől az átlag emberekig – elismerően szólnak róla. Néhány kormány is szívesen látja, akkor a közösség is követi ezt a példát. Akkor ki mondja ezt őszinte szívvel? Kik azok, akik csupán visszhangozzák mások hangját? Ki dícséri kifelé és rontja meg befelé? Ha megváltoztatjuk a helyzetet az emberi társadalomban és ellenkezőjére fordítjuk az általános légkört, akkor nézzük csak meg, hogy ki mondja még mindig azt, hogy a Dáfá jó, és ki változtatja meg a véleményét. Így nem válik minden hirtelen kristálytisztává?                                                                                               

A Guangming Daily-vel történt incidens óta mostanáig, minden Dáfá-tanítvány egy szerepet töltött be: néhányan elszántak és szolidan művelték maguk. Néhányan leveleket írtak a kormányhoz, melyben a Dáfá hírnevét védték meg. Néhányan felháborodtak a felelőtlen cikk miatt. De voltak olyanok is, akik nem művelték belső önmagukat ezen nehéz helyzet közepette, hanem megosztott tevékenységbe kezdtek, ezáltal a jelenlegi helyzetet komplikáltabbá téve. Néhányan abbahagyták a művelést, félve, hogy a saját hírnevük és önérdekük megsérül. Míg mások rémhíreket terjesztettek, anélkül, hogy figyelembe vették volna a Dáfá stabilitását és felerősítették a Fát zavaró tényezőket. Néhány felelős személy különböző régiókban a Dáfá helyzetét a szociális trendek egészségtelen szokásaival elemezték; ez a szokás a politikai küzdelem évei alatt alakult ki. Összegezték az egymástól elszigetelt problémákat, amelyek különböző régiókban adódtak, és úgy gondolták, hogy bizonyos fajta szociális trend jött létre. Ezt még terjesztették is más tanítványoknak.  Habár különböző okai voltak ennek, bármi más súlyosabban le tudná rombolni a Fát? Még rosszabb, hogy néhány ember problémát szított azáltal, hogy rémhíreket terjesztett a démoni természettel, hogy káosz törjön ki.

A Dáfá az univerzumhoz tartozik, és áthatol egészen az emberi társadalomig. Ha egy ilyen nagy Fát terjesztenek, lehetséges lenne ez egyáltalán, ha nem lenne minden elrendezve? Nem úgy van, hogy minden, ami történik, a Dáfá-tanítványok xinxingjének vizsgája? Ha azt mondod “jó”, mindenki mondja, hogy “jó”, akkor hogyan látod az egyén szívét? Csak a kritikus pillanatban láthatjuk a szívét. Ha az ember nem hagy el bizonyos ragaszkodásokat, el is meri árulni buddhát – lehet ez egy jelentéktelen probléma? Néhány ember fél. De mitől fél? Tanítványaim! Nem hallottátok azt a történetet tőlem, mikor egy ember arhattá művelte magát és leesett, mert félt? Minden emberi ragaszkodást el kell távolítani, akármi is az. Néhány tanítvány mondta: „Mi van itt, amitől félni kell? Ha a fejemet levágnák, akkor is meditálna a testem tovább.” Ha összeveted ezeket, akkor az első pillantásra tiszta lesz, milyen jól művelnek ők. Persze, néhány felelős személy aggódik a Dáfá biztonságáért, de ez egy másik kérdés.                                                                                               

Mi csak azt szeretnénk, hogy azok a tanítványok, akik nem gyakorolják szorgalmasan a művelést, lássák a saját fogyatékosságukat; hogy azok, akik csak felszínesen tartanak a többiekkel, napvilágra kerüljenek; hogy azok, akik álcázva szabotálják a Fát, lelepleződjenek; és hogy azok a tanítványok, akik ténylegesen művelik magukat, elérjék a beteljesülést. 

Li Hongzhi

1996. augusztus 28.

 

A művelés nem politika

Néhány tanítvány elégedetlen a társadalommal és a politikával; ők Dáfánkat ezzel az erős ragaszkodással tanulják és nem tudják feladni. Sőt, a Dáfánkat akarják kihasználni, hogy beavatkozhassanak a politikába. Ez az erkölcstelen gondolkodás meggyalázza buddhát és a Fát. Ha nem szüntetik meg ezt a fajta gondolkodást, akkor nem jutnak el a megvilágosodásig.                                                                

Az előadásaimban ismételten hangsúlyozom, hogy az emberi társadalom ezen formája – bármilyen típusú szociális és politikai rendszer is – az Ég által eleve elrendelt és meghatározott. A művelőknek nem kell az emberek lényegtelen csekélységeivel törődni, még kevésbé a politikai harcokkal. Hogy kezelnek minket a társadalomban? Ez nem egy gyakorló szívének a próbatétele? Ne keveredjünk bele a politikába.                                                                                               

Dáfánk művelési formája ilyen. Nem vagyunk függőek semmilyen politikai hatalomtól sem, sem belföldön, sem külföldön. Ha egy befolyásos ember nem művelő, akkor nem tölthet be semmilyen felelősségteljes pozíciót a mi Dáfánkban – sem névlegesen, sem valóságosan.                  

Tanítványaim: Emlékeznetek kell arra, hogy mi igaz művelők vagyunk. El kellene hagynunk az emberi hírnevet, profitot és az érzelmeket. Mi köze van a művelésetekhez a társadalmi rendszernek? Csak akkor érheted el a megvilágosodást, miután feladtad az összes ragaszkodásodat, kivétel nélkül. Egy művelő jól végzi majd a munkáját, de nem érdekli a politika és a politikai hatalom. Ha valaki ezen megbukik, az abszolút nem az én tanítványom.                                                                                               

Segíthetünk a művelőknek, hogy megkapják a Fát és hogy elérjék a megvalósítási helyzetet. Képesek vagyunk az embereknek megtanítani, hogy jószívűek legyenek a társadalomban – ez jót tesz az emberi társadalom stabilitásának. A Dáfát azonban nem az emberi társadalom kedvéért terjesztettük, hanem azért, hogy elérhessétek a megvilágosodást.

Li Hongzhi

1996. szeptember 3.

 

A megbízott személy is művelő

A különböző régiókban lévő asszisztens központjaink által megbízott koordinátorok panasz nélkül keményen dolgoznak a Dáfáért. Ennek ellenére sok koordinátor nem tudja megfelelően kezelni a megbízottak közti viszonyokat és ezért nem tudnak együttműködni. Ez rossz színben állította be a Dáfá imázsát. Néhányan megkérdezték tőlem: „Ez azért van, mert azok az emberek képtelenek véghez vinni ezt a munkát?” Véleményem szerint ez a hétköznapi emberek ítélete. A döntő ok az, hogy nektek, a központok koordinátorainak és segéd-koordinátorainak, mint művelőknek is vannak ragaszkodásaitok, amiket nem tudtok feladni. Szükségetek van egy olyan környezetre, ahol meg tudtok válni ragaszkodásaitoktól. Amikor azonban a megbízottak körében nő a feszültség, általában a Dáfát használjátok ürügyként, például “valaki nem akar együttműködni”, hogy így elkerülhesd a konfliktusokat, ahelyett, hogy megragadnád ezt a kedvező alkalmat, hogy önmagadba nézz és emeld önmagad. Ha nem hagytad fel a ragaszkodásodat vagy nem tökéletesítetted önmagad, akkor a probléma legközelebb újra felmerül. Ez biztosan megzavarja majd a Dáfáért való munkádat. Nem tudtad, hogy a megbízottak körében fellépő feszültséget én rendeztem el számotokra azért, hogy tökéletesítsétek magatokat? Ti meg a Dáfáért való munkát használjátok fel arra, hogy elrejtsétek a ragaszkodásaitokat, amiket tökéletesítenetek kellett volna, de még nem tettétek. Amikor a konfliktus egyre nagyobb lett és nem tudtad legyőzni az akadályokat, gondolatban panaszkodtál nekem. Tudjátok, hogy hogy érzem magam ekkor? Ha a központ koordinátoraként a Dáfáért dolgozol, az nem azt jelenti, hogy elérheted a megvilágosodást anélkül, hogy emelnéd a xinxinged. A tanítványok is minden helyzetben felismerik, hogy emelni kell a xinxinget. Ezt miért nem tudják felismerni a központ koordinátorai? A konfliktusok azért keletkeznek, hogy emelhesd magad, másként ez nem is működne. A Dáfáért való munka szintén egy kedvező lehetőség arra, hogy tökéletesítsd a xinxingedet.

Miért írom kifejezetten nektek ezt a cikket? Mert a mindennapi cselekedeteid és a mindennapi állításaid közvetlen hatással vannak a tanítványokra. Ha jól műveled magad, akkor a Fá jobban terjed a közvetlen környezetedben, és a tanítványok is jobban művelnék magukat. Ha ez nem így történik, akkor ártasz a Fának. Mivel a Dáfá elitjei vagytok a hétköznapi emberek szintjén, nem hagyhatom, hogy dolgozzatok anélkül, hogy elérnétek a megvilágosodást.

Li Hongzhi

1996. szeptember 3.

 

Mi a művelés?

Ha a művelésről esik szó, sokan azt hiszik, hogy a művelési gyakorlat csak abból áll, hogy néhány gyakorlatot végeznek, ülnek és meditálnak, és megtanulnak néhány mantrát, amely majd őket istenné vagy buddhává változtatja, vagy lehetővé teszi számukra, hogy elérjék a taot. Ez valójában nem művelés. Ez csupán az evilági készségek és technikák gyakorlása.                                                           

A vallásban nagy figyelmet fordítanak a művelésre, ezt „xiuxingnek” (a viselkedés művelése) hívják. Ez megint csak egy másik véglet. A szerzetesek és szerzetesnők szorgalmasan olvassák a szútrákat és a szútrák tudását tartják a megvilágosodáshoz vezető módszernek. Amikor Buddha Sákjamuni, Jézus és Lao-ce még éltek, valójában nem is léteztek még szútrák – csak a valódi művelés volt. A művelés irányítása az volt, amit a tiszteletreméltó mesterek mondtak. Később a követők emlékeztek a szavaikra, könyvekbe foglalták őket, és Szent Írásoknak nevezték őket. A buddhista filozófiát és a dharma elméleteket fokozatosan tudományként kutatták. Nem művelték magukat és nem is tekintették a dharmát művelésük irányadójának, mint tiszteletreméltó mestereik idejében. Ehelyett a klasszikus vallási művek és a tudomány tanulmányozását tekintették művelésnek.                                                                                               

Ez egy történelmi lecke volt. A Fálun Dáfát művelő tanítványoknak feltétlenül meg kell jegyezniük: nem szabad a Fát csupán hagyományos emberi tudományként felfogni, vagy olyasvalamiként, amit inkább a szerzetesnek kell tanulmányozni, nehogy így ne tudjátok magatok rendesen művelni. Miért mondom nektek, hogy tanulmányozzátok, olvassátok és kívülről tanuljátok meg a Zhuán Fálunt? Hogy az irányítsa a műveléseteket! Akik csak mozdulatokat végeznek, de nem tanulják a Fát, ők nem számítanak Dáfá-tanítványnak. Ha tökéletesíted a xinxinged és emeled a szinted, ha tanulod a Fát, műveled a szívedet és emellett végzed a gyakorlatokat a megvilágosodás elérésének módszereként, csak akkor nevezhető ez igazi művelésnek.

Li Hongzhi

1996. szeptember 6.

 

A Dáfá örökké olyan tiszta marad, mint a gyémánt

A vallást nem lehet összekeverni a politikával, különben a vezető gondolatait szükségszerűen a világi dolgok töltik majd ki. Ugyan az emberek jószívűségéről és a tiszta világba való visszatérésről beszélnek, szívük azonban gonosz és álszent; amire igazán törekszenek, az a hírnév és önérdek. A hatalom az, amire az emberek vágynak. A hírnév pedig nagy akadály, ami gátolja a beteljesülés elérését. Ezért az ilyen emberek gonosz vallások vezetőivé válnak idővel. Mivel a vallás célja, hogy megtanítsa az embereknek, hogyan legyenek jók, azért, hogy visszajuthassanak mennyei paradicsomukba, azok az alapelvek, melyeket prédikálnak, biztosan magasabb szinten vannak, mint az emberi társadalombeliek. Ha ezeket az emberi világ politikájában alkalmazzák, az a mennyei alapelvek ellen elkövethető legsúlyosabb vétség. Hogyan vezethetnék az emberi ragaszkodások az isteneket és a buddhákat, hogyan keveredhetnének bele a piszkos politikai dolgokba és az emberi társadalom hatalmi harcaiba? Ez az, amit az emberi lény a démoni természet irányítása alatt tesz. A kormány az ilyen vallásokat arra használja fel, hogy erőszakot szítson és vallási háborúkat folytasson. Így ezek gonosz vallássá változnak át, melyek veszélyeztetik az emberiséget.                                                                                                

Viszont a „népvallás” sem segít. Először is ez könnyedén megváltoztatja a vallásos tantételeket, majd a hagyományos emberi társadalom elméleteinek szintjére redukálja őket. Másodsorban pedig egy vallás könnyen politikai eszközzé válhat, amely megrontja a buddha Fáról alkotott képet. Harmadsorban pedig a vallási vezetők politikussá válhatnak és ez a vallás vége,  ami a vallást egy gonosz vallássá formálja át.                                                                                                

A Fálun Dáfá nem vallás, de a jövő generációi vallásként tekintik majd. Terjesztésének célja nem egy vallás alapítása, hanem a művelés. Lehet, hogy azon emberek száma nagy, akik tanulják a Dáfát, de az nem megengedett, hogy minden polgár vallási követővé váljon, és hogy mindenki részt vegyen a művelési gyakorlat egységes tevékenységében. A Dáfá művelés mindig önkéntes dolog! Nem szabad senkit arra kényszeríteni, hogy részt vegyen a művelési gyakorlatban.

A jövőben nem szabad a Dáfát politikai dolgokra használni. A Dáfá képes az emberek szívét jóra változtatni, ezáltal stabilizálni a társadalmat. Viszont semmi esetre sem szabad azért tanítani, hogy az emberi társadalom elemeit fenntartsuk. Tanítványaim, tartsátok észben, hogy bármilyen nagy nyomást is gyakorolnak a politikai erők vagy más hatalmak a jövőben, a Dáfát sosem használhatják fel a politikai erők.                                                                                               

Sose keveredj bele politikai dolgokba, és ne avatkozz bele az állami ügyekbe. Művelődj igaz szívvel és maradj jószívű. Tartsd meg a Dáfát tisztán, változatlanul és elpusztíthatatlanul, mint amilyen a gyémánt, ezáltal örökké létezni fog.

Li Hongzhi

1996. szeptember 7.

 

További megértés

Tulajdonképpen már elég világosan kifejtettem nektek a buddha-természet és a démoni természet lényegét. A teszt, amin át kell mennetek valójában az, hogy el tudjátok-e távolítani a démoni természetet magatokból. Ennek ellenére időről időre különböző ürügyeket hoztatok fel, vagy magát a Dáfát használtátok arra, hogy elrejtse démoni természeteteket, és megbuktatok a xinxingetek emeléséből, és újra és újra elszalasztottátok a lehetőségeket.

Tudjátok ezt? Amíg művelő vagy, bármilyen környezetben vagy bármilyen körülmények között is vagy, minden bajt és kellemetlen dolgot, amin keresztül kell menned – még ha ezek a Dáfáért való munkát is magukban hordozzák, és bármennyire is jónak és szentnek tartod őket – arra használom fel, hogy eltávolítsd magadból a ragaszkodásokat, hogy felszínre hozd a démoni természetet, hogy eltávolítható legyen az emelkedésben, ami a legfontosabb.                                                                                               

Ha képes vagy ezúton sikeresen emelkedni: minden, amit ezután tiszta szívvel teszel, a legjobb és legszentebb dolog lesz.

Li Hongzhi

1996. szeptember 9. 

 

Tanulságos tanácsok

Már négy éve, hogy elkezdtem tanítani a Dáfát. Néhány tanítvány xinxingje és világi szintje csak lassan emelkedett; leragadtak egy adott szinten a tanításaim és a Dáfá megértésében, és mindig hálásak voltak velem szemben a testükben történt változásokért és a természetfeletti képességek megnyilvánulásáért – ezek azonban emberi gondolatok. Ha nem akarod megváltoztatni az emberi állapotodat, és értelemmel megnövelni a Dáfá igaz megértését, el fogod szalasztani a lehetőséget. Ha nem változtatod meg az emberi logikádat, amit átlagos emberként évezredek alatt mélyen a csontjaidban formáltál, nem leszel képes elszakadni ettől a felszínes emberi külsőségtől és nem fogod tudni elérni a beteljesülést. Nem tudod mindig számonkérni tőlem, hogy távolítsam el neked a karmát, miközben te nem emeled magad igazán a Fá megértési folyamatában, és nem kerekedsz az emberi felfogás és megjegyzések fölé. Gondolkodásmódod, felfogásod és az általad felém és a Dáfá felé irányuló megbecsülésed mind a hagyományos emberi gondolkodás eredménye. Amit én tanítok neked, az valójában a hagyományos embereken túl történik és a Dáfát az értelem segítségével ismeri fel igazán.

A művelésben nem haladsz előre igazán és szilárdan, amely belsőleg nagyszerű, alapjaiban történő változásokat okozhatna. Ehelyett erőmre támaszkodsz és felhasználod a hatalmas külső tényező előnyét, ami soha nem fogja tudni átalakítani az emberi természetedet buddha-természetté. Ha mindenki közületek a szív legmélyéből ismerné fel a Fát, az lenne csak igazán a Fá megtestesülése, melynek ereje nem ismer határokat – és a hatalmas buddha Fá újból megjelenne az emberi világban!

Li Hongzhi

1996. szeptember 10.

 

A Dáfát nem szabad ellopni

Tanítványaim! Többször mondtam már, hogy a Dáfá terjesztése a lehető legnagyobb kegy az emberek számára. Ez évmilliárdokat nézve is példátlan! Néhány ember azonban egyszerűen még nem ismerte fel, hogy meg kellene becsülnie. Vannak mások, akik meg akarják változtatni a Fát vagy a gyakorlatokat úgy, hogy azokat hozzájuk, az etnikumukhoz vagy nemzetükhöz tartozónak ismerjék el. Gondoljátok át! Azt hiszitek, hogy ez jó az önérdek miatt, amihez ragaszkodtok, vagy nemzetérdek miatt, és így tovább – ez emberi gondolkodásmód. Rendben lenne, ha a hagyományos emberi társadalom dolgairól lenne szó, de ez nem egy hagyományos emberi dolog. A Fát nem a nemzetednek tanítják! Ez az univerzum Dáfája, a buddha Fá alapja! Azért terjesztik, hogy megmentsék az embereket. Te meg, meg akarod változtatni ezt a nagy Fát …? Még a legkisebb rész megváltoztatása is kolosszális bűn. Légy biztos abban, hogy nem lesznek gonosz gondolataid egyszerűen csak a hagyományos emberi társadalomhoz való ragaszkodásod miatt! Ez rendkívül veszélyes!                     

Tudtátok, hogy az elmúlt években néhány tanítvány hirtelen meghalt? Néhányuk pontosan azért halt meg, mert ilyen dolgokat tettek. Ne gondold azt, hogy a Mesternek volt valami köze ehhez. Tudnod kell, hogy számos Fát oltalmazó isten létezik különböző szinteken, akiknek kötelessége, hogy védelmezzék a Fát. Ezenkívül a démonok sem kímélnek titeket! Ez azért van, mert az igaz Fát műveled, mely eltüntette a karmádat, ami a korábbi életedben jelen volt. Ha egyszer visszaestél a hétköznapi emberek szintjére, senki nem fog megvédeni téged és a démonok elveszik az életedet. Még az is használhatatlan, hogy védelmet keresel más buddháknál, taoknál és isteneknél, mert ők nem fogják megvédeni azt, aki bomlasztja a Fát. Mi több, a karmád visszatér a testedbe.                                                                                               

Nehéz a művelést gyakorolni, és nagyon könnyű visszaesni. Ha egy ember megbukik a teszten, vagy nem enged el egy erős emberi ragaszkodást, akkor az ellenkezőjébe csaphat át a dolog. Túl sok tanulság létezik a történelemben. Csak a visszaesés után kezd az egyén sajnálkozni, amikor már túl késő.

Li Hongzhi

1996. szeptember 22., Bangkok

 

Mi a megvilágosodás?

A megvilágosodást a bölcsesség ébredésének is nevezik. Dáfánkban ezt a gong felnyitásának nevezik; vagyis, ha valaki elérte a beteljesülést a művelésen keresztül, befejezte az egész művelési folyamatot, és azon a ponton van, hogy elmegy a mennyei birodalomba.                                  

Milyen állapotban van az az ember, aki elérte a megvilágosodást? Aki célt ért buddha művelésében, az buddhává válik; aki célt ért bodhiszattva művelésében, az bodhiszattvává válik; aki célt ért arhát művelésében, az arháttá válik; aki taot műveli, az taot fogja elérni; és aki célt ért az istenek művelésében, az isten lesz. A beteljesülés elérése után néhány megvilágosult embernek még mindig van dolga a hétköznapi emberek társadalmában vagy még be kell tartaniuk ígéreteket, ezért muszáj a hétköznapi emberek között élniük egy adott ideig. A hétköznapi emberek közötti élet azonban elég nehéz számukra. Minden gondolat, ami megfordul a hétköznapi emberek fejében, ragaszkodó, egoista, piszkos és számító – ezeket a megvilágosult emberek tisztán érzékelni tudják, mert nagyon messze vannak a hétköznapi emberek gondolatvilágától. Sőt, még emberek ezreinek a legcsekélyebb értelmi tevékenységét is képesek egyszerre érzékelni. Azonkívül a karma és a vírusok a hétköznapi emberek társadalmában mindenhol előfordulnak; olyan sok más rossz dolog lebeg a levegőben, ami ismeretlen az emberi lények számára. Ők mindezt tisztán látják. A végső időszak jelenlegi emberi társadalmában a karma hatalmas. Nagymennyiségű karmát, vírust és mérgező gázokat lélegeznek be az emberek. Bizonyosan nagyon nehéz számukra ebben az emberi világban maradni.                                                                                               

Hogy néznek ki? Ez az, amit az ezekhez a dolgokhoz ragaszkodó tanítványok próbálnak meg kitalálni. Ne próbáld meg kitalálni, hogy vajon ez a személy megvilágosultnak néz-e ki vagy úgy néz ki, mint aki már elérte a beteljesülést. Inkább összpontosítsd az értelmedet szorgalmasan és igazul a művelésre, hogy minél előbb elérd a beteljesülést. Miért nézel másokra? Valójában azok az emberek, akik megvilágosodtak, gyakran olyan tanítványok, akiknek nincsen érvényesülési vágyuk, hanem inkább csendesen és igazán művelik magukat. Különböző korú emberek, akik külsőleg nem különböznek a hétköznapi emberektől. Nagyon valószínű, hogy nem keltik fel mások figyelmét. Habár isteni hatalommal és az átalakulás képességével rendelkeznek, úgy találják, hogy nem éri meg ezeket megmutatni az embereknek, mert azok olyanok, mint az alacsony, kicsi organizmusok. Az emberi lények különböző jelentéktelen értelmezéseket és gondolatokat képeznének, ha látnák ezeket a dolgokat, és a rajongás ragaszkodásával kezelnék; a megvilágosult emberek ezt ki nem állhatják. Nagyon nehéz a hétköznapi emberek számára megérteni, miből áll a buddha Fá isteni hatalmának igaz, fontos belső jelentése.   

Jelenleg néhány tanítvány, akik túl sok dologgal törődnek, ahelyett, hogy szorgalmasan művelnék maguk, mindenhol azokat az embereket keresik, akik már megvilágosultak. Gondoljátok át: A megvilágosult személyek már buddhák, birtokukban van minden tulajdonság, ami egy buddháé. Hogyan engedhetnék meg az embereknek, hogy megismerjék őket? Hogyan tudhatnak az emberek a buddhákról? Miközben mindenhol keresed őket, a ragaszkodásaid, versengésed, kíváncsiságod, vágyad, és tolakodó lényed, kombinálva a törtetés ragaszkodásával, megzavarják a tanítványok békés művelését. Tudjátok mit éreznek? Minden szándékos emberi tevékenység vagy gondolat elviselhetetlen számukra!

Mivel néhány tanítvány nagyon magas dimenziókból jött, hogy megkapja a Fát, ők nagyon hamar megvilágosodnak. A kétéves művelési időszak, amit korábban említettem, ezekre a tanítványokra vonatkozott. De minden Dáfá-tanítványunk tényleg jelentősen előrehaladt az igaz művelésben. Rengetegen közülük hamarosan megvilágosulnak és ez meghaladja a művelők képzeletét is. Remélem mindenki megnyugszik majd és folyamatosan előrehalad és szilárd marad. Mindenkit fogadok és kísérek a beteljesülés alatt.

Li Hongzhi

1996. szeptember 26.

 

Az emberiség újrateremtése

Az emberi lények által ismert valóság csak egy illúzió, amit az ő tudatlan nézetük a történelem fejlődéséről és a tapasztalati tudományaik hoztak létre. Ez nem a nagyszerű valóság igaz kinyilatkoztatása az univerzumban. Azonkívül az eredeti valóságnak kötelessége új tudományokat és újfajta értelmezést létrehozni. Az univerzum törvényei és alapelvei majd újra feltűnnek az emberi világban.                                                                                               

Az emberi önzőség, kapzsiság, butaság és tudatlanság egymásba fonódott az emberi természetben rejlő jósággal, és az emberek tudtukon kívül alkotnak mindent, amit hordozniuk kell; ez folyamatosan elnyeli a társadalmat. Számos különféle társadalmi probléma a világban csak a felszínen munkálkodik, de mindenhol lesben áll. Még az emberek nem tudják felfedni a saját természetük okait. Az erkölcs degenerálódása után az emberek nem lesznek képesek arra, hogy lássák, hogy a szörnyű emberi szív a társadalmi problémák mérgező gyökere, és így ők mindig esztelenül próbálják meg megtalálni a kiutat az ilyen társadalmi jelenségekből. Ennek eredményeként az emberi lények sosem realizálják, hogy az úgynevezett „kiutak”, amiket saját maguknak hoztak létre, pontosan saját maguktól vágják el őket. És így még kevesebb kiút van, és az újabb problémák, amelyek következnek, még rosszabbak. Ezért az emberek nagy nehézségek árán újra megtalálják a piciny helyet és új méréseket végeznek, ezáltal újra bezárva ezt a visszamaradó kis helyet. Ez megismétlődik egy adott periódus múlva és nem marad több hely, és tovább már nem találják meg a kiutat és nem látják az igazságot a zárt téren túl. Az emberi lények elkezdenek szenvedni mindentől, amit ők alkottak saját maguknak. Ez a végső út, amelyben az univerzum eltávolítja az életeket.

A buddhák ura, akinek kegyelme hihetetlenül hatalmas, ráhagyta a buddha Fát az emberi lényekre. Az univerzum ad az embereknek még egy lehetőséget, megengedve, hogy a hatalmas buddha Fá felfedje újra az univerzum aktuális valóságát az emberi világnak, hogy elmossa az összes mocskot és tudatlanságot, és felhasználja az emberi nyelvet, hogy újra elfogja fényességét és ragyogását. Becsüld meg! A buddha Fá éppen előtted van.

Li Hongzhi

1996. szeptember 28.

 

Hanyatlás

A klérus teljesen megszentségteleníti a tisztasági fogadalmat, amit tett és ezáltal az Istenben való bizalom nem ér egy fillért sem, és ez megdöbbenti mind ez emberiséget, mind az isteneket. A jószívű emberek őket tartották az egyetlen embereknek, akikre számítani lehet a megváltásnál. A csalódás miatt az emberek egyre kevésbé hisznek a vallásban és végül az emberek teljesen elveszítik Istenbe vetett hitüket, ezáltal rossz dolgokat követnek el fenntartások nélkül. Ez odáig terjedt ki, hogy az emberek mára teljesen degenerált emberekké váltak, akiknek démoni természete erős lett, ezáltal az istenek elvesztették bizalmukat az emberekben. Ez a legfőbb oka annak, amiért az istenek nem gondoskodnak többet az emberekről.

Li Hongzhi

1996. október 10.

 

A buddha-természetben nem hagyunk ki semmit

A Fá tanításában sokszor említettem, hogy az írások felbukkanása Sákjamuni buddhizmusában és a dharma-végi periódusban főként azért jöttek létre, mert néhány ember hozzácsatolta a dharmához a saját szavait és értelmezését – ez a legnagyobb tanulság a történelemben. Mindazonáltal néhány tanítvány egyszerűen elutasítja a hagyományos emberi ragaszkodások feladását. A démoni természet által előnyét élvezik és emiatt kérkednek szónoki és irodalmi tehetségükkel – tudtukon kívül szabotálják a Fát.               

Mostanában néhányan „piszkos víz kiöntésének” nevezik, amikor a tanítványok, miután elmélyítették ismeretüket a művelésükben, korábbi hiányosságaikról beszélnek a tapasztalat-csere közben. Ez teljesen megváltoztatta a művelési gyakorlat tartalmát. A művelési gyakorlat szent, és semmi köze a hétköznapi emberek önvizsgálatához vagy bűnbánatához. Tanítványok! Nem szabad véletlenül sem felvenni olyan kifejezést, amit mindenki használ vagy említ. Ezzel nem valami emberit adtok hozzá a Dáfához? Tavaly, miután a pekingi oktató központ közzétett négy szólást, kifejezetten ezért írtam egy cikket, „Javítás” címmel. Komolyan kell venni. Persze még mindig van néhány más, nem helyénvaló kifejezés, amelyet használnak. Gondoljátok át: ha ma hozzáadtok egy szót és egy másikat holnapután, az idő előrehaladtával a tanítványok következő generációja nem fogja tudni, hogy ezek kinek a szavai, és így a Dáfá fokozatosan megváltozik.

Tisztában kell lennetek azzal, hogy a művelési gyakorlat formája, amit rátok hagytam, sosem változhat meg. Ne tégy semmi olyat, amit én sem tettem, ne használj semmit, amit én sem használtam. A művelésben úgy kell beszélned, ahogyan én beszélek. Vigyázat! A buddha Fá tudattalan megváltoztatása ugyanúgy tönkre teszi azt!

Azt is el akarom mondani neked, hogy a múltbéli természeted valójában az egoizmuson és az önzőségen alapult. Mától fogva, ha bármit teszel is, először másokra gondolj és műveld magad az önzetlenségig és emberbarátságig. Így mától kezdve bármit teszel vagy bármit mondasz, másokra kell gondolnod. Vigyáznotok kell, hogy a Dáfá örökké változatlan maradjon!

Li Hongzhi

1997. február 13.

 

Tiszta és éber

Itt az idő, hogy tegyünk néhány észrevételt a különböző régiókban az oktató központok koordinátorai által jelenleg alkalmazott munkamódszerekkel kapcsolatban. Az helyes, hogy végrehajtod a Kutató Társulat követelményeit, de meg kell gondolnod, hogy hogyan teszed ezt. Gyakran mondom, hogy ha egy ember teljes mértékben mások jólétét szolgálja, és ha nincs semmilyen személyes szándéka vagy személyes tartása, akkor amit mond, az a hallgatók szemébe könnyeket csal. Nemcsak a Dáfát tanítottam nektek, hanem rátok hagyom a viselkedésemet is. A hangszín, a jószívűség és az érvelések meg tudják változtatni az ember szívét, de a parancsok nem! A szívek így nincsenek meggyőzve, csak felületesen engedelmeskednek. Ha nem néz rájuk senki, mindent újból saját akaratuk szerint tesznek.

Mindegy, milyen Dáfá-munkáról van szó, arra kell, hogy szolgáljon, hogy az emberek megkapják a Fát és a gyakorlók emeljék szintjüket. Ezen a két ponton túl minden más értelmetlen. Ezért az összes tevékenységet a helyi feltételeknek és a tanítványok szituációjának megfelelően kell megszervezni, nem pedig örök érvényűvé tenni. A Dáfá tanulása önkéntes, az aktivitások szintén. Valójában egy központ vezetésével megbízott személy, mindenek előtt első a Fá tanulásában. Ha egy személy önmaga nem jól tanulja a Fát, nem fogja teljes értékűen végezni munkáját. A tapasztalatmegosztó konferenciák, amelyeket az oktató központok különböző régiókban szerveznek, sosem válhatnak önkritizáló konferenciává. Egy ilyen ünnepélyes Fá konferencia, amelyet a Dáfá művelési gyakorlatokban szerzett tapasztalatok megosztására szerveztek, sosem változhat bemutató konferenciává, ahol a társadalom sötét oldalát hozzák felszínre, még kevésbé szabad kényszeríteni a tanítványokat, hogy felfedjék hiányosságaikat és hibáikat, amelyeket akkor vétettek, amikor még hétköznapi emberek voltak. Ez komoly, negatív hatásokat idéz elő, lerombolva a Dáfá hírnevét. Tisztában kell lenned azzal, hogy mit csinálhatsz és mit nem. Ez egy komoly művelés. A tapasztalatmegosztó konferenciák a tanítványok tökéletesítésére és a Dáfá terjesztésére vannak, nem arra, hogy a közönség elé tárják, hogy tanítványaik egykor milyen rosszak voltak. A Dáfá művelésről beszélek, és nem az úgynevezett „piszkos víz kiöntéséről”. A Dáfában végzett munkát nem lehet a műveléstől külön végezni. Azon tényezők, amelyek a xinxingedet tökéletesítik, a munkádban mindenhol feltűnnek. Nemcsak dolgoznotok kell, hanem el kell érnetek a beteljesülést is. Tudom, hogy néhányan közületek ritkán olvassák a könyvet és ritkán tanulmányozzák a Fát. Nem vizsgáljátok meg önmagatokat a különböző cikkek szerint, amiket írtam nektek és melyeket jingwennek neveztek. Mik az a “jingwen”? Ezt jelenti: jingchang (gyakran olvasandó) wen (írások). Olvassátok ezeket? Ha többet tanulmányozod a Fát, nem fogsz rosszul teljesíteni a munkádban. Rámutatok a hiányosságaitokra, hogy így a Dáfá sokkal egészségesebb módon tudjon fejlődni, kevesebb problémával. Valójában a Dáfá gazdagítja a tapasztalataid, és kialakítja a Dáfá eliteket.

Li Hongzhi

1997. június 13., Hong Kong 

 

Örökké tartsd emlékezetedben

Dáfá egyesületek:

Azt tanácsolom, hogy rögtön ott helyben semmisítsetek meg minden írást, amit nem publikusan adtam ki, de engedélyem nélkül mégis közhasználatban van. Például azokat a beszédeimeket, melyeket Changde városból terjesztettek; amit egy pekingi gyakorló mondott a gongnengről (természetfeletti képességek); a Dalian-beli oktató központ koordinátorának beszédét; a Guizhou oktató központ koordinátorától származó barlangtörténetet és más szóbeszédeket; nem említve a különböző régiókban megbízott emberek beszédeit; a tanítványok elbeszélését miután láttak engem; a Dáfá Kutató Társulat megbízott embereinek beszédeit; és így tovább, a szövegeket, hangfelvételeket, videoszalagokat, stb., amiket az engedélyem nélkül írtak át a beszédeimből. Ezeket azonnal ott helyben meg kell semmisíteni, nem szabad megtartani ezeket semmilyen ürüggyel sem. Mi a „Dáfá megóvása”? Ez a Dáfá legteljesebb módon történő megóvása és egy próba, hogy vajon tudod-e követni, amit mondtam neked és vajon valójában a tanítványom vagy-e! Hadd mondjam el újra mindenkinek, hogy a Buddha Sákjamuni által tanított dharmát épp ily módon szabotálták. Ez egy lecke a történelemből. Mától kezdve senki se rögzítse se hanganyag, se videó kazetta formájában azokat a beszédeket, amelyeket bármely megbízott személy tart különböző régiókban, vagy bármely tanítvány tart; leginkább ne adjátok ki szövegek formájában ezeket, hogy szétterjedjen az emberek körében és olvasni tudják. Ez nem egyes emberek problémája, és nem arról van szó, hogy kritizáljunk egyes embereket, hanem ez a Dáfá helyesbítése. Tartsátok az eszetekben: Kivétel a Dáfá tanítványok tapasztalatmegosztó konferenciái a Fá tanulmányozására és a tevékenységek, amelyeket a vezető oktató központok szerveztek a Kutató Társulat jóváhagyásával, de ezen kívül bármi, ami nem tartozik a Dáfához, de mégis közszájon forog, tönkre teheti a Fát.

Li Hongzhi

1997. június 18.

 

Súlyos csapás

Hogy általánosabbá tegyük több ember számára a művelési gyakorlatot, a Dáfá jelenleg a művelési gyakorlat formáját veszi fel, mely a hétköznapi emberek társadalmában zajlik; a gyakorlók a munkahelyükön és a hétköznapi emberek másfajta környezetében művelik magukat. Csak a szerzeteseknek és szerzetesnőknek kell barangolniuk. Néhányan jelenleg körbejárják az országot, akik Dáfá-tanítványoknak nevezik magukat. Ok nélkül a Dáfá-tanítványok otthonaiban laknak, ez idő alatt esznek, isznak, elvesznek és kérnek dolgokat. Csalnak és hazudnak, a Dáfá előnyeit élvezik azáltal, hogy a jó természetű tanítványokat kihasználják. De tanítványaink miért nem tudják őket megkülönböztetni a többiektől? A művelés az egyén önművelését jelenti. Gondoljátok meg: Ezek az emberek miért nem gyakorolnak nyugodtan saját otthonukban? Egy nehéz környezet segít az egyénnek, hogy jobban tudja művelni magát. Ezek az emberek miért nem veszik figyelembe a szavaimat, és miért járják körbe az egész országot? Ezek az emberek mégis miért esznek, vesznek és kérnek dolgokat a tanítványoktól, és miért kérik meg a tanítványokat, hogy hagyjanak fel ragaszkodásaikkal? Ez az, amit tanítottam nekik? Még rosszabb, hogy néhányuk a tanítványok otthonaiban maradnak több egymást követő hónapig. Ez nem egy szemtelen és szégyentelen zavarása a tanítványok művelésének? Úgy gondolom, hogy ezeknek az embereknek teljes mértékben meg kell fizetniük, amit a csalás által ettek és elvettek. A Dáfá nem engedi meg, hogy ez másként legyen. Ha effajta dolgok újra előfordulnak a jövőben, kezeld úgy ezt az embert, mint egy közönséges csalót, jelentsd az esetet a rendőrségen, mert az az ember biztos, hogy nem a mi tanítványunk.                                    

Néhány régióban az emberek engedély nélkül szerveztek úgynevezett „Fá prédikáló csoportokat”, akik nagyhangúan működtek a tanítványok mellett, és ezáltal becsapták az embereket. Vannak olyan emberek is, akik meghívnak bizonyos embereket, hogy tartsanak beszédet, ezáltal megzavarják és tönkre teszik a tanítványok művelését. A felszínen úgy néz ki, hogy terjesztik a Dáfát, de a valóságban csak magukat reklámozzák. A tanítványok művelését szisztematikusan az én Fá-testjeim rendelik el. Ez csak azért történhet így, mert néhány tanítvány ezt nem fogta fel vagy nincs tudatában ennek. Ezek az emberek nem így okoznak zavart? Különösen azoknak nehéz egyértelmű különbséget tenni, akik csak most kezdték el tanulmányozni a Fát. Vannak olyan emberek, akik úgynevezett „beszédeket” hoznak a konferenciákra, és ezeket ezrek hallgatják. De ők csak saját magukról beszélnek. Még értelmeznek néhány mondatot a Dáfából, vagy lefordítják a Dáfát, így testükkel fekete karmát és a ragaszkodások lényegét hangoztatják a tanítványoknak. Határozottan kijelentettem a Zhuán Fálunban, hogy ez tilos. Miért nem gondolkoztok el ezen? Ezt különösen azoknak mondom, akiknek az a feladatuk, hogy vendégül lássák a meghívott embereket, és nektek, akik felfoghatatlan károkat okoztok a Dáfá-tanítványoknak, és így ti már többé nem vagytok felelősek a Dáfá-tanítványokért. Anélkül, hogy hallgatnátok rám vagy hogy követnétek a Dáfá előírásait, hogy lehettek a tanítványaim? Ez nem éppen a Dáfá ellen való? Ha ez nem a Dáfá károsítása, akkor mi? Tanítványaim, nem szabad mindig tudatlannak maradnotok ezekkel a dolgokkal kapcsolatban addig, amíg én nem mutatok rá. Valójában minden benne van a Fában. Miért nem olvassátok többet a könyveket? Azt javaslom, hogy mindenki olvassa el nyugodt szívvel tízszer azokat az írásokat, amiket jingwennek neveztek: az “Esszenciális dolgok a továbbfejlődéshez” című könyvet. Ha az elméd nem nyugodt, a Fá tanulmányozása nem hatékony. Nyugodt elmével tanulmányozd a Fát.                                                             

Néhány régióban vannak olyan bizonyos feladatokkal megbízott embereink, akik nem olvassák a könyveket, vagy nem tanulmányozzák a Fát. Mi több, azt állítják, hogy bármikor, amikor a Fát olvassák, fájni kezd a fejük. Nem nyilvánvaló, hogy a démonok zavarják meg őket, és még nem akarnak kitörni az irányításuk alól? Még egy új tanítvány is látja ezt. Hogy lehet, hogy ezek az emberek még mindig felelős személyek? Úgy gondolom, hogy az ilyen embereknek jobb lenne, ha önkéntesen újra közönséges tanítványok lennének és igazából, nyugodtan gyakorolnák a művelést egy ideig – ez jó a Dáfának is és nekik is. Volt olyan is, aki pont ellentétesen értelmezte a kritizáló levelem. Lemásolta és szétosztotta őket, hogy nagyzoljon, mindezt anélkül, hogy felismerte volna, hogy hibázott. Azt állította: „A Tanító írt nekem.” Néhányan, akik gyakorlókat akarnak maguk köré, hogy kövessék őket, gyakran használnak ilyen szavakat: „Li Mester nevében, én…” és így tovább. Senki sem képviselhet engem. Hogy válhatnak a te szavaid az én szavaimmá? Az én szavaim maga a Fá. A te szavaid lehetnek maga a Fá? Tanítványaim! Azt javaslom, hogy először egy ideig legyetek közönséges tanítványok, majd miután tisztábban láttok, folytassátok a munkátokat. Bármennyi munkát is végez egy felelős személy a hétköznapi emberek mellett, a Dáfában mindenki önkéntesen dolgozik. A munkája sikeressége csupán egy kinyilatkoztatás a hagyományos emberek között. Ez maga a Dáfá hatalmas ereje és a Fá-testjeim által készített különleges rendelkezés, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy hozzájussanak a Fához és terjesszék a Fát világszerte. A Fá-testjeim nélkül téve ezt, még a felelős emberek védelmezése is nehezen biztosítható, hagyjuk, hogy a Fá egyedül terjedjen el széles körben. Ezért ne becsüljétek túl önmagatokat. Nincs hírnév, önérdek, vagy hivatali cím a Dáfában, csupán csak a művelés.

Li Hongzhi

1997. június 18.

 

További megjegyzés a kritikák kiértékelésével kapcsolatban

Mostanában rengeteg új tanítvány van, akik még nem tettek szert a Dáfá követelményeinek mélyebb megértésére. Vannak részben olyan régiók, ahol a felelős Dáfá gyakorlók is újak. Ezért elvárják tőled, hogy nagyon rövid idő alatt olyan mélységében tanulmányozd a Fát, hogy az életviteled és magatartásod összhangban legyen a Dáfával. Ezalatt az egyes régiókban lévő általános oktató központoknak óvatosnak kell lenniük az emberek kiválasztásánál. Azokat, akik félrevezetik a tanítványokat, át kell helyezni amilyen hamar csak lehet, és akik helyesen tanulmányozzák a Dáfát, azok közül kell felelős személyt választani.                         

Az utóbbi időben néhány oktató központ megkérte azokat, akiknek állítólag kinyílt a harmadik szemük (tianmu), hogy figyeljék a tanítványok művelését. Minden, amit ezek az emberek láttak, valójában hamis és megtévesztő volt. Nagyon régen már megmondtam, hogy a tanulmányok értékeléséhez használt kritérium semmi más, csak a xinxing, és én sosem fogom megengedni senkinek, aki nem érte el a megvilágosodást vagy a beteljesülést, hogy tisztán lássa a tanítványaim igazi művelési állapotát. Amit ők látnak, az csupán azok a megnyilatkozások, amelyeket saját alacsony szintjükön mutatnak nekik, és ők nem képesek látni a magasabb szintű dolgokat. Ha egy felelős személy ilyen embert használ más tanítványok vizsgálatára, akkor ennek az embernek kifejlődik a nagyzoláshoz való ragaszkodása. Mi több, démoni természete zavar és rombolást fog okozni, és így, amit ő lát, át fog alakulni értelmi tevékenysége által. Az már eleve helytelen volt számára, hogy megfigyelte a Dáfá-tanítványokat. Az a felelős személy, aki megkérte őt, hogy vizsgálja meg a tanítványokat, szintén nem követte szavaimat. Miért nem hallgattok a Mester szavaira: „Az egyetlen, tanítványok értékelésére használt kritérium a xinxingjük.” Nem tudjátok, hogy az összes dimenzió egy időben létezik ugyanazon a helyen? Bármelyik dimenzióban lévő élőlények valószínűleg átfedik az emberi testeket, és úgy néznek ki, mint a megszállott lelkek (futi). Különböző dimenzióban léteznek és nincs semmi dolguk az emberekkel. Meg tudják érteni azok, akiknek úgymond nyitva van a harmadik szemük, ezeket az összetett szituációkat?                                                                         

Ezenfelül néhány ember azt állítja, hogy ez az ember megszállott vagy az az ember megszállott. Hadd mondjam el nektek, hogy a probléma azoknál van, akik maguk ilyen kijelentéseket tesznek.

Az univerzum dimenziói rendkívül komplexek. Amit mondtam, az emberi nyelv összes kifejezését kimerítette. A legtöbb szituáció az emberi nyelv leírásán túlmutat. Egyedül az a tanítvány, aki elérte a beteljesülést, tudja csak tisztán látni azt, amiről megvilágosodott a megvalósítási állapotban, akkor hogy tudná az, aki még mindig gyakorolja a művelést?

Li Hongzhi

1997. június 18.

 

 

Végleges következtetés

Dáfá-tanítványok, emlékeznetek kell arra, hogy a jövőben bármilyen viselkedés, amely a Dáfá ágazatokra, iskolákra, szekciókra vagy felekezetekre való felosztását eredményezi, bárki által, bármikor és bárhol, az minden mentség nélkül a Fá szabotálása. Soha ne tegyétek azt, amit nem tanítottam nektek. A nagyzolás vágya plusz a vakbuzgóság ragaszkodása az, amit a démoni természet a legkönnyebben ki tud használni. Akármiről is világosodtál meg a Dáfában, az nem más, mint a Fá alapelvek egy apró része egy bizonyos szinten a határtalan Fá alapelveken belül. Sosem szabad megmagyaráznod a Fát, sem egy részét – még egy mondatot sem belőle. Mert ha ezt nyilvánosan teszed, abban a pillanatban amint kiejted, karmát idézel elő. Komolyabb esetekben a bűn olyan nagy lehet, mint egy hegy vagy az ég – hogyan tudod eztán művelni magad? Ha valaki megváltoztatja a Dáfát és egy másik rendszert hoz létre, a bűne határtalanul nagy lesz. Amikor egy élet megbűnhődik a rossz karmáért, az élet szintről szintre fokozatosan megsemmisül, a szenvedés örökké tart. 

A Dáfá helyre tudja igazítani az univerzumot, így bizonyosan rendelkezik a Fá hatalmával, mellyel elnyomja a gonoszt, megszűnteti a zűrzavart és harmonizál mindent és ezáltal legyőzhetetlen marad. Valójában már rengeteg tanulságot levontunk a történelem során evvel kapcsolatban. Azokat a dolgokat, amelyek szabotálják a Fát, az istenek tartják kezükben, akik megvédik a Fát. Ha az összes lény nagyra becsüli a Dáfát, akkor saját életüket becsülik, és könyörületesek más érző lényekkel szemben. A Dáfá megváltoztathatatlan és rendíthetetlen. Örökké élni fog és mindig létezni fog a világban. Az ég és föld örökké állandó marad.

Li Hongzhi

1997. július 1.

 

Párbeszéd az Idővel

Mester: Milyen problémáik vannak még mindig a tanítványaimnak?

Isteni lény: A tanítványaid két csoportra oszthatók.

Mester: Mi ez a két csoport?

Isteni lény: Az egyik csoport az utasításaidat követve képes lelkiismeretesen előrehaladni a Fában. Ez a csoport elég jó. A másik csoport ragaszkodik az emberi dolgokhoz, nem akarja feladni azokat, és képtelen szilárdan előre haladni. 

Mester: Igen, ezt láttam.

Isteni lény: Folyamatot kínáltál nekik, hogy megértsék a Fát, így néhányan különböző szándékkal jöttek. Miután tanulmányozták a Fát, a legtöbbjük képes megváltoztatni kezdeti szándékukat a Fá tanulására.

Mester: Néhányuk még mindig nem változott meg.

Isteni lény: Túl sok időt vettek igénybe.

Mester: Igen!

Isteni lény: Véleményem szerint nincs szükség tovább várni azokra, akik nem tudnak istenekké válni. Valójában ők csak emberek tudnak lenni.

Mester: (magához beszél) Az emberi világban már teljesen elvesztek. Bevégezhetik így. Attól tartok, hogy a végén még emberi lények sem lehetnek már!

Isteni lény: Valójában nem rossz emberré válni az új világban. Összehasonlítva az univerzumbeli megszámlálhatatlan magas szintű lényekkel, akiket a történelem kitaszított, nekik nagy szerencséjük van.

Mester: Még várni akarok egy kicsit, hogy megnézzem, milyenek lesznek akkor, ha a mikroszkópikusabb anyag, amely lerombolja az emberiséget, eltörlődik és csak akkor fogok dönteni. Mindamellett ide jöttek, hogy megkapják a Fát. 

Isteni lény: Ha erről a csoportról beszélünk, néhányuk azért jött tanulmányozni a Fát, mert nem volt életcéljuk. Ragaszkodnak ezekhez az elképzelésekhez, amelyeken nem akarnak változtatni.

Mester: Sokkal több ilyen ember van az új gyakorlók között.

Isteni lény: Néhányuk azért jött, mert azt a Fá szemléletet kereste, amelyet jónak tart, de képtelen elengedni azt a szemléletet, amely akadályozza őt a Fá teljes megértésében.

Mester: Vannak ilyenek a régi tanítványok között is. Ennek a legszembetűnőbb bizonyítéka az, hogy mindig emberekkel hasonlítják össze magukat és a saját múltjukkal, viszont nem képesek magukat a Fá különböző szinteken való követelményeinek megfelelően vizsgálni. 

Isteni lény: Ezek a problémák igen komollyá váltak. Jó lenne, ha kezelni tudnák ezt a keresést önmagukban, hogy amit megtaláltak másokban, azt megtalálják önmagukban is.

Mester: Itt az idő számukra, hogy tisztafejűvé váljanak, hogy a környezetük egy igaz művelési gyakorlatnak megfelelővé váljon és ezáltal képesek legyenek valódi istenekké válni.

Li Hongzhi

1997. július 3.

 

A Fá részletes kifejtése

Hosszú ideig az érző lények a Dáfában, különösen a tanítványok, félreértelmezték a Fát különböző szinteken a xinxing tökéletesítésével kapcsolatosan. Bármikor jött megpróbáltatás, nem a természetes eredeti oldalról, hanem teljesen az emberi oldalról szemléltétek azokat. A gonosz démonok ezt a helyzetet kihasználták, és végeláthatatlan zavart és pusztítást okoztak, így a tanítványoknak hosszú megpróbáltatásban lett részük. Valójában ez a Fá emberi oldalról való szegényes megértéséből adódik. Emberileg korlátoztad az isteni oldalad; más szavakkal: korlátoztad azokat a részeket, amelyeket sikeresen műveltél, és megakadályoztad a Fá helyreigazításában. Hogyan tudja a műveletlen oldal korlátozni a főbb gondolataidat, vagy azt az oldalad, amely már megkapta a Fát? Emberileg támogattátok a gonosz démonokat, megengedted nekik, hogy kihasználják a réseket a Fán. Ha eljön a megpróbáltatás, és te, mint tanítvány igazán fenntartod a rendíthetetlen nyugalmat, vagy ha a szíved megfelel a különböző elvárásoknak különböző szinteken, akkor ez elegendő lesz arra, hogy átmenjetek a próbán. Ha ez végeláthatatlanul folytatódik, és nem létezik más probléma a xinxingedben vagy az életviteledben, akkor biztos, hogy a gonosz démonok kihasználják a gyenge pontokat, amelyeket hátrahagytál. Mindezek következtében a művelő nem egy hagyományos ember. Miért nem az eredeti természeted oldala igazítja helyre a Fát? 

Két ok létezik, amiért a Mester ezt a Fát a mai napig nem tanította: az egyik az, hogy a problémád ebben a tekintetben szembetűnővé vált; a másik, hogy szert tettél a Fá mély megértésére és nem egyszerű módon fogod megérteni.                                                                             

Azzal is tisztában kell lenned, hogy természetesen nem létezik magától értetődőség és a szükségszerűnek is vannak okai. Valójában a magától értetődőséget a hétköznapi emberek meggondolatlanul használják, hogy mentsék saját magukat, ha nem képesek megmagyarázni az univerzum, az élet és az anyag fogalmát. Nem tudják elképzelni, hogy mi maga a magától értetődőség. A képzet ezen fajtájának hatása alatt azt gondolod, hogy az összes ilyen megpróbáltatás elkerülhetetlen, és hogy ez csak így lehet, ezáltal nő a szenvedő és pesszimista viselkedésed. Ezért az emberi oldaladnak ezt meg kell érteni. Sokkal fontosabb, hogy az az oldalad legyen tiszta, mely már elérte a Fát.

Légy óvatos: nem azt kérem tőled, hogy szándékosan tegyél valamit. Csak megpróbálom megértetni veled a Fá alapelveit, hogy ezt tisztán megértsd. Valójában a Dáfá nemcsak az emberek megmentését szolgálja, hanem az összes lénynek tanítják a különböző dimenziókban. Megvilágosult, eredeti természeted automatikusan fogja tudni, hogy mit kell tenni. Az emberi oldalad fenntartása tesz képessé téged, hogy megvilágosodj és hogy emeld a megértésed a Fáról. A Dáfá harmonizálja az összes érző lényt, és az összes érző lény harmonizálja a Dáfát. A Fá szentségét és sérthetetlenségét azért magyaráztam el nektek, hogy eltávolítsam a zűrzavart és a félreértéseket a Fával kapcsolatban.

Li Hongzhi

1997. július 5.

 

Az emberi ragaszkodások felhagyása és az igaz művelés folytatása

A Dáfá terjedésével, egyre több és több ember képes megérteni a Dáfát. Ezért figyelnünk kell egy dologra: Ne hozzátok az emberi kaszt és hierarchia fogalmakat a Dáfába. Mind a régi és az új tanítványoknak figyelniük kell erre. Bárki, aki a Fá tanulmányozásáért jön ide – bárhogyan is tanulja, milyen nagy az üzlete, bármilyen magas is a rangja, milyen különleges képességei vannak, bármilyen természetfeletti képességeket is birtokol, tényleg művelnie kell magát. A művelés rendkívüli, pompás és komoly. Hogy el tudod-e hagyni részben az emberi gondolataidat, ez a legnagyobb próbatétel, amit nagyon nehéz kiállni, de muszáj kiállnod. Végezetül, tanítványként igazán gyakorolnod kell a művelést, el kell hagynod ezeket a ragaszkodásokat, mivel soha nem érheted el a beteljesülést anélkül, hogy nem adod fel ezeket a gondolatokat.                                   

A régi tanítványoknak is figyelniük kell erre: Minél több ember tanulmányozza a Fát, annál több figyelmet kell szentelned az új tanítványok irányítására, hogy igazán műveljék magukat. De ezalatt ne lazuljatok el. Ha a körülmények engedik, fordítsatok több időt a Fá tanulmányozására és a gyakorlatok végzésére. A Dáfá tradíció fenntartása, a Dáfá művelés alapelveinek védelmezése, és a kitartás az igaz művelésben, ezek mind hosszú ideig tartó próbák minden Dáfá-tanítvány számára.

Li Hongzhi

1997. július 31.

 

A középút választása

Írok egy cikket, hogy időben felmutassam, hogy a Dáfá-tanítványok általános vagy komolyabb problémák felbukkanásakor általában mellékutakra térnek a művelésben. Így talán megértik a tanítványok és kevesebb kárt okoznak a Dáfának. Ez azért van, mert az, hogy vajon ki tudjuk-e választani a megfelelő utat, nemcsak a tanítványok igaz művelésétől függ; attól is függ, hogy a Dáfá mindenre kiterjedő formája igaz-e, ez döntő jelentőségű. Szóval, tanítóként gyakran ki fogom javítani a felbukkanó eltéréseket.

A tanítványoknak különböző megértéseik vannak, néhány tanítvány az egyik végletből a másikba megy. Ha olvassák a Fát, amit írtam, végletes dolgokat tesznek, ezáltal új problémákat idéznek elő. Ha azt mondom nektek, hogy változtassátok meg az emberi értelmezéseteket, akkor nem azt kérem, hogy tartsátok fenn a Dáfá emberi módon történő értelmezését. Ne legyetek irracionálisak vagy szertelenek. Azt szeretném, hogy tisztán és éberen értsétek meg a Dáfát.

Li Hongzhi

1997. augusztus 3.

 

A Fá helyreigazítja az emberi szívet

Ahogy nő a Dáfában művelő tanítványok száma, úgy egyre több és több ember akarja tanulni a Dáfát. Közülük pedig nem mindenki azért jött ide, hogy művelje magát. Megoldásokat akarnak találni a Dáfában, mert rájönnek, hogy nincs kiút az emberi társadalom számára; ez ahhoz vezet, hogy a tanítványok összetétele kevert lesz. Ezzel egy időben ez a Dáfát egy másik szempontból is zavarja. Például, néhány embert inspirál a Dáfá, és bevezet a társadalomba egy polgári mozgalomhoz hasonló valamit. Ez a fajta Fá-lopás, amely ugyan a Dáfából ered, de nem igazolja azt, egy másik szemszögből nézve a Dáfá ellen dolgozik. Valójában semmilyen mozgalom nem képes alapjaiban megváltoztatni az emberi szívet, sem a mozgalmak jelensége nem marad fenn – az emberek közömbösek lesznek egy bizonyos idő elteltével. Ezek után olyan káros jelenségek bukkannak fel, amelyekkel nehezebb megbirkózni. A Dáfá semmi esetre sem kerülhet ilyen állapotba.

Jelenleg az összes jó polgárról és jó cselekedetről tudósít a média – rádió, tévé, újságok, stb. – rengeteget a mi Dáfá-gyakorlóink tettek, amióta gyakorolják a művelést a Dáfában, és tökéletesítik a xinxingjüket. A riportok azonban azt állítják, hogy ezek az emberek azért cselekedtek így, mert vezető egyéniségek vagy kulcsfigurák, stb., ezért teljesen eltekintenek attól a ténytől, hogy az életvitelük a Dáfá művelés eredménye. Ezt többnyire maguk a tanítványok okozták. A művelés egy nagyszerű és csodálatos dolog. Miért nem mondjátok el az újságírónak nyílt és méltóságteljes módon, hogy azért csináltátok ezeket a dolgokat, mert a Dáfá művelést gyakoroljátok? Ha a riporter nem akarja megemlíteni a Dáfát, akkor ne hozzunk fel semmit, ami csak egy kiemelt része a Dáfának, de nem igazolja a Dáfát. Közülünk mindenki megpróbál jó ember lenni, és ez a társadalom és az emberiség érdeke. Miért nem lehet igazságos és törvényes környezetünk? Tanítványok, tartsátok észben, hogy a Dáfá harmonizál téged, és te is harmonizálod a Dáfát.

Li Hongzhi

1997. augusztus 17.

 

Alapelvek azon tanítványoknak, akik szerzetesek és szerzetesnők

Mostanában számos tanítvány, akik szerzetesek és szerzetesnők egy vallásban, elkezdték gyakorolni a Dáfát. Hogy képesek legyenek magukat tökéletesíteni amilyen gyorsan csak lehet, el kell távolítaniuk a rossz ragaszkodásaikat, melyeket a modern vallások hosszú időn keresztül fejlesztettek ki. Ebből a tekintetből Dáfá-tanítványainknak, akik a hétköznapi emberek között művelődnek, nem szabad bátorítaniuk ezeket az embereket, hogy ilyen dolgokat fejlesszenek ki. A művelési mód, amit Buddha Sákjamuni hagyott a szerzetesekre és szerzetesnőkre, nagyon jó volt. De a modern szerzetesek és szerzetesnők ezt megváltoztatták, mert sokuk nem tudta eltávolítani a pénzhez való ragaszkodást. Még felhoztak néhány mentséget is, hogy igazolják magukat, mint például felújítottak templomokat, buddha szobrokat építtettek, buddhista írásokat nyomtattak ki, költségeket fedeztek a templomok fenntartására, és így tovább. Ezek közül egyik sem művelés, hanem eltökélt szándék, semmi közük sincs az igaz műveléshez. Egy ember ilyen eszközökkel egyáltalán nem tudja elérni a beteljesülést.

Ha művelődni akarsz a Dáfában, fel kell hagynod ezekkel a pénzhez és birtokláshoz való ragaszkodásokkal. Máskülönben hogyan érhetnéd el egy Dáfá-tanítvány mércéjét? Ráadásul, különleges esetek kivételével, azon tanítványoknak, akik szerzetesek és szerzetesnők, nem szabad motorbiciklivel, repülővel vagy hajóval utazniuk. Mindegyüknek gyalog kell közlekedniük. Csak a megpróbáltatások elviselésén keresztül tudja valaki visszafizetni a saját karmáját. Gyűjthetsz adományokat egy alamizsnás tálkába, ha éhes vagy (csak ételért szabad koldulnod, sosem pénzért vagy anyagi javakért). Éjjelenként a különböző régióbeli Dáfá-tanítványok házaiban maradhatsz, de nem sokáig. Szigorú követelményeket kell felállítanod magadnak! Máskülönben nem vagy a tanítványom. Mivel a tanítványoknak, akik szerzetesek és szerzetesnők, más művelési körülményeik vannak, mint azon tanítványoknak, akik otthon művelnek, ezért a társadalom nem kezel majd téged hétköznapi emberként. Hogy hamar elérd a beteljesülést, a tanítványoknak, akik szerzetesek és szerzetesnők, edzeniük kell magukat az emberi világban. Ne ragaszkodj a kényelemhez vagy a szórakozáshoz, és ne hozz fel semmilyen mentséget a hírnév és nyereség hajszolására. Még kevésbé kérj pénzt, hogy haza küldhesd. Ha nem tudod elhagyni a világi gondolatokat, akkor nem válhatsz szerzetessé vagy szerzetesnővé. Az ókori időkben nagyon szigorú feltételeket szabtak ahhoz, hogy ki lehet szerzetes vagy szerzetesnő. A Dáfá-tanítványoknak, akik szerzetesek vagy szerzetesnők, ennél még szigorúbb feltételeket kell felállítaniuk magukkal szemben. Már elhagytátok otthonotok, miért nem tudjátok elhagyni a világi gondolatokat?

Tanítványok! Ami azokat a tanítványokat illeti, akik otthon művelődnek, ők fokozatosan és teljesen hagyják majd el a ragaszkodásokat a világihoz. De azon tanítványok számára, akik szerzetesek és szerzetesnők, ez egy előfeltétel, amit a kezdetektől fogva teljesíteniük kell ugyanúgy, mint a szerzetessé és szerzetesnővé válás feltételeit.

Li Hongzhi

1997. október 16.

 

A környezet

A művelés formája, melyet a Dáfá-tanítványokra hagytam, biztosítja, hogy a tanítványok igazán tökéletesíteni tudják magukat. Például megkérlek titeket, hogy csoportosan végezzétek a gyakorlatokat a parkban azért, hogy így egy környezetet alakítsatok ki. Ez a környezet a legjobb úton halad affelé, hogy megváltoztassa a személy külszínét. A Dáfá-tanítványok magatartása, mely ebben a környezetben alakul ki – beleértve minden szót és minden cselekedetet – meg tudja mutatni az embereknek saját gyengeségüket és hiányosságaikat; megérinti a szívüket, nemesíti az életvitelüket, és képessé teszi őket a sokkal erőteljesebb előrehaladásra. Ezért az új tanítványoknak, vagy az egyedül tanuló tanítványoknak el kell menni a gyakorló helyekre végezni a gyakorlatokat. Jelenleg körülbelül 40 millió gyakorló van Kínában, akik naponta csoportos gyakorlatokon vesznek részt a gyakorló helyeken, és több 10 millió régi tanítvány van, akik nem mennek a gyakorló helyekre olyan gyakran (a régi tanítványok számára ez normális, és ezt a művelési állapotuk eredményezi). Mindazonáltal új tanítványként ne mulasztd el ezt a környezetet. Ez azért van, mert mindenki hétköznapi ember, akivel kapcsolatba lépsz a társadalomban. Sőt mi több, ők hétköznapi emberek, akik az emberiség erkölcsi szintjének hanyatlását élik át. Ebben a nagy festőkádban az emberek csak sodródnak az árral.                                                                                      

Vannak olyan új Dáfá-gyakorlók is, akik titokban otthon gyakorolnak, félnek attól, hogy mások ezt felfedezik, ez túl kínos lenne nekik. Gondoljátok át: Mi fajta gondolat ez? A hagyományos félelem egy ragaszkodás, amit a művelésen keresztül el kell távolítani. Még félsz, hogy mások felfedezik, hogy tanulod a Dáfát? A művelés egy nagyon komoly dolog. Hogyan kellene tekintened magadra és a Fára? Vannak olyan emberek is vezető pozícióban, akik kellemetlennek érzik, hogy kimenjenek a gyakorló helyre és ott végezzék a gyakorlatokat. Ha még nem tudsz túljutni ezen a kis érzésen, hogy lennél képes művelni magad? Valójában, még ha ki is mész a gyakorló helyre, ott lehet, hogy nincsenek is olyan emberek, akik ismernek téged. Néhány munkahelyen több vezető személyiség is tanulja a Dáfát, de senki nem tudja, hogy a többiek is tanulják. A környezetet ti teremtitek meg magatok és ez a tökéletesítés kulcsa. Gyakran látom, hogy a Fá tanulásánál és a gyakorlatok végzésénél nagyon jó az elmeállapotod, de ahogy kapcsolatba kerülsz a munkáddal vagy más emberekkel, olyanná válsz, mint a hétköznapi emberek. Néha még csak úgy sem viselkedtek, mint a hétköznapi emberek. Hogy lehet ez egy Dáfá-tanítvány viselkedése?                                                                                               

Úgy akarlak kezelni titeket, mint a tanítványaim, de mit tudok tenni, ha ti magatok nem akartok a tanítványaim lenni? Minden ragaszkodás egy fal, ami ott áll és gátol téged a művelésedben, és ezeket el kell távolítanod. Ha nem tudsz elszánt lenni a Fával kapcsolatban, akkor nem tudod művelni magad. Ne vedd túl komolyan a helyed a hétköznapi emberek között. Ne gondold azt, hogy mások nem tudják megérteni, ha a Dáfát tanulod. Gondold át: az emberek azon állítása, hogy a majmoktól származnak, még a magasabb társadalmi rétegekben is helyét találja. Az univerzum nagy Dáfáját azonban nem vagy képes a helyes pozícióba tenni – ez az emberi lények igazi szégyene.

Li Hongzhi

1997. október 17.

 

Gyökerestől kitépni

Mostanában azok az irodalmi, tudományos és a qigong körökben megforduló gazemberek, akik azt remélik, hogy híressé válnak a qigong megtámadásával, állandóan gondot okoznak, mintha az utolsó dolog, amit látni akarnának, egy békés világ lenne. Számos újság, az ország különböző részein lévő rádió- és TV-állomások ezeket a propaganda eszközöket egyenesen arra használják fel, hogy ártsanak a mi Dáfánknak, és ez nagyon rossz hatást gyakorolt a közösségre. Ez a Dáfá szándékos károsítása volt, és nem lehet csak úgy semmibe venni. Ezen különleges körülmények között a pekingi Dáfá tanítványok egy speciális megközelítést alkalmaztak, hogy megkérjék az embereket, hogy ne ártsanak többet a Dáfának – ez valóban nem volt helytelen. Csak egy intézkedés volt ebben a speciális esetben (más területeken nem szabad ugyanezt tenni). Ha viszont a tanítványok önkéntesen közelednek a tudatlan és felelőtlen média ügynökségekhez és elmagyarázzák nekik tényleges helyzetünket, akkor ezt nem lehet helytelennek tekinteni.                                                         

Nem azt szeretném mondani nektek, hogy ez az incidens maga helyes vagy helytelen. Hanem arra akarok rámutatni, hogy ez az esemény leleplezett néhány embert. Ők alapjaiban még mindig nem változtatták meg emberi nézetüket. Még mindig úgy kezelik az emberi mentalitással kapcsolatos problémákat, mintha azokban az emberi lények emberi lényeket védenének meg. Megmondtam, hogy a Dáfá egyáltalán nem vesz részt a politikában. Magának az eseménynek az a célja, hogy segítsünk a médiának megérteni jelenlegi helyzetünket, hogy pozitívan értsenek meg minket, és hogy ne vonjanak be minket a politikába. Másként szólva, a Dáfá képes az embereket a jószívűséghez vezetni és stabilizálni tudja a társadalmat. De tisztában kell lennetek azzal, hogy a Dáfát nem ezen célokért tanítják, hanem a művelés miatt.                                                        

A Dáfá megalkotta a létezés legalacsonyabb szintjét, az emberiséget. A különböző típusú emberi viselkedés, a létezés emberi formáját beleértve ezen a szinten, amely magában foglalja a tények elmagyarázását, és így tovább, nem csak egy a számos létezési forma közül, amelyet a Dáfá a legalacsonyabb szinten adott az emberiségnek? Az úgy van, hogy teljesen mindegy, hogy mit tesznek az emberek, a jó és a gonosz egyszerre létezik. Ezért vannak a harcok és a politika is. Rendkívüli körülmények között alkalmazták a Dáfá-tanítványok a Fá legalacsonyabb szintjén ezt a módszert és teljes mértékben jóságos szemszögből. Ez nem a Fá viselkedésének harmonizálása az emberiség szintjén? Nagyon rendkívüli körülmények kivételével ezt a fajta megközelítést lehet alkalmazni.

Hosszan figyeltem, hogy néhány egyén nem a Dáfát szándékozik oltalmazni, hanem meg akar védeni bizonyos dolgokat az emberi társadalomban. Ha hétköznapi ember lennél, nem lenne ellenvetésem – bizonyosan jó dolog olyan embernek lenni, aki megvédi a társadalmat. De te most művelő vagy. Hogy milyen szemszögből nézed a Dáfát, ez egy olyan kérdés, mely a gyökereknél helyezkedik. Pontosan ez az, amire rá akarok mutatni. A művelés alatt minden eszközt be fogok vetni, hogy felfedjem a ragaszkodásaidat, hogy a gyökereiktől tépjem ki őket. 

Nem támaszkodhatsz mindig rám, hogy hozzalak fel magasabb szintre, ha te magad nem mozdulsz. Csak akkor mozdultok meg, ha alaposan el van magyarázva a Fá. Ha nincs elmagyarázva alaposan a Fá, akkor nem mozdultok, vagy pont az ellentétes irányba. Nem tudom elfogadni ezt a viselkedést művelési gyakorlatként. A kritikus pillanatban, amikor megkérlek titeket, hogy szabaduljatok meg emberi mivoltotoktól, nem követtek engem. Nem jön el minden alkalom újból. A művelés komoly dolog. A távolság egyre nagyobb. Rendkívül veszélyes hozzáadni bármilyen emberi dolgot a művelési gyakorlathoz. Valójában, elég jó embernek lenni. De tisztában kell lennetek azzal, hogy ti választjátok utatokat.                                               

Ezen az eseten keresztül látható, hogy olyan egyének szaladgálnak a tanítványok között, akik kárt okoznak. Ahelyett, hogy helyesen gondolkoznának és a nézeteiket kedvesen bemutatnák az oktató központoknak, rémhíreket terjesztettek a gyakorlók között, viszályt szítottak, frakciókat szerveztek, és a legrosszabb hagyományos emberi módszereket alkalmazták. Mi több, néhány ember elvesztette az eszét és elzavarta a tanítványokat. Az elkergetett tanítványok sokszorosan jobban művelték magukat, mint ti. Elgondolkoztatok már ezen? Miért cselekedtek irracionálisan, dühtől vezérelve? Nem ismeritek fel erős ragaszkodásaitokat evvel a felfogással? Hadd mondjam el mindenkinek: A Fá olyan elképzelhetetlenül hatalmas, hogy sosem fogjátok teljesen megismerni törvényeit és alapelveit.

Nem emelem ki a formát; különböző eszközöket fogok használni, hogy leleplezzem a mélyen álcázott ragaszkodásaitokat és hogy megszabaduljatok tőlük.

Li Hongzhi

1998. július 6.

 

Kiért léteztek?

A legnehezebb dolog az emberek számára, hogy feladják a nézeteiket. Néhány ember nem képes megváltozni, életüket áldozzák hamis alapelvekért. Magukat a nézeteket születésünk után szerezzük. Az emberek mindig azt hiszik, hogy a rendíthetetlen eszmék – az eszmék, amelyekért bármi árat képesek fizetni hátsó gondolat nélkül – mind az ő saját eszméjük. Még ha az igazságot látják is, visszautasítják azt. Az emberek veleszületett tiszta és ártatlan énjén kívül, az összes nézetet születésük után szerezték meg és nem az egyén valódi önmagát képezik.

Ha ezek a felvett nézetek túl erőssé válnak, a szerepük ellenkezővé válik, irányítani fogják az egyén igazi gondolkodását és viselkedését. Ekkor az emberek talán még mindig azt hiszik, hogy ezek az ő gondolataik. Majdnem az összes jelenkori emberre vonatkozik ez az eset.

Ha egy élőlény tényleg minden nézet nélkül ítél meg egy jelentős ügyet, akkor tényleg képes saját magát irányítani. Ez a tisztafejűség a bölcsesség, és különbözik attól, amit az átlagos emberek „intelligenciának” neveznek. Ha egy ember ezt nem tudja megtenni, akkor a szerzett képzet vagy a külső gondolatok fogják őt irányítani. Talán még fel is áldozza egész életét, hogy harcoljon értük; de amint idősebb lesz, már azt sem fogja tudni, hogy mit csinált egész életében. Habár semmit sem ért el az életében, megszámlálhatatlan hibát követett el, mialatt ezek a szerzett nézetek irányították. Ezáltal a következő életében meg kell fizetnie a karmáért a saját rossz cselekedetei miatt.

Ha az ember emocionális, akkor nem az esze irányítja a gondolatait és érzéseit, hanem az érzelmek. Ha az ember különböző képzeteit, mint például a hitet a tudományban, a vallásban, vagy egy ideológiában, stb. a buddha Fá igazsága vonja kétségbe, akkor ismét izgatottá válik. Ez azt idézi elő, hogy az ember gonosz oldala lesz domináns, ez őt még irracionálisabbá teszi; ez az eredménye, ha a szerzett nézet irányítja az embert. Vakon von le következtetéseket és evvel bonyolítja a dolgot. Még az az ember is, akinek eleve elrendelt kapcsolatai vannak, el tudja veszíteni az eleve elrendelt lehetőségeket emiatt, így saját cselekedeteit örök és mély sajnálattá változtatja.

Li Hongzhi

1998. július 11.

 

Beolvadni a Fába

Jelenleg egyre több Dáfá-tanítvány lesz, és a tendencia azt mutatja, hogy az újdonsült jövevényeknek észlelhetően jobb a felfogásuk. A társadalomban létező szélső-baloldali gondolkodás nem állít akadályokat számukra, mint a korábbi társadalomban és a felismerési folyamat sem létezik számukra. Nem szükséges nagy mennyiségű időt tanácskozással töltened, mialatt a csoport tanulmányozza a Fát, hogy amilyen gyorsan csak lehet felemeljék magukat. Minél jobban telítődve van az ember a Fával, annál gyorsabb a változás.

Korábban elmagyaráztam, hogy milyen a jó ember, és milyen a rossz ember. Ha úgy tűnik, hogy valaki rosszat tett, attól még ő nem rossz ember és ha úgy tűnik, hogy valaki jót tett, attól még nem jó az az ember. Néhány ember elméje tele van rossz gondolatokkal, csak nem mutatták meg őket, vagy még ravaszabbak. Ők igazán rossz emberek. Néhány ember eredetileg nem olyan rossz, de ritkán elkövet rossz cselekedeteket; ezek az emberek nem szükségszerűen rossz emberek. Akkor hogyan értelmezzük a jó emberek és rossz emberek fogalmát?

Az ember olyan, mint egy tároló, és az, amit tartalmaz. Minden, amit az ember lát a szemeivel és hall a füleivel azok: erőszak, paráznaság, hatalmi harcok az irodalmi művekben, a profitért való harc a gyakorlati világban, pénzimádat és a démoni természet megnyilatkozásai, és így tovább. Egy olyan ember, aki csak ilyen dolgokat vesz fel, az igazán rossz ember, bárhogyan is akarja feltüntetni magát. Az ember viselkedését a gondolatai határozzák meg. Mit tehet egy ember, akinek ilyen gondolatokkal van tele a feje? Ez csak azért van, mert mindenkinek az elméje többé-kevésbé bepiszkolódott, emiatt az ember nem tudja észlelni a felmerülő problémát. A helytelen társadalmi trendek, amelyek visszatükröződnek, bármely szemszögből is tekintjük a társadalmat, alig észrevehetően, de megváltoztatják az embert, megmérgezik az emberiséget, és rengeteg ún. „hagyomány ellenes”, „becsület ellenes”, és „erkölcs ellenes” emberi lényeket teremtenek, akik démoni természettel rendelkeznek. Ez az igazán aggasztó dolog! Még ha a társadalom gazdasága fejlődik is, tönkre fog menni ezeknek az embereknek a kezében, mivel nem emberi a gondolkodásmódjuk.

Másrészről, ha egy ember befogadja a jóságos, tradicionális emberi gondolatokat, amelyek évezredek óta uralkodnak, ha hisz a helyes emberi magatartásban és modellben, és ha jó dolgokkal van tele, akkor milyen lesz ennek az embernek az életvitele? Mindegy, hogy ez az ember kimutatja-e vagy sem, ő valóban egy jó ember.

Tanítványként, ha az elméjét csak a Dáfá tölti ki, akkor ez az ember kétségtelenül egy valódi művelő. Így tisztán meg kell értened a Fá tanulmányozását. A könyvek többszöri olvasása, és a könyvek többszöri tanulmányozása egy kulcs önmagad felemeléséhez. Egyszerűen kifejezve: ameddig olvasod a Dáfát, változol; ameddig olvasod a Dáfát, felemelkedsz. A Dáfá határtalan tartalma plusz a kísérő eszközök – a gyakorlatok – képessé tesznek arra, hogy elérd a beteljesülést. A csoportos olvasás és az egyedül olvasás ugyanaz.

Az ókoriak mondása ez volt: „Ha reggel hallod a taot, meghalhatsz este.” Ma az emberek közt nincs senki, aki igazán meg tudja érteni jelentését. Tudtad, hogy ha az ember elméje befogadja a Fát, az elméjének az a része, amely befogadta a Fát, beleolvadt a Fába? Hová megy az elméjének azon része az ember halála után, ami hallotta a Fát? Kérlek titeket, hogy tanuljátok többet a Fát, távolítsatok el több ragaszkodást és adjátok fel emberi képzeteiteket, hogy ne csak egy részt vigyél magaddal, hanem hogy elérd a beteljesülést.

Li Hongzhi

1998. augusztus 3.

 

A buddha Fá és a buddhizmus

Valahányszor említik buddha nevét, az emberek a buddhizmusra gondolnak. Valójában a buddhizmus csak egy, a Fá megnyilatkozásai közül az emberek világában. A buddha Fá más módokon is megjelenik az emberi világban. Más szavakkal mondva, a buddhizmus nem képviselheti az egész buddha Fát.

A buddhizmusban nem mindent Buddha Sákjamuni tanított. A buddhizmusnak vannak más formái is a világban, amelyek nem tisztelik Buddha Sákjamunit mesterükként. Valójában néhányuknak semmi köze Buddha Sákjamunihoz. Például, a tibeti buddhizmus sárga iskolája Mahavairocana buddhát imádja, amely Buddha Sákjamunit Mahavairocana egyik Fá-test buddhájának tekinti. A tibeti buddhizmus fehér iskolája Milarepát imádja és ennek semmi köze Buddha Sákjamunihoz, és nem is említik Sákjamuni buddhizmusát. A hívőik ez idő alatt még nem is ismerték Buddha Sákjamuni nevét. A tibeti buddhizmus különböző iskolái Buddha Sákjamunit különbözőképpen ítélik meg. A hinajána buddhizmus saját magát mindig is az ortodox buddhizmusnak tekintette, amelyet Buddha Sákjamuni tanított, mert kialakulás szempontjából nézve valóban örökölte azt a művelési módszert, amelyet Buddha Sákjamuni korában alkalmaztak. Megtartották az eredeti tantételeket és öltözéket, és csak Buddha Sákjamunit imádják. A kínai buddhizmus megváltozott, mielőtt ismert lett volna Kínában. A művelési módszert drasztikusan megváltoztatták, főként azzal, hogy több buddhát imádtak, nemcsak egyedül Buddha Sákjamunit. Időközben a tantételek száma megkétszereződött és az ókori kínai népi vallások rítusait is beleszőtték. A vallási ceremóniák alatt a kínai hangszereket – köztük a muju, csengők, gongok és dobok – használták, és átalakították a ruháik stílusát az ókori kínai népi ruházatra. Átnevezték „mahájánának” és tekintélyes arányokban különbözővé vált Buddha Sákjamuni korai buddhizmusától. Ezért a hinajána buddhizmus abban az időben nem ismerte el a mahájánát Sákjamuni buddhizmusának.

A buddhista vallások keretein belül magyaráztam el a buddha Fá és a buddhizmus közti kapcsolatot. Most hadd fejtegessem ezt történelmi távlatból. A nyugati társadalomban az ókori görög kultúra kiásott ereklyéi között a szvasztika szimbólumot is megtalálták. Valójában távoli időkben, Noé és az özönvíz előtt, buddhát is imádták az emberek. Az özönvíz idején az ókori görög nemzetség néhány lakosa, akik Nyugat-Ázsiában és a Himalája délnyugati régiójában éltek, túlélte az özönvizet. Őket „brahmanoknak” nevezték, és ők lettek a mai fehér indiaiak. Valójában a brahmanizmus kezdetben buddhát imádta. Örökölte buddha tiszteletének tradícióját az ókori görögöktől, akik abban az időben buddhát „istennek” nevezték. Körülbelül ezer évvel később a brahmanizmus megkezdte az átváltozását, hasonlóan a modern mahájána buddhizmus változataihoz, a tibeti buddhizmus változataihoz, a japán buddhizmus változataihoz, és így tovább. Ezer év után az ókori Indiában a brahmanizmus megkezdte saját dharma-végi periódusát. Az emberek elkezdtek mindenféle dolgokat imádni buddha helyett. Ekkorra a brahman emberek többé nem hittek buddhában. Minden, amiben hittek, démonok voltak. Az állatok leölése és feláldozása rituális imádatként jelent meg. Mire Buddha Sákjamuni megszületett, a brahmanizmus egészében gonosz vallássá vált. Ez nem azt jelenti, hogy buddha változott meg, hanem, hogy a vallás vált gonosszá. Az ókori Indiából fennmaradt kulturális ereklyék mellett, még mindig lehet szobrokat találni a hegyi barlangokban, amelyek a korai brahmanizmusból valók. A faragott isten-szobrok megközelítőleg hasonlítanak a buddha-képekre. Ezek szintén megtalálhatók Kínában a buddhizmusban a buddha-szobrok között. Például a különböző jelentősebb barlangokban vannak olyan kettős ülő buddha-szobrok, amelyek egymásra néznek, stb. Buddha még mindig buddha volt – a vallás vált gonosszá. A vallás nem képviseli az isteneket vagy buddhát. Az emberi szív romlottsága deformálta el a vallást.

Mindez megmutatja, hogy a buddha Fá örök és, hogy a buddha Fá az univerzum lényege. A hatalmas buddha Fá alkotta a buddhákat és nem Buddha Sákjamuni hozta létre a buddha Fát. Buddha Sákjamuni megvilágosodott a buddha Fá által, felvilágosodott a megvalósítási állapotának szintjén.

Hadd tegyek még néhány megjegyzést az emberi civilizációval kapcsolatban. Tudtátok, hogy a tao egyfajta isten; buddha pedig egy másfajta isten; Jehova, Jézus és Szűz Mária is egyfajta istenek? Az ő megvalósítási állapotuk és testi megjelenésük különböző a művelési cél különbözősége, és az univerzum Dáfájának különböző értelmezése miatt. A buddha Fá hozta létre a hatalmas kozmikus testet, és nem ezek a buddhák, taok és istenek. Ezt még tudhatják az emberi lények. Még óriási mennyiségű dolgok maradnak ismeretlenül az emberiség számára! Nem Buddha Sákjamuni mondta egyszer a tathágata buddhákkal kapcsolatban, hogy olyan sokan vannak, mint a homokszemcsék a Gangesz folyóban? Ezek a buddha tanítások lehetnek ugyanazok, mint a dharma, amit Buddha Sákjamuni tanított? A tanítások, amit átadnának, ha az emberi társadalomhoz jönnének, szóról szóra megegyeznének a Buddha Sákjamuni által tanított dharmával? Tanította-e a hat buddha Buddha Sákjamuni előtt a dharmát, amit Buddha Sákjamuni tanított? A buddhizmusban említik, hogy a jövőbeli buddha, Buddha Maitreya, azért jön az emberi világba, hogy elmagyarázza a tanításait. Akkor ő meg fogja majd ismételni Buddha Sákjamuni szavait? Szomorú vagyok, hogy a buddhizmus mára azt az állapotot érte el, őrülten megszállottak magával a vallással, és nem igazából gyakorolják a művelést. Az álszentek és a vallásos gazemberek megvesztegetik mind a művelési helyeket, mind pedig a szerzeteseket. Jobban meggondolva ez nem is olyan meglepő. Buddha Sákjamuni valójában már egyszer beszélt a dharma-végi periódus körülményeiről. Mennyire különbözik a modern buddhizmus a brahmanizmustól, annak végső időszakában?

Azért jöttem ebbe a világba most, hogy még egyszer tanítsam a Fát – vagyis közvetlenül az univerzum alapvető Fáját. Néhány ember nem meri elismerni ezt a tényt – nem azért, mert a saját művelési gyakorlatuk miatt aggódnak, hanem maga a vallás védelmezése miatt, vagy azért, mert hagyják, hogy saját hagyományos emberi érzéseik útba álljanak. A vallást buddhával azonosítják. Vannak mások, akik ellenszegülnek, a saját hagyományos emberi gondolkodásukat használják, mivel a buddhizmusban való kiemelkedő tevékenységüket vonták kétségbe. Ez egy kis ragaszkodás? Azok a hátsó szándékkal rendelkező emberek, akik rágalmazni merik a buddha Fát és a buddhákat, már szellemekké váltak a pokolban, csak az életük a földön még nem ért véget. Ők mindig a vallás valamiféle tudósainak tekintik magukat. De mennyit tudnak ők igazán a buddha Fáról! Gyakorta, amikor buddhát említik, azonnal kapcsolatba hozzák a buddhizmussal; amint a buddha iskolát említik, azt gondolják, hogy az az ő felekezetük buddhizmusa; amint a buddha Fát említik, úgy tekintik azt, mint amit már ismernek. Sok ember van a világon, akik régóta a hegyek mélyén művelik magukat. Sokan közülük a buddha iskolákban különböző módokon gyakorolják a művelést, ezek már évszázadok óta léteznek. Nekik semmi közük Sákjamuni vallásához. Azon vallásos gazemberek, akik még mindig nincsenek tisztában ezekkel a fogalmakkal és kifejezésekkel, milyen minősítésben kritizálják a Fálun Dáfát? A múltban Jézus megjelenése felborította a zsidó vallást. Kétezer-ötszáz évvel ezelőtt Sákjamuni megjelenése sokkolta a brahmanizmust. Úgy látszik, hogy az emberek nem tanultak a pozitív példákból a történelemben. Ehelyett mindig a negatív példákat tanulták meg saját önzésük kedvéért. Az univerzumban létezik a kialakulás, a fennállás és a hanyatlás törvénye. Semmi sem állandó változás nélkül. Léteztek buddhák a különböző történelmi időszakokban, akik azért jöttek erre a világra, hogy megmentsék az embereket. A történelem ezen az úton fejlődik. Az emberiség is hallani fog a jövőben a buddha Fáról.

Li Hongzhi

1998. december 17.

 

A Dáfát nem lehet kihasználni

A Dáfá meg tudja menteni az összes élőlényt. Nagyszerű tények előtt állva, még azok az úgynevezett „magas-szintű élőlények” is, akik eltűnnek a három világkörben és azok, akik a három világkörből valók, akik lerombolták a Dáfát, nem tudják többé megtagadni ezt. Ebből kialakult egy probléma, amely megnyilatkozott a hétköznapi emberek között. Például néhány ember, akik a Dáfával ellenkeztek, vagy nem hittek a Dáfában, szintén eljöttek, hogy megtanulják a Dáfá művelést. A Dáfá meg tudja menteni az összes élőlényt. Én nem ellenzem, hogy bárki is idejöjjön, hogy megtanulja, és valójában, én minden élőlénynek tanítom a Dáfát. A döntő azonban az, hogy mélyen belül nem tudnak engem igaz mesterüknek tekinteni. Azért tanulják a Dáfát, hogy olyan dolgokat védjenek meg, amiket nem tudnak elengedni, dolgokat a vallásban vagy Istent. Ez a Fá lopása. Már a gondolat is, mely kihasználja a Dáfát, megbocsáthatatlan bűnnek számít. Néhányuknak azonban az értelmük emberi része nem elég tiszta; ezért egész idő alatt figyelem őket. Véleményem szerint nem fontos tekintetbe venni, hogy miért tértek rá a Dáfá útjára, nagyon kevés a kedvező alkalom számukra – a gonosz dolgok elkövetőinek adok még egy esélyt. Mindezek után abban az időben születik meg, amikor a Dáfá széles körben terjed, és ő is egy emberi testben van. Arra várok, hogy ezt felismerjék.

Valójában van egy olyan csoport is, akik így jöttek és teljesen megváltoztatták eredeti felfogásukat, határozott, valódi Dáfá-tanítványokká váltak. De még mindig van egy másik csoport, mely nem szándékozik megváltozni, és régóta sodródik céltalanul a Dáfában. A Dáfá stabilitása miatt az emberi világban nem tudom tovább tűrni maradásukat. Tényleg el fogják veszíteni esélyüket. Amint mondtam, a felületi változások azért vannak, hogy mások lássák őket. Az, hogy téged meg lehet-e menteni vagy sem, a saját szíved változásától és felemelkedésétől függ. Ha nem történik változás, nem tudsz tökéletesedni és semmit nem tudsz elérni. Valójában a Zhuán Fálun olvasása miatt van, hogy a tested némiképp áldott lesz külsőleg, semmi több. Egy ilyen beteg elmével el tudsz érni valami mást is? Emberi lények! Gondoljátok meg! Miben kellene hinnetek? Miben nem kellene hinnetek? Miért gyakoroljátok a művelést? Kiért gyakoroljátok a művelést? Kiért van az életetek? Bízom abban, hogy helyesen mérlegelitek az ilyen kérdéseket. Máskülönben az, amit elveszítetek, nem jön vissza soha többet. Ha a Dáfá felfedi magát az emberiségnek, nem ezek lesznek az egyedüli dolgok, amiket elveszítesz.

Li Hongzhi

1999. március 16.

 

 

Határozottan és szilárdan

A buddha Fá művelése fenséges, és egyben nagyon komoly is. Tanítványok, csak azt tudjátok, hogy létezik az igazság és a hamisság a világi életben, de azt nem tudjátok, hogy a másik dimenziókban élő lények – az isteneket is beleértve – szintjeik különbsége miatt különböző dolgokat és igazságokat ismernek. A különbségek nagyon nagyok az univerzumban. Főleg ebben a helyzetben, mivel a Fá helyreigazítását tekintve nincsenek tisztában a valósággal, néhányuk súlyos zavart és ellenállást idézett elő. Különböző módokon kapcsolatba léptek a tanítványokkal, hogy zavarjanak. Ez néhány tanítvány esetében, akiknek alacsony szinten a harmadik szemük nyitva volt, a Dáfával kapcsolatban kétséget és zavarodottságot okozott. Ezen élőlények a három világkörben (az úgynevezett „istenek”) és a különböző úgynevezett „magas szintű élőlények”, akik elmenekültek a magasabb dimenziókból, hogy elkerüljék a Fá helyreigazítását, nem ismerik az igazságot a Fá helyreigazításával kapcsolatban és ellenszegülnek magának a Fá-helyreigazításnak. Aláássák a tanítványok derék hűségét és határozottságát azáltal, hogy megmutatják, vagy elmondják a tanítványoknak az ő saját értelmezésüket, vagy megtanítanak nekik egyes dolgokat, stb. Valójában ezek mind nagyon alacsony szintű dolgok és álnok hazugságok. Mivel istenek, nagyon kedvesnek és jószívűnek tűnnek, ezzel azt okozzák, hogy azoknak a tanítványoknak, akik hiányos ismeretekkel rendelkeznek a Dáfával kapcsolatban, meginognak a szilárd gondolataik. Következésképpen, néhány ember abbahagyja a Dáfá tanulását, és néhányuk az ellentétes irányba halad. Jelenleg ez a probléma nagyon komoly. Emiatt ezen emberek helyzete rendkívül szánalomraméltó. Sosem fogják visszaszerezni azt, amit elvesztettek, és ez egy óriási katasztrófa az életükben.

Már mindezt említettem nektek az „Esszenciális dolgok a további fejődéshez” és a „Zhuan Fálun” könyvekben a következő témákról: „nincs második iskola” és „hogyan gyakorold a művelést a nyitott harmadik szemeddel”. Miért nem tudtatok magatokon megfelelően uralkodni, mikor láttátok azokat az úgynevezett „magasabb szintű élőlényeket” és mikor kedvességet színlelve beszéltek hozzátok? El tudnak vezetni titeket a beteljesüléshez? Miért nem gondolkodtok el rajta, hogy miért nem vettek tudomást rólatok azelőtt, mielőtt a Dáfát tanultátok volna? Miért törődnek veletek, miután megtanultátok a Dáfát? A művelés komoly. Már megtanítottam nektek a Fá összes alapelvét. Mindezek a dolgok saját művelésetek egy útját képzik, melyen jártok és megpróbáltatások, amelyeken sikeresen át kell mennetek. Ha megbuktok a megpróbáltatásokon, az a ti művetek. Újra és újra adtam nektek lehetőségeket, hogy ezt felismerjétek és visszatérjetek az útra. A Dáfá miatt nem tudtam tovább várni, és meg kellett írnom ezt a cikket. Tudom, hogy ha elolvassátok ezt a cikket, felébredtek, de ez nem a ti saját művelésetekből származik. Miért nem zavartak másokat is? Mondtam, hogy a Fá helyreigazítása a három világkörön kívül indul, és ezáltal az úgynevezett „istenek” a három világkörben nem látják ezt. Ezért olyan dolgokat mernek tenni, amelyek károsították a Dáfát. Ha a Fá helyreigazítása belépett a három világkörbe és az emberi világba, nem lesz hová menekülniük. Azonban mindenről van felvétel, mindemellett saját maguk döntenek jövőbeli helyzetükről. Néhányan alacsonyabb szintre kerülnek, néhányuk emberi lénnyé válik. Néhányan szellemekké válnak az alvilágban, és néhányuk fizetségként teljesen megsemmisül a majdnem véghetetlen és ismételt pusztulás alatt, azért, amit elkövettek; ez azért van, mivel ezek azok a pozíciók, amelyeket saját xinxingjük legigazságosabb bemutatásán keresztül kapnak. A fenti élőlények is visszahelyezik pozícióikat a Dáfába, nem szólva akkor ezekről a dolgokról az emberi világban és emberi lényeikről. A Fá helyreigazításában vannak olyanok, akik felülemelkednek, vannak, akik lesüllyednek, és vannak, akik megsemmisülnek. Tekintet nélkül arra, hogy istenek, emberek, vagy szellemek, mindenki újból egy pozícióba kerül a különböző világokban – a létezéstől a totális megsemmisülésig. Titeket, emberi lényeket nagyra becsülnek, mert képesek vagytok gyakorolni a művelést; ez az, amiért elmagyaráztam nektek a magas szintű Fá-alapelveket. Titeket nagyra becsülnek, mert képesek vagytok valódi, nagyszerű megvilágosulttá művelődni az ortodox Fában és az ortodox megvilágosulásban.

Li Hongzhi

1999. március 16.

 

A démoni természet megsemmisítése

Az Egyesült Államokbeli Dáfá tapasztalatmegosztó konferencia után, néhány ember, aki ragaszkodással hallgatta a Fát, kijelentette, hogy a művelési gyakorlat hamarosan véget ér, és hogy a Mester eltávozik a gyakorlók egy részével. Ez egy tett, amely súlyosan lerombolja a Dáfát, és ez a démoni természet erős megjelenése. Mikor mondtam ilyesmit? Ez talán nem onnan származik, hogy rosszul értelmezel dolgokat a ragaszkodásaidból kifolyólag? Honnan tudod, hogy el fogod érni a beteljesülést? Hogyan tudod elérni a beteljesülést, ha nem vagy képes elengedni a saját ragaszkodásaidat? A Dáfá komoly. Hogyan tudnánk úgy viselkedni, mint egy szektában? A démoni természet még milyen más formáit rejtegeted? Miért állsz a Dáfá ellentétes oldalán? Ha még a tanítványom akarsz maradni, akkor azonnal vess véget annak, hogy a démoni természet kihasznál, ha beszélsz.

Tanítványaim, ismételten mondom, hogy a művelési gyakorlat komoly és szent. Ezzel egy időben művelésünk felelős a társadalomért, az emberiségért, és önmagunkért. Miért nem tudod nemesen és oly módon gyakorolni a művelést, hogy az összhangban legyen a hétköznapi emberek társadalmával? Mindenkinek, aki azt mondta a többieknek, hogy nincs több idő, és hogy végezzék el az utolsó előkészületeket, stb., azt javaslom, hogy vondd vissza azt a hatást, amit szándékosan vagy véletlenül okoztál. Egyetlen szót sem szabad a démonoknak kihasználni. Nyitott és őszinte módon érjük el a beteljesülést. 

Li Hongzhi

1999. március 30.

 

 

 

 

 

 

Szószedet

 

de (ejtsd: dő) – erény, egyfajta fehér anyag egy másik dimenzióban

dharma – Buddha Sákjamuni tanításai, a kínai szó Fá fordítása buddhista szövegkörnyezetben

dharma-végi periódus – Buddha Sájkamuni értelmében a dharma-végi periódus ideje ötszáz évvel halála után kezdődött meg, mikor a dharma már nem volt képes megváltani az embereket

– törvény, a kozmikus parancsolat; a buddhizmusban „dharmának“ nevezik

Fálun Dáfá – “a törvény-kerék nagy (művelési) útja”

fáshen – “törvény-test”; egy test, mely gongból és Fából tevődik össze

futi – a gyakorlókat megszálló állatok, szellemek

gong – művelési energia

gongneng – természetfeletti művelési képességek

Guangming Daily – egy kínai napilap

guowei – művelési szint

jingang – tulajdonságai mint a gyémánt

kaigong – a gong (művelési energia) felnyitása

megvalósítási állapot – az elért szint a buddha iskolában, pl. az arhat, a boddhiszattva vagy a tathagáta szint

Shijiazhuang – egy Hebei tartománybei város, nem messze Pekingtől

tajcsi – a tajcsi a tao iskola egyik szimbóluma és a “yin-yang” szimbólum az egyik leismertebb képe nyugaton

tao                                                                                     - az út

- a tao, a legmagasabb igazság, melyről a tao iskolában beszélnek

                                                                                               - a tao, egy ember, aki a tao iskolában taová vált

                                                                                               - taoizmus

tianmu – égi szem, vagy ismertebb nevén harmadik szem

tiszta fehér test – a világi Fá művelésének legmagasabb szintjén lévő átlátsz test

világi Fá – a buddhizmusban úgy tartották, hogy át kell menni a szamszárán (a reinkarnáció körforgása) ha valaki még nem jutott el a világontúli Fá műveléséhez vagy a három világhoz 

xinxing – a szív minősége, természete; morális karakter

yuanshen – főtudat; az ember fő szelleme

zhen-shan-ren – a világegyetem legmagasabb szintű tulajdonságai, szó szerint: „őszintegés, jóság, tolerancia“

Zhuán Fálun – “a törvény-kerék forgatása”, a Fálun Dáfá művelés főműve